وب سایت شخصی سيد سيامک علوي کياردیفسطح دانشجونامنام خانوادگیعنوان پایان نامهتاریخ دفاع
1 فوق ليسانس الهام زارعي جداسازي و توالي يابي آنالوگ‌هاي ژن‌هاي مقاومت به بيماري‌ها (RGAs) در ارقام زراعي و خويشاوندان وحشي جو 89/06/15
2 فوق ليسانس اکبر شاهي تهيه نقشه ژنتيکي جمعيت لاين‌هاي اينبرد نوترکيب گندم نان حاصل از تلاقي ژنوتيپ‌هاي Yecora Rojo و No.49 با استفاده از نشانگرهاي IRAP و REMAP 89/11/18
3 فوق ليسانس مژگان تبريزي وند طاهري بررسي اثرات ژنتيکي و اثر متقابل آنها با سال در آفتابگردان با استفاده از تلاقي لاين * تستر 90/06/15
4 فوق ليسانس تارا نامداري بررسي اثر آللوپاتيک تاج‌خروس ريشه قرمز (Amaranthus retroflexus) بر رشد ارقام لوبيا (Phaseolus vulgaris) 90/11/19
5 فوق ليسانس سميه شهبازي تجزيه لاين در تستر صفات زراعي در آفتابگردان 90/10/26
6 فوق ليسانس صابر مرادي گزين ارزيابي مقاومت به سرماي لاين‌هاي اينبرد نوترکيب گندم نان حاصل از تلاقي ارقام نوراستار و زاگرس 90/1026
7 فوق ليسانس محمد امين مزيناني ارزيابي جمعيت‌هاي T. boeoticum و T. urartu از نظر برخي صفات فيزيولوژيک و آگرونوميک در شرايط عادي و تنش کم آبي 1391
8 فوق ليسانس عليرضا پور ابوقداره ارزيابي توده¬هاي Triticum boeoticum و Triticum urartu از نظر خصوصيات مورفولوژيکي در شرايط عادي و تنش کم آبي 1391
9 فوق ليسانس اعظم پور محمد تجزيه لاين در تستر برخي صفات فيزيولوژيکي و زراعي آفتابگردان تحت تنش کمبود آب 1391
10 فوق ليسانس نير عبدالهي مقايسه کارايي نشانگرهاي SSR و EST-SSR در مطالعه روابط ژنتيکي ارقام بومي جو ايران 1391
11 فوق ليسانس ميثم شمايلي بررسي سودمندي کشت مخلوط دو گونه‌اي و سه گونه‌اي آفتابگردان، ذرت و سويا 1391
12 فوق ليسانس فايضه محمودي ينگ آباد اثر تنش شوري بر عملکرد و کيفيت بذر عدس در مراحل مختلف پر شدن و رسيدگي دانه 1391
13 فوق ليسانس همايون دادبه تنوع ژنتيکي لاين‌هاي برگزيده جو بر اساس نشانگرهاي SSR 1392
14 فوق ليسانس رويا جعفري شناسايي نشانگرهاي ريزماهواره مرتبط با کيفيت نانواي در حال تکميل
15 فوق ليسانس مهديه خضرلو ارتباط صفات زراعي با نشانگرهاي ريزماهواره در لاين‌ در حال تکميل
16 فوق ليسانس نسيبه شريفي تأثير محلول پاشي روي بر تجمع آهن در دانه ارقام گند در حال تکميل
17 فوق ليسانس الهام نخجيري تنوع ژنتيكي ارقام پائيزه گندم نان در شرايط نرمال در حال تکميل
18 فوق ليسانس نيکوان شريعتي پور کارايي جذب و انتقال روي(Zn) به دانه در ارقام گندم در حال تکميل
19 فوق ليسانس مريم محسني برآورد پارامترهاي ژنتيکي مرتبط با کيفيت نانوايي در لاين¬هاي اينبرد نوترکيب گندم نان در شرايط کم آبي 1392
20 فوق ليسانس سميه فرامرزيان ارزيابي لاين¬هاي اينبرد نوترکيب گندم از نظر خصوصيات زراعي در شرايط عادي و تنش کم آبي 1392
12
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    مقاله ها


    افتخارات کسب شده


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد