وب سایت شخصی مهدي ضرغاميردیفسطح دانشجونامنام خانوادگیعنوان پایان نامهتاریخ دفاع
1 دکتري مريم خدادادي روشهاي نوين براي وزن دهي در DEA و OWA و کاربردهاي آنها 1392
2 دکتري هادي ثاني خاني پيش‌بيني جريان رودخانه با استفاده از الگوريتم نزديکترين همسايگي مبتني بر شاخص پيچيدگي و روش جمعي احتمالاتي 1394
3 دکتري طاهره جلالي عنصرودي تحليل و ارزيابي تأثير تغييرات اقليمي بر تراز آب زيرزميني زيرحوضه-هاي منتخب درياچه اروميه 1394
4 دکتري محمد نوري مديريت سيستم‌هاي منابع آب چندمخزني چندهدفه با استفاده از مدلهاي بهينه سازي 1394
5 دکتري سينا صادق فام مدلسازي تصادفي کمي، کيفي و تحليل ريسک آبخوان دشت مراغه-بناب 1395
6 دکتري نسيم صفاري تخصيص بهينه منابع آب با استفاده از ساز و کارهاي تخصيص توسط بخش عمومي و بازار آب با توسعه بازي همکارانه؛ مطالعه هاي موردي 1395
7 دکتري رضا جاويدي صباغيان وسعه مدل تصميم‌گيري چندشاخصه گروهي ناهمگن فازي در شرايط عدم‌قطعيت‌ و تحليل ريسک؛ موردپژوهي: مديريت مؤثر حوضه‌هاي آبريز 1396
8 دکتري حبيبه عباسي مديريت کمي و کيفي مخزن و تعيين سياست هاي بهينه بهره برداري از مخزن با رويکرد حوضه اي و اجراي بهترين راهکارهاي مديريتي 1397
9 دکتري محمد حسين احمدي بهينه سازي و شبيه‌سازي ديناميك راهكارهاي پايدار تأمين آب براي توسعه فضاي سبزدر شرايط عدم قطعيت¬ 1397
10 دکتري علي ابراهيم زاده ارزيابي ريسک روگذري سد خاکي با استفاده از ديدگاه پويايي سيستم ها و مديريت ريسک 1398
11 فوق ليسانس با توجه به تعداد لطفا به رزومه در قسمت داونلود مراجعه فرمايند. 1398
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد