وب سایت شخصی محمدتقي اعلميردیفنوع پایان نامهعنوان پایان نامه
1 پايان نامه فوق ليسانس کاربرد مدل هيدروديناميک جريان آب و رسوب در مطالعه فرسايش در پاياب مخازن سدها
2 پايان نامه فوق ليسانس بررسي مدلهاي تعيين منحني دبي ـ اشل در طرح کنترل سيلاب رودخانه¬هاي با بستر ماسه اي
3 پايان نامه فوق ليسانس مدل سازي فرايند بارش ـ رواناب در حوضه آبريز ليقوان چاي با استفاده از شبکه¬هاي عصبي مصنوعي
4 پايان نامه فوق ليسانس تعيين نسبت هدايت هيدروليکي سيستم¬هاي خاک بر ژئوتستايل
5 پايان نامه فوق ليسانس پيش بيني بار معلق رودخانه¬ها توسط شبکه عصبي مصنوعي
6 پايان نامه فوق ليسانس پيش بيني آب شستگي در اثر جت¬هاي سطحي با استفاده از مدل رياضي ـ کامپيوتري
7 پايان نامه فوق ليسانس کاربرد دبي ويژه درازمدت رسوبات رودخانه در تحليل رسوبگذاري مخازن سدها
8 پايان نامه فوق ليسانس شبيه سازي رسوبگذاري در مخازن مدلها با مدل GStarts3 و آناليز حساسيت آن
9 پايان نامه فوق ليسانس آناليز منطقه اي سيلاب در حوضه آبريزقزل اوزن در استان کردستان
10 پايان نامه فوق ليسانس بررسي مقايسه¬اي پروفيل سطح آب و پهنه سيل با مدلهاي با بستر ثابت و متحرک
11 پايان نامه فوق ليسانس اثر خروجي ها در کنترل سيلاب و تقليل تراز رودخانه آجي¬چاي
12 پايان نامه فوق ليسانس پيش بيني بار معلق رودخانه¬ها با استفاده از روش¬هاي سيستم استنتاج فازي و شبکه¬هاي عصبي مصنوعي
13 پايان نامه فوق ليسانس پهنه بندي سيلابدشت با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي
14 پايان نامه فوق ليسانس بررسي فرسايش و رسوبگذاري در پاياب سد ونيار
15 پايان نامه فوق ليسانس شبيه سازي انتقال آلاينده ها در رودخانه با استفاده از نرم افزار HIKEII و مطالعه موردي رودخانه بابلرود
16 پايان نامه فوق ليسانس تاثير کاربري اراضي بر طرحهاي کنترل سيلاب
17 پايان نامه فوق ليسانس بررسي رسوبگذاري در مخازن دوشاخه¬اي (مطالعه موردي سد کافي سيب)
18 پايان نامه فوق ليسانس بررسي مشخصه¬هاي هيدروليکي سرريز تخليه سيلاب سد عجبشير با مدل CFD
19 پايان نامه فوق ليسانس شبيه سازي انتقال رسوب در ولتاي ورودي مخزن سد علويان با مدل CCHE2D
20 پايان نامه فوق ليسانس مطالعه توزيع رسوبات مخزن سد يامچي اردبيل با استفاده از مدل HEC-6
21 پايان نامه فوق ليسانس بهينه سازي طرح پنستاک در نيروگاههاي آبي با استفاده از الگوريتم ژنتيک
22 پايان نامه فوق ليسانس بررسي رهاسازي رسوبات مخازن سدهاي ذخيره در مورفولوژي رودخانه پايين دست
23 پايان نامه فوق ليسانس کاربرد روشهاي هوش مصنوعي در بهينه سازي عملکرد مخازن سدهاي ذخيره اي
24 پايان نامه فوق ليسانس شبيه سازي فرآيند بارش ـ رواناب حوضه سد شيخ بشارت با مدل HEC-HMS
25 پايان نامه فوق ليسانس تحليل عددي جريان در تنداب و حوضچه آرامش سد ونيار
26 پايان نامه فوق ليسانس تحليل عددي جريان در سيستم حوضچه¬هاي پرتابي
27 پايان نامه فوق ليسانس بهره¬گيري از روش تبديل موجک مجزا و مان-کندال براي آناليز روند فراند بارش
28 پايان نامه فوق ليسانس تأثير تغيير اقلم بر فرايند بار – رواناب حوضه صوفي چاي با استفاده از مدل مارکف پنهان
29 پايان نامه فوق ليسانس تأثير انتقالرسوب و فرم بستر در پهنه بندي سيلاب رودخانه ها
30 پايان نامه فوق ليسانس بررسي اثر تغيير پارامترهاي رسوب بر ميزان آبشستگي اطراف پايه پل
31 پايان نامه فوق ليسانس رفتارسنجي ديناميکي حوضه هاي آبريز با استفاده از مدل Vensim و برنامه ريزي ژنتيک
32 پايان نامه فوق ليسانس رونديابي سيلاب ناشي از شکست سدهاي خاکي با استفاده از مدل FLDWAV (مطالعه موردي: سد علويان)
33 پايان نامه فوق ليسانس بررسي تأثير خشکسالي بر منابع آب زيرزميني (کمي و کيفي) دشت اردبيل و ارائه راهکارهاي منطقي براي مقابله با اين تهديدات
34 پايان نامه فوق ليسانس شبيه سازي سيستم منابع آب سد علويان با ريکرد پويائي سيستمها
35 پايان نامه فوق ليسانس تحليل ديناميک و شکل مجرا در حوضه آبريز رودخانه مهاباد
36 پايان نامه فوق ليسانس استفاده از ابزار هوش مصنوعي در بررسي پديده Hysteresis در فرايندهاي هيدرولوژيکي
37 پايان نامه فوق ليسانس مدلسازي تاثيرات تغيير اقليم در حوضه آبريز زولاچاي با رويکرد پويائي هاي سيستم و شبکه عصبي مصنوعي
38 پايان نامه فوق ليسانس بهره گيري از مفهوم محتواي اطلاعاتي (آنتروپي) در استخراج ويژگيهاي مبتني بر موجک در فرايند بارش - رواناب
39 پايان نامه فوق ليسانس بهينه سازي شبکه آب خام براي توسعه پايدار فضاي سبز بکمک الگوريتم ژنتيک چند هدفه در محيط GIS
40 پايان نامه فوق ليسانس گسسته سازي زماني بار رسوب معلق با استفاده از مدل آبشاري
41 پايان نامه دکتري مدل سازي کمي و کيفي آب زيرزميني در سفره هاي ساحلي با استفاده از مدل ترکيبي شبکه عصبي مصنوعي – زمين آمار
42 پايان نامه دکتري مدلهاي ترکيبي برنامه نويسي ژنتيکي و ديدگاه عصبي – موجکي با رويداشت به ويژگيهاي ژئومورفولوژيکي حوضه براي مدلسازي بارش - رواناب
43 پايان نامه دکتري بررسي تغييرات ديناميک رواناب با بهره گيري از نظريه آشوب و مدل اتوماي سلولي
44 پايان نامه دکتري شبيه سازي هوشمند فرآيند بارش – رواناب در قالب يک مدل نيمه توزيعي متغير در زمان
45 پايان نامه دکتري شبيه سازي عددي انتقال رسوب بر اثر شکست سد
46 پايان نامه دکتري استفاده از ابزار محاسبات نرم براي بررسي تاخير فرآيندهاي هيدروليکي بر منابع زيرزميني
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد