وب سایت شخصی يونس جبارزاده



ردیفنوع پایان نامهعنوان پایان نامه
1 پايان نامه فوق ليسانس ارائه روشي براي اولويت بندي اقدامات پاسخ به ريسك در زنجيره تامين پايدار با رويكرد تركيبي ANP-DEMATEL-COPRAS
2 پايان نامه فوق ليسانس تاثير ويژگي هاي رهبري پروژه بر استقلال و موفقيت پروژه
3 پايان نامه فوق ليسانس ارائه روش تلفيقي ANP-DEMATEL فازي براي اولويت بندي تامين كنندگان در سازمان هاي پروژه محور با درنظر گرفتن معيارهاي زيست محيطي و اجتماعي
4 پايان نامه فوق ليسانس توسعه روش هيبريدي به منظور انتخاب پروژه و تركيب سبد پروژه بر اساس رويكرد ذينفعان كليدي
5 پايان نامه فوق ليسانس تاثير مديريت ريسك پورتفوليو بر موفقيت پورتفوليوي پروژه با نقش ميانجي كيفيت مديريت ريسك با درنظر گرفتن ديناميكهاي داخلي و خارجي
6 پايان نامه فوق ليسانس بررسي تاثير ظرفيت جذب فردي بر تسهيم دانش با نقش ميانجي چابكي فردي
7 پايان نامه فوق ليسانس تاثير ظرفيت جذب بر عملكرد رقابتي سازمان هاي پروژه محور با نقش ميانجي انتقال دانش بين پروژه اي
8 پايان نامه فوق ليسانس بررسي تاثير مسئوليت پذيري اجتماعي شركت و قدرداني مشتري روي وفاداري مشتري و قصد خريد مجدد در محصولات گردشگري
9 پايان نامه فوق ليسانس بررسي تاثير ويژگي هاي شخصيتي و سواد مالي بر ادراك ريسك مديران پروژه هاي ساخت با نقش ميانجي ريسك گرايي
10 پايان نامه فوق ليسانس بررسي تاثير عوامل جمعيت شناختي بر تحمل ريسك مالي و رفتار ريسك پذيري سرمايه گذاران حقيقي
11 پايان نامه فوق ليسانس تاثير استراتژي عمليات بر عملكرد سازمان هاي پروژه محور: نقش ميانجي يكپارچگي زنجيره تامين و نقش تعديل كننده عدم اطمينان محيطي
12 پايان نامه فوق ليسانس بررسي اثر گرايش كارآفرينانه بر عملكرد سازمان هاي پروژه محور با نقش ميانجي يكپارچگي زنجيره تامين
13 پايان نامه فوق ليسانس بررسي رابطه بين مديريت منابع انساني سبز و مديريت زنجيره تامين سبز با مدليابي ساختاري تفسيري در سازمان هاي پروژه محور
14 پايان نامه فوق ليسانس مطالع تطبيقي رهبري تحول آفرين با رهبري در اسلام
15 پايان نامه فوق ليسانس تاثير استراتژي‌هاي هماهنگ ‌سازي بر سودآوري زنجيره ‌تامين دو سطحي با رويکرد نظريه بازي‌ها
16 پايان نامه فوق ليسانس بررسي تاثير مسئوليت پذيري اجتماعي سازمان بر رفتار شهروندي کارکنان با نقش ميانجي هويت سازماني و تعهد سازماني
17 پايان نامه فوق ليسانس تاثير توافق استراتژيک مديران بر عملکرد سازمان در شرکت‌هاي دانش‌بنيان
18 پايان نامه فوق ليسانس تحليل ديناميسم بلوغ مديريت دانش سازماني با تاکيد بر فاکتورهاي انساني و فرهنگ سازماني
19 پايان نامه فوق ليسانس بررسي رابطه بين استراتژيهاي رقابتي با استراتژيهاي زنجيره تامين در شرکتهاي قطعه ساز خودرو در استان آذربايجان شرقي
20 پايان نامه فوق ليسانس ارزيابي و انتخاب استراتژي مناسب زنجيره تامين براي گروه صنعتي تراکتورسازي با استفاده از فرايند تحليل شبکه اي
21 پايان نامه فوق ليسانس شناسايي عوامل موثر بر رضايت ذينفعان کليدي سازمان با بهره گيري از چارچوب منشور عملکرد : مطالعه موردي شرکت‌هاي مجموعه‌ساز خودرو تبريز
22 پايان نامه فوق ليسانس بررسي تاثير ويژگيهاي شخصيتي کارآفرينانه بر رشد شرکتهاي کوچک و متوسط با نقش تعديل کننده فرهنگ سازماني
23 پايان نامه فوق ليسانس برسي تاثير اقدامات منابع انساني ادراک شده بر تمايل به ترک خدمت و رفتار شهروندي سازماني با نقش ميانجي تعهد کاري کارکنان و دلبستگي شغلي
24 پايان نامه فوق ليسانس بررسي تاثير رقابت بازار بر ساختار شبکه هاي لجستيکي هاب در شرکت هاي حمل و نقل با استفاده از نظريه بازي ها
25 پايان نامه فوق ليسانس بررسي روابط علت و معلولي بين عوامل موثر بر عملکرد کانالهاي توزيع بازاريابي و اولويت بندي آنها با استفاده از تکنيک ديمتل فازي و فرايند تحليل شبكه اي
26 پايان نامه فوق ليسانس عملکرد کارکنان از ديدگاه اخلاق کار اسلامي با نقش ميانجي شخصيت x و y
27 پايان نامه فوق ليسانس بررسي تاثير اعتماد و حفظ روابط بلند مدت با تامين کنندگان، فناوري اطلاعات و اشتراک اطلاعات بر يکپارچگي زنجيره تامين و عملکرد سازمان ( مطالعه موردي براساس شرکتهاي توليدي ايراني در حوزه صنايع الکترونيک)
28 پايان نامه فوق ليسانس ارزيابي تاثير شخصيت نمايندگان فروش بر وفاداري مشتريان ، با نقش تعديلگر هزينه تغيير
29 پايان نامه فوق ليسانس بررسي رابطه بين رهبري تحول گرا ، يادگيري سازماني و نوآوري سازماني در گروههاي آموزشي دانشگاهها
30 پايان نامه فوق ليسانس ارزيابي آمادگي شهرداري تبريز براي استقرار تکنولوژي هاي مربوط به شهر هوشمند
31 پايان نامه فوق ليسانس بررسي رابطه بين ميزان خانوادگي بودن و متغييرهاي ساختاري و عملکردي در شرکت‌هاي کوچک و متوسط
32 پايان نامه فوق ليسانس تاثير ظرفيت جذب دانش و انعطاف پذيري استراتژيک بر چابکي زنجيره تامين و عملکرد واحد هاي فعال در صنعت کالاهاي تند مصرف
33 پايان نامه فوق ليسانس بررسي قصد خريد اينترنتي محصولات گردشگري با درنظر گرفتن نقش ميانجي اعتماد
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد