وب سایت شخصی عبدالرضا واعظي هيرردیفعنواناندازه(بایت)تاریخ
1  زمين شناسي فيزيکي براي زمين شناسي (جلسه اول) 2032058 2017/10/14
2  رزومه من 693084 2017/10/24
3  زمين شناسي فيزيکي براي زمين شناسي (جلسه دوم و سوم) 3037065 2017/11/03
4  زمين شناسي فيزيکي براي زمين شناسي (جلسه چهارم) 1735170 2017/11/03
5  زمين شناسي فيزيکي براي زمين شناسي (جلسه پنجم و ششم) 969915 2017/11/03
6  زمين شناسي فيزيکي براي زمين شناسي (جلسه هفتم و هشتم) 4110826 2017/11/03
7  زمين شناسي فيزيکي براي زمين شناسي (جلسه نهم) 1720656 2017/11/03
8  زمين شناسي فيزيکي براي زمين شناسي (جلسه دهم) 1481137 2017/11/03
9  تغذيه مصنوعي (جلسه اول) 572599 2017/11/03
10  تغذيه مصنوعي (جلسه دوم) 465012 2017/11/03
11  اقتصاد و مديريت منابع آب (جلسه سوم و چهارم) 185049 2017/11/03
12  اقتصاد و مديريت منابع آب (جلسه اول و دوم) 3444391 2017/11/03
13  اقتصاد و مديريت منابع آب (جلسه پنجم) 283823 2017/11/03
14  اقتصاد و مديريت منابع آب (جلسه ششم) 305673 2017/11/03
15  زمين شناسي عمومي براي مهندسي آب (جلسه اول ودوم) 1075745 2017/11/03
16  زمين شناسي عمومي براي مهندسي آب (جلسه سوم) 397009 2017/11/03
17  زمين شناسي عمومي براي مهندسي آب (جلسه چهارم) 1182859 2017/11/03
18  جريان در محيط متخلخل (جلسه اول) 2535847 2017/11/04
19  جريان در محيط متخلخل (جلسه دوم و سوم) 707525 2017/11/04
20  جريان در محيط متخلخل (جلسه چهارم) 945086 2017/11/04
12
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    مقاله ها


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد