وب سایت شخصی مجيد صدرمجلسردیفسطحسال اخذفیلد تخصصیمحل تحصیل
1 ليسانس 1368 فلسفه دانشگاه تهران، دانشکدة ادبيات و علوم انساني، گروه فلسفه
2 فوق ليسانس 1373 فلسفه دانشگاه تهران، دانشکدة ادبيات و علوم انساني، گروه فلسفه
3 دکتري 1385 فلسفه دانشگاه تهران، دانشکدة ادبيات و علوم انساني، گروه فلسفه
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد