وب سایت شخصی داود مختاريردیفنام موسسهعنوان شغلمحل کارتاریخ شروعتاریخ پایان
1 آموزش و پرورش استان آذربايجانشرقي سرگروه آموزشي جغرافياي استان اداره آموزش و پرورش استان آدربايجان شرقي 1378 1381
2 دانشگاه تبريز رئيس کتابخانه دانشکده علوم انساني و اجتماعي دانشکده علوم انساني و اجتماعي دانشگاه تبريز 1382 1384
3 دانشگاه تبريز مدير اجرايي نشرية علوم انساني و اجتماعي دانشکده علوم انساني و اجتماعي دانشگاه تبريز 1382 1384
4 دانشگاه تبريز معاون آموزشي دانشکده علوم انساني و اجتماعي دانشکده علوم انساني و اجتماعي دانشگاه تبريز 1386 1388
5 دانشگاه تبريز رئيس پرديس بين المللي ارس و واحدهاي اقماري دانشگاه تبريز دانشگاه تبريز - پرديس بين المللي ارس(جلفا) 1388 1391
6 دانشگاه تبريز مسئول راه اندازي دانشکده فني و مهندسي ميانه شهر ميانه 1388 1391
7 دانشگاه تبريز معاون دانشکده جغرافيا دانشگاه تبريز 1391 1393
8 دانشگاه تبريز مدير امور آموزشي دانشگاه مديريت امور آموزشي 1393 1398
9 دانشگاه تبريز رئيس مرکز پژوهشي ژئوتوريسم دانشگاه تبريز و منطقه آزاد ارس 1394 تا حال
10 دانشگاه تبريز مدير گروه ژئومورفولوژي دانشگاه تبريز 1400 تا حال
11 دانشگاه تبريز سردبير نشريه هيدروژئومورفولوژي دانشگاه تبريز 1398 تا حال
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد