وب سایت شخصی عباس قديمي قيداريردیفنام موسسهعنوان شغلمحل کارتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه پيام نورمرکز قيدار-خدابنده(منطقه يک کشور) رئيس 1379 1384
2 نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور عضو حقيقي زنجان 1382 1384
3 نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور عضو حقيقي تبريز 1393 تا حال
4 وزارت امورخارجه- مرکز اسناد و ديپلماسي- نشريه تاريخ روابط خارجي ايران عضو هيات تحريريه تهران 1392 تا حال
5 دانشگاه تبريز- نشريه تاريخ نامه بعد از اسلام عضو هيات تحريريه تبريز 1393 تا حال
6 مجله بررسي هاي نوين تاريخي عضو هيات تحريريه تبريز 1392 توقف نشريه
7 مجله مطالعات تاريخ انتظامي عضو هيات تحريريه تهران 1394 اتمام
8 مجله ممالک محروسه هيات تحريريه مشهد 1394 تا حال
9 دانشگاه تبريز مديرگروه تاريخ دانشکده علوم انساني و اجتماعي- گروه تاريخ 12/10/1394 28/11/1398
10 بنياد ايرانشناسي شعبه آذربايجان شرقي رئيس تبريز 1397 تا حال
11 مجله تاريخ نگري و تاريخ نگاري دانشگاه الزهرا عضو هيات تحريريه 1397
12 وزارت علوم عضو کارگروه تخصصي رشته تاريخ وزارت علوم 1396
13 مجله تحقيقات تاريخ اجتماعي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي عضو هيات تحريريه تهران 1397 1399
14 دانشگاه تبريز مديرمسئول مجله تاريخ نامه ايران بعد از اسلام دانشگاه تبريز 1398 تا حال
15 مرکز دايره المعارف بزرگ اسلامي عضو شوراي علمي تدوين تاريخ جامع ايران تبريز- تهران 1400 تا حال
16 پژوهشنامه تمدن ايراني عضو هيات تحريريه دانشگاه شهيد باهنر کرمان 1400 تا حال
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    افتخارات کسب شده


    انجمن های عضو


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد