وب سایت شخصی محمد علي لطف اللهي يقينردیفنام موسسهعنوان شغلمحل کارتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه اروميه رئيس اداره ساختمان و تاسيسات دانشگاه اروميه 1370 1372
2 دانشگاه اروميه معاون پژوهشي و تحصيلات تكميلي دانشكده فني و مهندسي دانشکده فني و مهندسي 1/4/1376 30/1/1377
3 دانشگاه اروميه معاون آموزشي دانشكده فني و مهندسي دانشکده فني و مهندسي 30/1/1377 20/8/1377
4 دانشگاه اروميه معاون آموزشي دانشگاه اروميه دانشگاه اروميه 25/6/1377 30/5/1381
5 دانشگاه اروميه مدير گروه مهندسي عمران دانشکده فني و مهندسي 25/8/1381 21/5/1384
6 دانشگاه تبريز مدير گروه آب دانشکده مهندسي عمران 30/8/1388 13/12/92
7 دانشگاه تبريز مشاور فرهنگي دانشكده مهندسي عمران دانشكده مهندسي عمران 1386 1392
8 دانشگاه تبريز عضو هيأت تحريريه مجله مهندسي عمران و محيط زيست دانشکده مهندسي عمران 16/04/1388 تا حال
9 دانشگاه تبريز مدير داخلي مجله مهندسي عمران و محيط زيست دانشکده مهندسي عمران 16/04/1388 تا حال
10 دانشگاه تبريز عضو کميته منتخب دانشکده مهندسي عمران دانشکده مهندسي عمران 87/6 تا حال
11 دانشگاه تبريز عضو کمسيون تخصصي دانشکده مکانيک و عمران و رشته هاي مرتبط هيئت مميزه دانشکده عمران و مکانيک 93/4/11
12 دانشگاه تبريز عضو هيئت مميزه دانشگاه تبريز دانشگاه تبريز 93/4/11
13 دانشگاه مراغه رييس دانشگاه دانشگاه مراغه 94/5/7
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد