وب سایت شخصی ابوالفضل مجنوني هريسردیفنام موسسهعنوان شغلمحل کارتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز مسئول آزمايشگاه مهندسي زهکشي گروه مهندسي آب 1393 تا حال
2 دانشگاه تبريز عضو کميته بهداشت، ايمني و محيط زيست دانشکده کشاورزي گروه مهندسي آب 1393 1395
3 دانشگاه تبريز مشاور رئيس دانشکده در امور تخصصي ايستگاه تحقيقاتي خلعت پوشان ايستگاه تحقيقاتي خلعت پوشان 1393 1395
4 دانشگاه تبريز مشاور دانشجويان استعداد درخشان دانشکده کشاورزي دانشکده کشاورزي 1393 1395
5 دانشگاه تبريز نماينده دانشگاه تبريز در ستاد فناوري هاي آب و خاک استان استانداري 1394 1396
6 دانشگاه تبريز عضو دفتر برنامه ريزي و پايش طرح هاي ستاد احياي درياچه اروميه دفتر پايش دانشگاه تبريز 1394 تا حال
7 دانشگاه تبريز عضو کميته علمي شوراي فرهنگي و اجتماعي نجات درياچه اروميه دفتر منطقه اي ستاد احياي درياچه اروميه 1395 تا حال
8 دانشگاه تبريز مشاور انجمن علمي گروه مهندسي آب دانشگاه تبريز 1394 1395
9 دانشگاه تبريز عضو شوراي حفاظت آب و خاک تبريز سازمان آب منطقه اي 1395 تا حال
10 دانشگاه تبريز عضو کارگروه افزايش بهره وري مصرف آب استان سازمان جهاد کشاورزي 1395 تا حالا
11 دانشگاه تبريز عضو کميته اجرايي سيزدهمين کنفرانس هيدروليک ايران دانشگاه تبريز 1393 1393
12 دانشگاه تبريز عضو کميته علمي همايش صيانت از محيط زيست و منابع طبيعي دانشگاه محقق اردبيلي 1394 1394
13 دانشگاه تبريز عضضو کميته علمي همايش چالش هاي ملي احياي درياچه اروميه دانشگاه پيام نور 1395 1395
14 دانشگاه تبريز عضو کميته علمي سمينار ملي بررسي چالشها و راهکارهاي مهندسي و مديريتي درياچه اروميه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 1396 1396
15 دانشگاه تبريز دبير کارگروه تخصصي آبياري و منابع آب دفتر برنامه ريزي و پايش طرح هاي مصوب ستاد احياي درياچه اروميه مديريت فناوري دانشگاه تبريز 1395 تا حال
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    کتاب ها


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد