وب سایت شخصی شهرام روستاييردیفنام موسسهعنوان شغلمحل کارتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز مدير امور اداري تبريز 1380 1383
2 دانشگاه تبريز مدير گروه گروه جغرافياي طبيعي 1389 1392
3 موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي ارس رئيس تبريز 1386 تا حال
4 فصلنامه پژوهش هاي ژئومورفولوژي کمي سردبير تهران 1390 تا حال
5 دانشگاه تبريز دبير ستاد امور رفاهي اساتيد دانشگاه تبريز دانشگاه تبريز 1380 1383
6 دانشگاه تبريز رييس هيات مديره تعاوني مسکن هيات علمي دانشگاه تبريز دانشگاه تبريز 1383 1386
7 دانشگاه تبريز رئيس دانشکده جغرافيا و برنامه ريزي مرداد دانشگاه تبريز 1393 1397
8 سازمان آب منطقه اي آذربايجان شرقي عضو کميته مهندسي رودخانه تبريز 1392 1398
9 دانشگاه تبريز عضو هيات مديره شوراي صنفي اعضاي هيات علمي دانشگاه تبريز دانشگاه تبريز 1393 1396
10 دانشگاه تبريز مدير مسئول نشريه هيدروژئومورفولوژي دانشگاه تبريز 1393 1398
11 دانشگاه تبريز مدير مسئول نشريه جغرافيا و برنامه ريزي دانشگاه تبريز 1394 تا حال
12 دانشگاه تبريز عضو هيات مميزه دانشگاه دانشگاه تبريز 1397 تا حال
13 دانشگاه تبريز هيات مديره شوراي صنفي اساتيد دانشگاه تبريز 1392 1396
14 دانشگاه تبريز عضو شوراي دانشگاه دانشگاه تبريز 1393 1398
15 دانشگاه تبريز عضو کمسيون تخصصي علوم انساني دانشگاه تبريز 1397 تا حال
16 دانشگاه تبريز عضو کميته اقتصاد و مولد سازي سرمايه هاي دانشگاه دانشگاه تبريز 1398 تا حال
17 دانشگاه تبريز عضو کمسيون سياست گذاري، پايش و ارزيابي نشريات دانشگاه تبريز دانشگاه تبريز 1398 تا حال
18 دانشگاه تبريز نماينده کمسيون دايمي در هيات اجرايي منابع انساني دانشگاه تبريز دانشگاه تبريز 1397 تا حال
19 دانشگاه تبريز مدير گروه ژئومورفولوژي دانشگاه تبريز 1398 تا حال
20 سازمان جهانگردي استان عضو کميته توريسم سازمان جهانگردي استان تبريز 1385 1387
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد