وب سایت شخصی عليرضا فضل زادهطرح تعهدي نظام مالي دانشگاه تبريز نام پروژه:
دانشگاه تبريز محل پروژه:
1389 سال:
بحث حسابداري بر مبناي نقدي يکي از مشکلات اساسي نظام مالي کشور بوده و لذا با تبديل آن به نظام مالي تعهدي امکان شناسائي عمکرد هاي سازمان و رسيدن به بهاي تمام شده فعاليت هاي امکان پذير خواهد شد. از اين رو در اين طرح برآنيم تا نظام مالي دانشگاه را از نقدي به تعهدي تغيير دهيم چکیده طرح یا پروژه:


    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد