وب سایت شخصی عليرضا ختائيحذف مقادير كم مواد آلي موجود در منابع آب بروش فتوكاتاليزي نام پروژه:
دانشکده شيمي، دانشگاه تبريز محل پروژه:
1382 سال:
چکیده طرح یا پروژه:

مطالعه فرآيند حذف آلاينده هاي نيتريت ونيترات موجود در آب هاي آلوده توسط كربن فعال گرانوله ي صنعتي با استفاده از سيستم اندازه گيري پيوسته و مدل سازي آن با استفاده ازشبكه هاي عصبي مصنوعي نام پروژه:
دفتر استعداد هاي درخشان دانشگاه تبريز محل پروژه:
1385 سال:
چکیده طرح یا پروژه:

بررسي حذف حشره کش ديازينون از آبهاي آلوده در حضور نانو ذرات اکسيد روي با استفاده از فرآيند UV/ZnO نام پروژه:
قطب علمي شيمي پاک و مواد جديد، دانشکده شيمي، دانشگاه تبريز محل پروژه:
1385 سال:
چکیده طرح یا پروژه:

1234

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد