وب سایت شخصی محمود زارعيحذف فنل از پساب خروجي واحد اولفين شركت پتروشيمي تبريز با استفاده از فرآيند تركيبي اكسايش پيشرفته فتوالكتروفنتون-فتوكاتاليز (همکار طرح) نام پروژه:
شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي محل پروژه:
1390 سال:
چکیده طرح یا پروژه:

استفاده از فرآيندهاي تركيبي اكسايش پيشرفته بر پايه نانولوله هاي كربني و نانوذرات اكسيد روي جهت تصفيه آبهاي آلوده به مواد رنگزا: مدلسازي و بهينه سازي فرآيند با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي و روش روي نام پروژه:
اعتبار پژوهشي بنياد ملي نخبگان ويژه استادياران جوان عضو بنياد محل پروژه:
1390 سال:
چکیده طرح یا پروژه:

تصفيه الکتروشيميايي- فتوکاتاليزي آبهاي آلوده به مواد آلي رنگزا و بررسي حدواسطهاي حاصل با استفاده از روشهاي تجزيه دستگاهي(همکار طرح( نام پروژه:
حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه مراغه محل پروژه:
1390 سال:
چکیده طرح یا پروژه:

12

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد