وب سایت شخصی ناصر صدقيبررسي انتقادي نظريه هاي جامعه شناختي رايج در مطالعات تاريخي ايران نام پروژه:
دانشگاه تبريز محل پروژه:
1388 سال:
پژوهش و بررسي انتقادي نظريه هاي جامعه شناختي رايج در مطالعات تاريخي ايران با تأکيد بر نظريات نشأت گرفته از انديشه هاي مارکس در دو بعد بينش و روش شناسي حاکم در آن نوع نظريات. مطالعات نظري در مورد تحولات و ساختارهاي تاريخي ايران بر اساس نظريات جامعه شناختي يا به عبارت ديگر شکل گيري دانش جامعه شناسي تاريخي در ايران از سابقه اي نيم قرني برخوردار است. عليرغم اين سابقه نسبتاً بلند مدت در حوزه مطالعات تاريخي ايران بر اساس نظريات جامعه شناختي همچنان يکي از مشکلات اين حوزه معرفتي و علمي درايران وابستگي شديد آن به نظريات انديشمندان غربي و خصوصاً شاخه هاي مختلف فکري انديشه هاي مارکس و فقدان نظريات بومي در تحليل واقعيات و تحولات تارخي جامعه ايراني و اسلامي است. در اين پژوهش سعي بر آن است از يک سو مصاديق نظريات جامعه شناختي غربي حاکم در مطالعات تاريخي جامعه ايراني مشخص گردد و از ديگر سو اين نظريات بر اساس واقعيات تاريخي جامعه ايراني از دو بعد بينش و روش شناسي حاکم در آنهامورد نقد و بررسي قرار گيرند. چرا که يکي از پيش شرط هاي ضروري گام نهادن در عرصه نظريه پردازي بومي در حوزه مجموعه علوم انساني در ايران، ارائه و اتخاذ رويکردي انتقادي به نظريات حاکم در اين حوزه و برون رفت از معضل تسلط يکجانبه نظريات جامعه شناختي غربي در مطالعات تاريخي و اجتماعي ايران است. بديهي است ما تا شناختي انتقادي از نظريات غربي حاکم در حوزه مطالعات تاريخي و دانش تاريخي کافي در مورد ويزگي هاي جامعه ايراني نداشته باشيم، قادر به گام نهادن در عرصه نظريه پردازي بومي در حوزه علوم انساني و خصوصاً علم تاريخ، نخواهيم بود. چکیده طرح یا پروژه:

شناسنامه تاريخي فرهنگي مشاهير سرخاب و مقبره الشعراء تبريز نام پروژه:
شهرداري منطقه 10 تبريز- دانشگاه تبريز محل پروژه:
1394 سال:
بر خلاف برخي تحقيقات جديد و يا منابع و تذکره هاي قديمي که هر يک صرفاً از جنبه اي واحد و تک بعدي هويت و موجوديت تاريخي سرخاب و مشاهير مدفون در مقابر آن را مورد توجه قرار داده و برجسته نموده اند، در پژوهش حاضر تلاش شده است در عين استفاده و بهره مندي از تحقيقات و زحمات و تلاش هاي پيشينيان، با نگاهي جامع و همه جانبه، تمام ابعاد هويت تاريخي و فرهنگي محله سرخاب که در وجود و آثار طيف هاي مختلف اجتماعي از مشاهير و نخبگان مدفون در مقابر آن تجلي يافته است، نشان داده شود. به جهت چنين ملاحظه اي مشاهير و نخبگان آرميده در بقاع و مقابر تاريخي سرخاب، بر اساس پايگاه و خاستگاه اجتماعي و زمينه هاي فعاليت فکري و اجرايي شان طبقه بندي شده و شرح حال هر يک در ارتباط با قشر و طبقه اي که متعلق بدان بوده، مورد بررسي قرار گرفته است. حسن اين روش اين است که خواننده به جاي مواجهه با انبوهي از شرح حال هاي پراکنده و مربوط به افراد مختلف و نامربوط، درک موضوعي منظم و معناداري نسبت به پايگاه اجتماعي مشاهير و نخبگان مورد بحث چون مجاهدان و شهداء، علما و سادات، زهاد و صوفيان، هنرمندان، شعراء و ادبا و رجال سياسي و نظامي پيدا مي کند. در اين شيوه شرح احوال افراد و مشاهير مورد بحث از حيث اشتراکات و شباهت هايي که به لحاظ پايگاه اجتماعي و افکار و انديشه ها و زمينه هاي فعاليت اجتماعي داشته اند، در يک مبحث قرار گرفته و از ديگر اقشار و طبقات اجتماعي متمايز گرديده اند. ديگر روش به کار رفته در اين پژوهش اين است که شرح احوال و افکار و آثار و اقدامات هر يک از مشاهير و نخبگان مدفون در مقابر سرخاب در ارتباط با دگرگوني ها و هويت و موجوديت تاريخي محله سرخاب و در متن و بافت کلان اجتماعي و فرهنگي شهر تبريز و به عنوان بخشي از اين پيکره عظيم مورد توجه قرار گرفته است. به عبارتي ديگر خواننده همچنان که مي تواند هر فردي را در ارتباط با قشر اجتماعي متعلق به خود و ديگر افراد داراي پايگاه اجتماعي و زمينه هاي فکري مشابه و مشترک مطالعه کند، به همان شکل آن را در ارتباط با موجوديت و دگرگوني هاي تاريخي و فرهنگي سرخاب و موجوديت و هويت تاريخي پيوسته در حال دگرگوني شهر تبريز و زمانه اي که هر فرد در آن زندگي مي کرده، مورد توجه قرار مي دهد. سرخاب فراتر از مقبره الشعراء و شعرا و ادباي مدفون در اين مکان تاريخي، محل آرميدن مشاهير و نخبگاني است متعدد از ديگر اقشار جامعه که در طول ادوار مختلف تاريخي در شکل دهي و استمرار هويت تاريخي و فرهنگي تبريز و حفظ موجوديت آن تلاش ها نموده اند. شخصيت هايي که در محافظت از هويت و موجوديت ديني و مذهبي و شرافت تاريخي تبريز در مقابل بيگانگان، مجاهدت ها نموده و به مقام شهادت نائل آمده و تن به خون آغشته و روح رنجور آنها در گوشه اي از خاک سرخاب آرام گرفته است. کساني که در فصلي با عنوان مجاهدان و شهداء به شرح احوال آنها پرداخته شده است. پرداختن به احوال و آثار علما و ساداتي که بعد از عمري مجاهدت و تلاش در حفظ و استمرار هويت ديني و مذهبي شهر تبريز و ترويج آموزه هاي مذهبي در خاک سرخاب غنوده اند، فصل ديگري از پژوهش حاضر را شکل مي دهد. سرخاب محل آرميدن تعداد کثيري از زهاد و صوفياني است که با همت و تلاش در مشاغل و حِرَف مختلف و مجاهدت نفس و ياري خلق الله ميراثي معنوي و ماندگار در فرهنگ و اخلاق عمومي شهر تبريز به جاي گذاشته اند و فصلي مربوط به شرح حال اين قشر است. پرداختن به احوال رجال سياسي و نظامي آرميده در خاک سرخاب از ديگر بخش هاي اين پژوهش است. کساني که در زمانه خودشان هر يک در شهر تبريز و فراتر از آن در جاي جاي ايران منشأ خدمات و آثار قابل توجهي بوده اند. نهايتاً اين که هنرمندان و شعراء و ادبا ديگر قشر اجتماعي هستند که حاملان وجه ديگري از هويت تاريخي و فرهنگي تبريز بوده اند و سر آمدان اين قشر اجتماعي که استمرار دهندگان مکتب هنري و ادبي تبريز در طول تاريخ بوده اند در گوشه هايي از خاک سرخاب آرام گرفته اند. کساني که مقبره الشعراء بيشتر به ياد و نام آنها شناخته شده است و «شهريار» ملک سخن که بر فراز قله شعر و ادب ايران معاصر، اعم از شعر فارسي و ترکي ايستاده، سر سلسله اين مجموعه مي باشد. چکیده طرح یا پروژه:


    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد