وب سایت شخصی سعيد جهانبخشپايش و پيش بيني خشکسالي و اثرات آن بر بخش کشاورزي استان آذربايجان شرقي نام پروژه:
استانداري آذربايجان شرقي محل پروژه:
1389 سال:
بررسي خشکسالي هاي دهه هاي اخير در استان با روش SPI و تاثير آن در کشت گندم ديم چکیده طرح یا پروژه:

تخمين حداکثر بارش محتمل حوضه آبريز درياچه اورميه نام پروژه:
دانشگاه تبريز محل پروژه:
1386 سال:
مطالعه PMP با تفسير هاي فصلي و تهيه نقشه هاي توزيع چکیده طرح یا پروژه:

واسنجي و آناليز مدلهاي برآورد تبخير تعرّق پتانسيل منطقه پارس آباد مغان نام پروژه:
دانشگاه تبريز محل پروژه:
1383 سال:
مقايسه و انتخاب مدلهاي محاسباتي با استفاده از داده هاي تشتک تبخير براي منطقه مورد مطالعه چکیده طرح یا پروژه:

12

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد