وب سایت شخصی حسين طايفي نصرآباديتعيين فعاليت هماگلوتيناسيون و پروتئين تام استخراج شده از واکسنهاي نام پروژه:
دانشگاه تبريز- دانشكده دامپزشكي محل پروژه:
1387 سال:
چکیده طرح یا پروژه:

كارايي آنزيم لاكتوپراكسيداز در تشخيص ورم پستان تحت باليني در اوايل شيرواري در گاوهاي شيري نام پروژه:
دانشگاه تبريز- دانشكده دامپزشكي محل پروژه:
1387 سال:
چکیده طرح یا پروژه:

بررسي اثر عناصر سلنيم، روي و كادميوم بر روي فعاليت پراكسيدازي سرم گاوي نام پروژه:
دانشگاه تبريز- دانشكده دامپزشكي محل پروژه:
1387 سال:
چکیده طرح یا پروژه:

12

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد