وب سایت شخصی محمد اصغري 

     سـوابق پـژوهشی
 دکترمحمد اصغری
دانشیار گروه فلسفه دانشگاه تبریز
 
کتاب
 
1.       حقیقت پست مدرن / ریچارد رورتی/ ترجمه محمد اصغری/ الهام / تهران 1388 و چاپ دوم 1392
  
 
      2.       نگاهی به فلسفه ریچارد رورتی/ محمد اصغری/ انتشارات علم/ تهران چاپ اول 1389 
 

 

 
3. پراگماتیسم، پرسشی گشوده/ هیلاری پاتنم/ ترجمه محمد اصغری/ انتشارات ققنوس/ سال چاپ 1395
 
 
4. درباره انگیزه هایی که هوسرل را به ایده آلیسم استعلایی سوق دادند نوشته رومن اینگاردن، ترجمه محمد اصغری، تهران: نشر تمدن علمی، 1396
 
مقالات علمی پژوهشی
1.       فلسفه سنتی از نگاه ریچارد رورتی / محمد اصغری/ نشریه علمی- پژوهشی پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریز شماره 202 سال 1386
2.       تلاقی پراگماتیسم و پست مدرنیسم در نئوپراگماتیسم ریچارد رورتی/ محمد اصغری/ مجله علمی پژوهشی معرفت فلسفی / شماره زمستان 1387
3.       تفسیر انتقادی بر سه مدل رورتی از رابطه بین خود و جهان / محمد اصغری مجله علمی پژوهشی نامه حکمت دانشگاه امام صادق ( زمستان 88)
4.       جایگاه هایدگر در نئوپراگماتیسم رورتی/ محمد اصغری/ پژوهش های فلسفی-کلامی دانشگاه قم سال يازدهم، شماره 2 (پياپي 42)، زمستان 1388
5.       مفهوم زبان در اندیشه ریچارد رورتی/ محمد اصغری و نبی اله سلیمانی/ فصلنامه حکمت و فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی تهران شماره 25
6.       رویکرد نئوپراگماتیستی رورتی به مفهوم حقیقت/محمد اصغری و نبی الله سلیمانی/ فصلنامه شناخت بهار و تابستان 1388 - شماره 60
7.       رابطه آشتی ناپذیر عقل و ایمان در اندیشه کی یرکگور/ محمد اصغری/ فصلنامه حکمت و فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی سال پنجم، شماره 3 (پياپي 19)، پاييز 1388
8.       جایگاه سقراط در رهیافت دینی کی یرکگور/ محمد اصغری/ فصلنامه فلسفه دین پردیس دانشگاه تهران در قم فلسفه دین » پاییز 1389 - شماره 7
9.       تفسیر فلسفی کی یرکگور و لویناس از داستان ابراهیم/ محمد اصغری/ فصلنامه پژوهشنامه فلسفه دین دانشگاه امام صادق پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت) سال هشتم پاییز و زمستان 1389 شماره 2 (پیاپی 16)
10.    دفاع لویناس از سوبژکتیویته دکارتی / محمد اصغری/ مجله پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریز، 214 سال 88
11.    تقدم اخلاق بر فلسفه/ محمد اصغري/ مجله پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریز، بهار و تابستان 1391
12.    مبانی زیبایی شناسی جورج سانتایانا/ محمد اصغری مجله نامه هنر دانشگاه هنر ( اسفند 88)
13.    جایگاه خدا در فلسفه نیشیدا کیتارو/ محمد اصغری / پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت سابق) دانشگاه امام صادق (ع)، 1392ش 11، 135-149
14.    ، ریشه های غربی مکتب کیوتو/ محمد اصغری / 1392 تأملات فلسفی، سال سوم، از ص 7 تا ص 30
15.    بررسی مفهوم عدم در فلسفه هایدگر و نیشیدا/ قسامی حسین، اصغری محمد ، تأملات فلسفی،1392 سال سوم، از ص 135 تا ص 161
16.    پيوند علم و دين از نگاه چارلز سندرس پيرس/ محمد اصغري، پژوهشهاي علم و دين پژوهشگاه علوم انساني، سال ششم ، شماره اول بهار و تابستان 1394 ، صص 1 الي 15
17. پیام اخلاقی فلسفه رورتی/ محمد اصغری/ مجله غرب شناسی پژوهشگاه علوم انسانی، سال اول، شماره دوم، پاییز و زمستان 89 13تهران
18.تفسير انتقادي بر ديدگاه هايدگر دراب حقيقت افلاطوني با تكيه بر مفهوم مثال خير / حسين قسامي و محمد اصغري، مجله تأملات فلسفي دانشگاه زنجان، سال 5 شماره 14 ، بهار و تابستان صص 167 الي
19. متافیزیک ینای هگل/ محمد مهدی اردبیلی و محمد اصغری، مجله هستی و شناخت دانشگاه مفید قم، سال اول جلد 2 تابستان 1394 
20. آیا رورتی فلسفه اخلاق دارد؟ / محمد اصغری، مجله پژوهشهای فلسفی دانشگاه تبریز، شماره 17 سال 9 پاییز و زمستان 1394 (In English)
21. فهم دینی کرکگور از سوبژکتیویته/ محمد اصغری و ندا محجل مجله پژوهشنامه فلسفه دین دانشگاه امام صادق سال 4 شماره اول بهار و تابستان 1395
 22. امکان گفتگو بین مکتب کیوتو و حکمت اسلامی/ محمد اصغری مجله حکمت معاصر پزوهشگاه علوم انسانی، زمستان 1394 شماره چهارم دوره 6 
23.نقش پدیارشناسی مرلوپونتی در پزشکی/ سمیه رفیقی و محمد اصغری/ مجله پژوه شهای فلسفی دانشگاه تبریز، شماره 20 سال 11 بهار و تابستان 1396 صص 117-141
 
مقالات علمی- ترويجي
1.       هدف پژوهش از نظر ریچارد رورتی / محمد اصغری فصلنامه تاملات دانشگاه زنجان 1387
2.       زبان در اندیشه رورتی / محمد اصغری مجله کتاب ماه فلسفه سال 1386
3.     تفسیر ساختارشکنانه دریدا از داستان ابراهیم/ محمد اصغری/ مجله اطلاعات حکمت و معرفت 1389
4.     جایگاه هایدگر در فلسفه ژاپن/ محمد اصغری/ کتاب ماه فلسفه/ ارديبهشت 1390
5.     رابطه اخلاق و الهیات در اندیشه لویناس/ محمد اصغری/ تأملات زنجان، سال اول شماره 4 زمستان 1388
6.      آیا هنر شبیه یک نهاد است؟ /محمد اصغری /کتاب ماه هنر تیر1390
7.     زیبایی از نظر جورج سانتایانا/ محمد اصغری/ کتاب ماه هنر بهمن 1390
9.     جایگاه هایدگر در اندیشه پست مدرن دریدا/ محمد اصغری/ مجله سه علامه فلسفه و کلام دانشگاه تبریز، سال دهم شماره 28 پاییز و زمستان 1389
10. نگاهی به فلسفه مکتب کیوتو/محمد اصغری / کتاب ماه فلسفه بهمن 1390
11.    آیا اخلاق لویناس یک اخلاق پست مدرن است؟ محمد اصغری/ فصلنامه تخصصی تأملات فلسفی دانشگاه زنجان شماره 6 تابستان 1389
12.   هگل در ضیافت پست مدرن ها/ محمد اصغری کتاب ماه فلسفه فروردین 90
13.   هگل در ضیافت ما ایرانی­ها/ اصغری محمد، ، اطلاعات حکمت و معرفت، 1393/ سال سوم، از ص 86 تا 88
14.   اميد تاريخي جايگزين اميدفراتاريخي/ محمد اصغري/ ماهنامه سوره انديشه خرداد و تير 1394
15. نقد عقل یا نقد نقد/ محمد اصغری/ ماهنامه سوره اندیشه مهر و آبان 1394
15.   پنج معناي قلب در قرآن كريم/ محمد اصغري ماهنامه راه قرآن خرداد و تير  1394
16.   تفاوت ها و شباهت هاي معماري مدرن و پست مدرن/ محمد اصغري و وحيد شفيعي/ مجله كتاب ماه هنر اسفند  1391
17. رویکرد پدیدارشناسانه مرلوپونتی به هنر و بدن/ محمد اصغری/ مجله پژوهش هنر دانشگاه هنر اصفهان شماره 5 سال 10 پاییز و زمستان     1394
 18. مفهوم حقیقت در اندیشه ریچارد رورتی/ نبی الله سلیمانی و محمد اصغری، مجله اشارات دانشگاه خورارزمی، سال دوم، شماره 3 بهار و تابستان 1394
19. تحلیل فلسفی همدلی در تئاتر/ محمد اصغری، ماهنامه اطلاعات حکمت و معرفت، فروردین 1396 شماره 133 صص 42-
20 . جایگاه هگل در پراگماتیسم آمریکایی/ محمد اصغری، مجله اشارات، شماره 4 سال دوم پاییز و زمستان 1394صص 31 الی 49
21. تبدیل شعر به نثر فلسفی در اندیشه هگل/ محمد اصغری چهارمین همایش زبان دانشکه ادبیات دانشگاه تبریز- آذر ماه  1395

ترجمه مقالات
 
1.       آيا دريدا فيلسوفي استعلايي است؟ نوشته ريچارد رورتي ترجمه محمد اصغري / مجله كتاب ماه فلسفه بهمن 1389
2.       آيا ويتگنشتاين يك پراگماتيست بود؟ نوشته هيلاري پاتنم ترجمه محمد اصغري/ مجله كتاب ماه فلسفه آذر 1391
3.       بقاي ويليام جيمز نوشته هيلاري پاتنم ترجمه محمد اصغري/ مجله كتاب ماه فلسفه آذر 1392
      4.     از مرگ چه مي­دانيم/ ايمانوئل لويناس مترجم: محمد اصغري،/ ماهنامه اطلاعات حكمت و معرفت، سال هشتم، شماره 9 (پياپي 92)، آذر 1392 صفحه11
كنفرانس ها
 
1.       مفهوم « نظم » در داستان «آنتیگونه» به روایت هگل/محمد اصغری/ كنفرانس ملي حكيم صدرا تهران خرداد 1393
2.       اخلاق در بطن زندگي (رويكرد پراگماتيستي)/ محمد اصغري/ سومين همايش بين المللي فلسفه دين معاصر تهران دي ماه 1393
3.       معماي زندگي در پديده­شناسي هوسرل/ محمد اصغري/ هفدمين همايش ملي حكيم ملاصدرا خرداد 1392 تهران
4.       امكان تحقق حيات اخلاقي/ محمد اصغري و محمد مهدي اردبيلي چهارمين همايش ملي اخلاق دانشگاه زنجان ارديبهشت 1393
5.       اخلاق در مزرعه/ محمد اصغري سومين همايش ملي سهروردي (اخلاق كاربردي) آبان1391
6.      غفلت پزشکی از پدیدارشناسی بدن/ محمد اصغری بیستمین همایش ملی حکیم ملاصدرا خرداد 1395
7.     جایگاه مفهوم Bildung (فرهنگ) در فلسفه هگل/محمد اصغری/ همایش بین المللی اسلام و ارزشهای متعالی دانشگاه خوارزمی اردیبهشت 1395
8.    هستی شناسی واقعیت مجازی/ محمد اصغری/ همایش ملی صدرا خرداد 1396
9. چالش های اخلاقی در فضای مجازی/ محمد اصغری و ندا محجل/ همایش ملی صدرا خرداد 1396
مجری طرح پژوهشی
 
1.       تلاقی پراگماتیسم و پست مدرنیسم در فلسفه ریچارد رورتی / محمد اصغری/ معاونت پژوهشی دانشگاه تبریز 1387
2.       آشنایی با مکتب کیوتو/ محمد اصغری/ دانشگاه تبریز/ معاونت پژوهشی 1393
 
 
 

 

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد