وب سایت شخصی هيرش سيدي 

 

* ليست مقالات ISI و علمي پژوهشي:

 

مقاله

ردیف

 B. Khorshid, H. Seyedi, B. Mohammadi-ivatloo, K. Zare, S. Shargh,  “Reconfiguration of distribution networks considering coordination of the protective devices”,

Accepted for publication in: IET Generation, Transmission and Distribution

1

S. AsghariGovar, H. Seyedi, “Development of PMU-based backup wide area protection for power systems considering HIF detection”,

Accepted for publication in: Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences

2

M. Nojavan, H. Seyedi, M. Mehdinejad, “A novel scheme for current-only directional overcurrent relay”,

International Journal of Electrical Power and Energy Systems (Elsevier), Vol. 82, Nov. 2016

3

S. Shargh, B. Khorshid, B. Mohammadi-ivatloo, H. Seyedi, M. Abapour, “Probabilistic multi-objective optimal power flow considering correlated wind power and load uncertainties”,

Renewable Energy (Elsevier), Vol. 94, August 2016

4

N. Daryani, H. Seyedi, “Evidence Theory-Based Identification of Aging for Capacitive Voltage Transformers”,

IET Generation, Transmission and Distribution, Vol.10, No.14, July 2016

5

S. AsghariGovar, H. Seyedi, “Adaptive CWT-based transmission line differential protection scheme considering cross-country faults and CT saturation”,

IET Generation, Transmission and Distribution, Vol.10, No.9, June 2016

6

A. Mahari, H. Seyedi, “A wide area synchrophasor-based load shedding scheme to prevent voltage collapse”,

International Journal of Electrical Power and Energy Systems (Elsevier), Vol. 78, June 2016

7

A. Mohajeri, H. Seyedi, M. Sabahi, “Optimal setting of distance relays quadrilateral characteristic considering the uncertain effective parameters”,

International Journal of Electrical Power and Energy Systems (Elsevier), Vol. 73, Dec. 2015

8

T. Ghanizadeh, H. Seyedi, S. M. Hashemi, P. Soleiman Nezhad, “Impedance-Differential Protection: A New Approach to Transmission-Line Pilot Protection”,

IEEE Transactions on Power Delivery, Vol.30, Iss.6, 2015

9

M. Alipour, S. Teimourzadeh, H. Seyedi, “Improved group search optimization algorithm for coordination of directional overcurrent relays”,

Swarm and Evolutionary Computation (Elsevier), Vol. 23, Aug. 2015

10

P. Mahdavipour Vahdati, H. Seyedi, A. Arjmandi, S. Moradi, “Synchronous Generator Stator Protection Using a Fuzzy Logic Based Voltage Controlled Overcurrent Protection Scheme”,

International Transactions on Electrical Energy Systems, Vol.5, No.2, Feb. 2015

11

M. Yasinzadeh, H. Seyedi, “Fake measurement identification in power system substations based on correlation between data and distance of the evidence”,

IET Generation, Transmission and Distribution, Vol.9, No.5, April 2015

12

A. Mahari, H. Seyedi, “High impedance fault protection in transmission lines using a WPT-based algorithm”,

International Journal of Electrical Power and Energy Systems (Elsevier), Vol. 67, May 2015

13

F. Jabbari, H. Seyedi, S. Najafi, “Large-scale power system controlled islanding based on Backward Elimination Method and Primary Maximum Expansion Areas considering static voltage stability”,

International Journal of Electrical Power and Energy Systems (Elsevier), Vol. 67, May 2015

14

F. Jabbari, H. Seyedi, S. Najafi, “Online aggregation of coherent generators based on electrical parameters of synchronous generators”,

International Journal of Smart Electrical Engineering, Vol. 4, March 2015

15

M. Alipour, H. Seyedi, “Enhancement of power system voltage stability using new centralized Adaptive Load Shedding Method”,

International Journal of Smart Electrical Engineering, Vol. 3, Sep. 2014

16

H. Seyedi, S. Teimourzadeh, P. S. Nezhad, “Adaptive Zero Sequence Compensation Algorithm for Double Circuit Transmission Line Protection”,

IET Generation, Transmission and Distribution, Vol.8, No.6, June 2014

17

A. Mokari, H. Seyedi, S. Abapoor, B. Mohammadi, S. Ghasemzadeh, “Modified Centralized ROCOF Based Load Shedding Scheme in an Islanded Distribution Network”,

International Journal of Electrical Power and Energy Systems (Elsevier), Vol. 62, May 2014

18

T. Ghanizadeh, H. Seyedi, S. M. Hashemi, “Protection of Transmission Lines Using Fault Component Integrated Power”,

IET Generation, Transmission and Distribution, Vol.8, No.12, Dec. 2014

19

S. M. Hashemi, M. Tarafdar Hagh, H. Seyedi, “A high-speed relaying scheme for protection of transmission lines in the presence of TCSC”,

IET Generation, Transmission and Distribution, Vol.8, No.12, Dec. 2014

20

A. Mokari, H. Seyedi, B. Mohammadi, S. Ghasemzadeh, “An Improved Under Frequency LoadShedding Scheme in Distribution Networks with Distributed Generation”,

Journal of Operation and Automation in Power Engineering, Vol.2, No.1, 2014

21

S. Nojavan, H. Ghesmati, K. Zare, H. Seyedi, “Large Consumer Electricity Acquisition Considering Time-of-Use Rates Demand Response Programs”,

Arabian Journal for Science and Engineering, Vol.12, No.39, Dec. 2014

22

S. M. Hashemi, M. Tarafdar Hagh, H. Seyedi, “A Novel Backup Distance Protection Scheme for Series-Compensated Transmission Lines”,

IEEE Transactions on Power Delivery, Vol.29, Iss.2, 2014

23

S. M. Hashemi, M. Tarafdar Hagh, H. Seyedi, “Transmission Line Protection: A Directional Comparison Scheme using the Average of Superimposed Components”,

IEEE Transactions on Power Delivery, Vol.28, Iss.2, 2013

24

A. Mahari, H. Seyedi, “An Analytic Approach for Optimal Coordination of Overcurrent Relays”,

IET Generation, Transmission and Distribution, Vol.7, Iss.7, July 2013

25

A. Mahari, H. Seyedi, “Optimal PMU placement for power system observability using BICA, considering measurement redundancy”,

Electric Power Systems Research (Elsevier), Vol.103, Elsevier, 2013

26

H. Seyedi, S. Tanhaei, “New Controlled Switching Approach for Limitation of Transmission Line Switching Overvoltages”,

IET Generation, Transmission and Distribution, Vol.7, Iss.3, 2013

27

H. Seyedi, L. Behroozi, “New Distance Relay Compensation Algorithm for Double Circuit Transmission Line Protection”

IET Generation, Transmission and Distribution, Vol.5, Iss. 10, 2011, pp. 1011-1018

28

H. Seyedi, M. Sanaye Pasand, “A New Time-Domain Based Power System Frequency Estimation Algorithm”

European Transactions on Electrical Power, 2012, pp. 433-448

29

H. Seyedi, M. Sanaye Pasand, “New Centralised Adaptive Load-Shedding Algorithms to Mitigate Power System Blackouts”

IET Generation, Transmission and  Distribution, Vol. 3, No. 1, 2009, pp. 99–114

30

H. Seyedi, M. Sanaye-Pasand, “Design of New Load Shedding Special Protection Schemes for a Double Area Power System”

American Journal of Applied Sciences , Vol. 6, No. 2, pp. 317-327, Feb. 2009

31

M. Sanaye-Pasand, H. Seyedi, “Centralized Adaptive Load Shedding Methods To Enhance Power System Voltage Stability Margins”

IEEJ Transactions on Electrical and Electronic Engineering, Vol. 3, No. 6, November 2008

32

A. Danandeh, H. Seyedi and E. Babaei, “A Novel Algorithm Based on Combined of Passive Techniques in Order to Islanding Detection”

World Applied Sciences Journal, Vol. 18, No.1, 2012

33

H. Seyedi, Z. Abam, S. Golabi, “Comprehensive Analysis of the Impacts of Different Parameters on Transmission Line Switching Overvoltages”,

International Review on Modelling and Simulations, Vol.5, No.5, October 2012, pp. 2174-2182

34

H. Seyedi, B. Tabei, “Appropriate Placement of Fault Current Limiting Reactors in Different HV Substation Arrangements”,

Circuits and Systems, Vol.3, July 2012, pp. 252-262

35

مرتضی نوجوان، هیرش سیدی، بهنام محمدی ایواتلو، " ارزیابی راهکارهای پیشگیری از ناپایداری ولتاژ با در نظر گرفتن تلفات، عدم قطعیت توربین‌های بادی همبسته به‌هم و تغییرات بار"

مجله علمی پژوهشی مهندسی برق دانشگاه تبریز، جلد 47، شماره 1، 1396

36

وحید فتحی، هیرش سیدی، ابراهیم بابایی، " بهبود عملکرد رله‌هاي ديستانس در حفاظت خطوط انتقال کوتاه"

مجله علمی پژوهشی مهندسی برق دانشگاه تبریز، جلد 43، شماره 2، 1392

37

هیرش سیدی و مجید صنایع پسند، "ارائه الگوريتم حذف بار وفقي جهت حفاظت سيستم قدرت در مقابل حوادث تركيبي منجر به خاموشي سراسري"

نشريه دانشکده فنی دانشگاه تهران، دوره 42، شماره 7، بهمن 1387

38

 

 

 

 

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    دروس


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد