وب سایت شخصی محمد علي لطف اللهي يقين 

 

انتشارات
کتاب
1-    محمدامين حصاري، هاتف سرداري و محمدعلي لطف اللهي يقين (ترجمه) "مدل سازي و آناليز با نرم افزار ABAQUS،" انتشارات فروزش، 1386.
2-    محمدعلي لطف اللهي يقين و حميد احمدي (تاليف) "ديناميک سازه هاي فراساحلي" انتشارات دانشگاه تبريز، تابستان 1390.
 

مجلات انگليسي

1- Hassanpour Kashani, M., Montaseri, M., Lotfollahi-Yaghin, M.A., “Flood Estimation at Un-gauged Sites Using a New Nonlinear Regression Model and Artificial Neural Network,” American-Eurasian Journal of Agricultural and Environmental Sciences, IDOSI Publications, Volume 2, Number 6, November 2007, 784-791.

2- Lotfollahi-Yaghin, M.A., Ahmadi, H., Investigation of Dynamic Properties of Cantilever Castellated Beams in Comparison with Plain-webbed Beams Using White Noise Excitation,” World Applied Sciences Journal, IDOSI Publications, Volume 3, Number 3, 2008.

3- Lotfollahi Yaghin, M.A., Sanaaty, B., “A New Method in Determining Random Wave Induced Inline Forces”, World Applied Sciences Journal, IDOSI Publications, Volume 3, Number 4, 2008. 674-683

4- Lotfollahi Yaghin, M.A., Hesari, M.A., “Using Wavelet Analysis in Crack Detection at the Arch Concrete Dam under Frequency Analysis with FEM”, World Applied Sciences Journal, IDOSI Publications, Volume 3, Number 4, 2008. 691-704

5- Hassanpour Kashani, M., Montaseri, M., Lotfollahi-Yaghin, M.A., “Flood Estimation at Ungauged Sites Using a New Hybrid Model,” Journal of Applied Sciences, Asian Network for Scientific Information, Volume 8, Number 9, 2008, 1744-1749.

6- Lotfollahi Yaghin, M.A., Hesari, M.A., “Dynamic Analysis of the Arch Concrete Dam under Earthquake Force with ABAQUS”, Journal of Applied Sciences, Asian Network for Scientific Information, Volume 8, Number 15, 2008, 2648-2658.

7- Lotfollahi-Yaghin, M.A., Shahinpar, R., Ahmadi, H., Dynamic Behavior of Damaged Reinforced Concrete Beams and Application of White Noise Analysis to Crack Detection,” Journal of the South African Institution of Civil Engineering, Volume 51, Number 2, October 2009.

8- Lotfollahi-Yaghin, M.A., Ahmadi, H., Effect of Geometrical Parameters on SCF Distribution along the Weld Toe of Tubular KT-joints under Balanced Axial Loads,” Elsevier, International Journal of Fatigue, Volume 32, Number 4, 2010.

9- Lotfollahi-Yaghin, M.A., Koohdarag, M., “Examining the Functions of Wavelet Packet (WPT) and Continues Wavelet Transform (CWT) in Recognizing the Crack Specification,” KSCE Journal of Civil Engineering, Springer, Volume 15, Number 3, 497-506, 2011.

10- Lotfollahi-Yaghin, M.A., Moosavi, S.M., Lotfollahi-Yaghin, A., "Wave force on double cylindrical piles a comparison between exact and finite difference solutions," Journal of Marine Science and Application (JMSA), Springer, Volume 10, Number 1/ March 2011, pp 33-40.

11- Lotfollahi-Yaghin, M.A., Ahmadi, H., Geometric stress distribution along the weld toe of the outer brace in two-planar tubular DKTjoints: parametric study and deriving the SCF design equations,” Elsevier, Marine Structures, Volume 24, Issue 3, July 2011. pp. 239-260.

12- Ahmadi, H., Lotfollahi-Yaghin, M.A., Aminfar, M.H.,Geometrical effect on SCF distribution in uni-planar tubular DKT-joints under axial loads,” Journal of Constructional Steel Research, volume 67, Issue 8, August 2011, pp. 1282-1291.

13- Koohdarag, M., Lotfollahi-Yaghin, M.A., Ettefagh, M.M. Mojtehedi, A., Beyghbabaye, B., “Damage Detection in Beam-like Structures Based on Wavelet Packet,” Scientific Research and Essays, Academic Journals, Vol. 6, No. 7, April 2011.

14- Faraji Rad, A.R., Eghbali, N., Pishghahi Fard, Z., Beygbabayi, B., Koohdarag, M., Lotfollahi-Yaghin, M.A., “Health Monitoring of Damaged Members of Truss  Structures Using Wavelet Packet Transform,” International Journal on Recent Trends in Engineering & Technology, Vol. 05, No. 03, March, 2011.

15- Ahmadi, H., Lotfollahi-Yaghin, M.A., Aminfar, M.H.,Distribution of weld toe stress concentration factors on the central brace in two-planar CHS DKT-connections of steel offshore structures,” Thin-Walled Structures, Elsevier, Volume 49, 2011, pp. 1225-1236.

16- Lotfollahi-Yaghin, M.A., Mojtahedi, A., Ettefagh, M.M., Aminfar, M.H., "Experimental investigation of TARMAX models capability to modeling and analysis of hydrodynamic forces on cylinder-like structures in sea waves," Journal of Marine Science and Application (JMSA), Springer, Volume 10, Number 3/ September 2011.

17- Mojtahedi, A., Lotfollahi Yaghin, M.A., Hassanzadeh, Y., Ettefagh, M.M., Aminfar, M. H., Babaie Aghdam, A.,Developing a Robust SHM Method For Offshore Jacket Platform Using Model Updating And Fuzzy Logic System”, Applied Ocean Research, Elsevier, Volume 33, No., 4, 2011, pp. 398-411.

18- Ahmadi, H., Lotfollahi-Yaghin, M.A., Aminfar, M.H., Effect of stress concentration factors on the structural integrity assessment of multi-planar offshore tubular DKT-joints based on the fracture mechanics fatigue reliability approach”, Ocean Engineering, Volume 38, 2011, pp. 1883-1893,

19- Koohdarag, M., Lotfollahi-Yaghin, M.A., Sepehr, S., Hosseyni, F., “Study of the Functions of Wavelet Packet Transform (WPT) and Continues Wavelet Transform (CWT) in Recognizing the Damage Specification,” Journal of Civil Engineering and Architecture, David Publishing, Vol. 5, No. 9, Sep. 2011, pp 856-859.

20- Barghlame, H., Lotfollahi-Yaghin, M.A., “Investigating the Capacity of Ultimate Torsion of Concrete Prismatic Beams with Transverse Spiral Bars” World Academy of Science, Engineering and Technology, Vol., 5, 2011, pp., 11-25

21- Sabetahd, R., Jafarzadeh, K., Lotfollahi-Yaghin, M.A., “Investigating the Capacity of Ultimate Torsion of Concrete Prismatic Beams with Transverse Spiral Bars” International Journal of Advanced Structural Engineering, Vol., 3, No., 2, Dec 2011, pp., 165-177.

22- Jafarzadeh, K., Lotfollahi-Yaghin, M.A., Sabetahd, R., “Evaluation of Pall Friction Damper Performance in Near-Fault Earthquakes by Using of Nonlineartime History AnalysisInternational Journal of Advanced Structural Engineering, Vol., 20, No., 2, 2012, pp., 264-270.

23- Pourtaghi, A., Lotfollahi Yaghin, M.A., “Wavenet ability assessment in comparison to ANN for predicting the maximum surface settlement caused by tunneling”, Tunnelling and Underground Space Technology, Volume 28, 2012, pp 257-271.

24- Lotfollahi-Yaghin, M.A., Famiyani, H., Koohdarag, M., “Detecting Defective Parts in Space Structures Through Wavelet Transform,” Journal of Basic and Applied Science Research, Textroad Poblication, Vol. 2, No. 2, April 2012, pp 1246-1251.

25- Lotfollahi-Yaghin, M.A., Rastgar, M., Ahmadi, H., "Slamming Induced Dynamic Response of a Floating Structure," Journal of Marine Science and Technology, Vol. 20, No. 2, April, 2012. pp 201-209,

26- Ahmadi, H., Lotfollahi-Yaghin, M.A., “Geometrically parametric study of central brace SCFs in offshore three-planar tubular KT-joints,” Journal of Constructional Steel Research, volume 71, April, 2012, pp 149-161.

27- Ahmadi, H., Lotfollahi-Yaghin, M.A., “A probability distribution model for stress concentration factors in multi-planar tubular DKT-joints of steel offshore structures,” Applied Ocean Research, Elsevier, Volume 34, 2012, pp 21-32.

28- Ahmadi, H., Lotfollahi-Yaghin, M.A., “Effect of SCFs on S-N based fatigue reliability of multi-planar tubular DKT-joints of offshore jacket-type structures,” Ships and Offshore Structures, Taylor & Francis Group (ISI), Vol. 8, No. 1, 2013. pp 55-72.

29- Lotfollahi Yaghin, M.A., Pourtaghi, A., Sanaati, B., Lotfollahi Yaghin, A., “Artificial Neural Netwowk Ability in Evaluation of Random Wave-Induced Inline Force on Vertical Cylinder”, China Ocean Engineering, Springer, Volume 26, Number 1, 2012, pp 19-36.

30- Ahmadi, H., Lotfollahi-Yaghin, M.A., Aminfar, M.H., "Stress concentration factors at saddle and crown positions on the central brace of two-planar welded CHS DKT-connections" Journal of Marine Science and Application (JMSA), Springer (Scopus), Volume 11, Number 1/ 2012, pp 83-97.

31- Ahmadi, H., Lotfollahi-Yaghin, M.A., Aminfar, M.H., "The development of fatigue design formulas for the outer brace SCFs in offshore three-planar tubular KT-joints" Thin-Walled Structures, Elsevier,Volume 58, 2012, pp 67-78.

32- Mojtahedi, A., Lotfollahi Yaghin, M.A., Hassanzadeh, Y., Abbasidoust, F., Ettefagh, M.M., Aminfar, M.H.,A Robust Damage Detection Method Developed for Offshore Jacket Platforms Using Modified Artificial Immune System Algorithm”, China Ocean Engineering, Springer, Volume 26, Number 3, 2012, pp 379-395.

33- Ahmadi, H., Lotfollahi-Yaghin, M.A., Shao, Y.B., Aminfar, M.H.,Parametric Study and Formulation of Outer-Brace Geometric Stress Concentration Factors in Internally Ring-Stiffened Tubular KT-Joints of Offshore Structures,” Applied Ocean Research, Elsevier, Volume 38, 2012, pp 74-91.

34- Lotfollahi Yaghin, M.A., Mojtahedi, A., Aminfar, M.H.,Physical model studies and system identification of hydrodynamics around a vertical square-section cylinder in irregular sea waves”, Ocean Engineering, Elsevier, Volume 55, 2012, pp 10-22.

35- Lotfollahi Yaghin, M.A., Bagerzadeh Karimi., M.R., Bagheri, B., Sadeghi Balkanlou, V., "Vibration Control of Multi Degree of Freedom Structure Under Earthquake Excitation with TMD Control and Active Control Force using Fuzzy Logic Method at the Highest and the Lowest Story of the Building," Journal of Mechanical and Civil Engineering (IOSR-JMCE) Volume 8, Issue 5, Sep.- Oct. 2013, pp 07-12.

36- Ahmadi, H., Lotfollahi-Yaghin, M.A., Shao, Y.B., "Chord-side SCF distribution of central brace in internally ring-stiffened tubular KT-joints: A geometrically parametric study" Thin-Walled Structures, Elsevier,Volume 70, 2013, pp 93-105.

37- Shahverdi, S., Lotfollahi Yaghin, M.A., Asgarian, B., Reduced Wavelet Component Energy-Based Approach for Damage Detection of Jacket Type Offshore Platform”, Smart Structures and Systems, Techno press, Vol.11, No.6, June 2013, pp 589-604.

38- Lotfollahi-Yaghin, M.A., Rezaei, R., "Time-history Response Analysis of Jacket Offshore Platform Due to Water Level Variation and Safety of Structural Members," Advanced Materials Research, Trans Tech Publications, Switzerland, Vol., 601, 2013, pp 280-288.

39- Barghlame, H., Lotfollahi-Yaghin, M.A., Mohammadrezaei, M., Bahaminfar, B., “The Effect of Urmia-Lake Water on Mechanical Strength Concrete with Various Admixtures,” Maxwell Scientific Organization, Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology 5(7): 2013, pp: 2376-2383,

40- Lashteh-Neshaei, M.A., Lotfollahi-Yaghin, M. A., Biklaryan, M. and Nadimy, S., “An Investigation on Beach Profile Changes in front of Seawalls,” International Journal of Maritime Technology, Vol., 1, No., 1, Spring & Summer, 2013, pp 47-55.

41- Pourtaghi, A., Lotfollahi Yaghin, M.A., “Hydrodynamic inline force prediction on vertical cylinders: a comparative study of neural network and its adaptive wavelets (wavenets)”, Journal of Marine Science and Technology, Springer, 23 march, 2013, pp 1-17.

42- Mojtahedi, A., Lotfollahi Yaghin, M.A., Ettefagh, M.M., Fujikubo, M., Hassanzadeh, Y., “Detection of nonlinearity effects in structural integrity monitoring methods for offshore jacket-type structures based on principal component analysis”, Marine Structures, Elsevier, Volume 33, 2013, pp 100-119.

43- Lotfollahi Yaghin, M.A., Gholipour Salimi, M., Ahmadi, H., “Probabilistic Assessment of Pseudo-Static Design of Gravity-Type Quay Walls”, Civil Engineering Infrastructures Journal, 46(2), December 2013, pp 209 – 219.

44- Zekri, A., Aminfar, M.H., Ghalandarzadeh, A., Lotfollahi Yaghin, M.A., Ghasemi, P., “Effects of Compaction on Dynamic Response of Anchored Quay Walls in Sandy Sites”, The Electronic Journal of Geotechnical Engineering (EJGE), Vol 19, Bund. F, 2014, pp 1445 – 1466.

45- Ahmadi, H., Lotfollahi-Yaghin, M.A., "Experimental and Numerical Investigation of Geometric SCFs in Internally Ring-Stiffened Tubular KT-joints of Offshore Structures" Journal of the Persian Gulf (Marine Science), Vol. 4, No. 12, June 2013, pp 1-12.

46- Shahverdi, S., Lotfollahi-Yaghin, M.A., Shahverdi, M., "Subsea Free Span Pipeline Damage Detection Based on Wavelet Transform under Environmental Load" Journal of the Persian Gulf (Marine Science), Vol. 4, No. 12, June 2013, pp 51-64.

47- Lotfollahi Yaghin, M.A., Rezaei, R., One Typical Jacket Platform’s Reactions in Front of Sea Water Level Variations”, World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Civil, Architectural Science and Engineering Vol:8 No:3, 2014, pp 66 – 77.

48- Lotfollahi Yaghin, M.A., Bagerzadeh Karimi, M.R., Rahmani, A., Balkanlou, V. S., “Investigating the Behavior of Composite Floors (Steel Beams and Concrete Slabs) under Mans Rhythmical Movement”, Journal of Civil Engineering Research, Vol:4 No:2, 2014, pp 25 – 32.

49- Mojtahedi, A., Ostadi, Gh.R., Lotfollahi Yaghin, M.A., Inspection of Uncertainty Effects on Structural Fault Diagnosing of Transmission Towers”, International Journal of Automation and Power Engineering, Volume 3, Issue 1, January 2014, pp 1 – 8.

50- Morteza Biklaryan, Mohammad Ali Lotfollahi-Yaghin, Mohammad Hossein Aminfar, Alireza Mojtahedi, “Comparative Study of Random Matrices Capability in Uncertainty Detection of Pier’s Dynamics Journal of the Persian Gulf (Marine Science), Vol. 5, No. 16, Summer 2014, pp. 65-78.

51- Ahmadi, H., Lotfollahi-Yaghin, M.A., Aminfar, A., "Parametric Study of Outer-Brace In Right-Angle Two-Planer Tubular DKT-Joints of Offshore Jacket Structures”, Journal of Engineering Science and Technology, School of Engineering, Taylor’s University, Vol. 10, Issue 3, 2015, pp. 383-403.

52- Mohammad Ali Lotfollahi-Yaghin, Hassan Jafarian Kafshgarkolaei, Hamed Allahyari, Taher Ghazvini “On the absolute maximum dynamic response of a beam subjected to a moving mass” Techno-Press, Structural Engineering & Mechanics, Volume 54, Number 1, April10 2015, pp. 55-67.

53- Ahmadi, H., Lotfollahi-Yaghin, M.A., “Stress concentration due to in-plane bending (IPB) loads in ring-stiffened tubular KT-joints of offshore structures: Parametric study and design formulation,” Applied Ocean Research, Elsevier, Volume 51, June 2015, pp 54-66.

54- Mohammad Ali Lotfollahi Yaghin, Mohammad Rahim Afshani "Controlling the Geometrical Location of Equilibrium Point of Inflow and Outflow Hydrographs by Using Linearization Methods" International Journal of Advanced Renewable Energy Research, Vol., 2, Issue 8, 2015, pp.195-204.

55- Mohammad Ali Lotfollahi Yaghin, Mohammad Rahim Afshani, "Determining the Geometrical Properties of the Gate Based on the Water height Caused by Flood through Linearizing Equations" American Journal of Advanced Scientific Research, Vol., 3, Issue 1, 2015, pp. 169-185.

56- Hamid Ahmadi, Mohammad Ali Lotfollahi-Yaghin, Shadi Asoodeh, "Degree of Bending (DoB) in Tubular K-joints of Offshore Structures Subjected to In-plane Bending (IPB) Loads: Study of Geometrical Effects and Parametric Formulation" Ocean Engineering, Volume 102, 1 July 2015, Pages 105-116.

57- Mohammad Ali Lotfollahi-Yaghin, Reza Shiri, "Investigation of the Base-Isolation System Effect on Stress and Base-Shear Force of Curved Bridge According to Soil-Structure Interaction" An International Research Journal of Environmental Science, Volume 10, 1 Spessial Issue, 2015.

58- Bagerzadeh Karimi, M.R., Lotfollahi Yaghin, M.A., Mehdi Nezhad, R., Sadeghi, V., Aghabalaie, M.,“Seismic Behavior of Steel Structure with Buckling-Restrained Braces”, International Journal of Civil, Environmental, Structural, Construction and Architectural Engineering, World Academy of Science, Engineering and Technology, Vol:9 No:4, 2015, pp 488 – 496.

59- Mohammad Ali Lotfollahi Yaghin, Mohammad Rahim Afshani, "Determining the Dimensions of the Bottom Gate Based on Flood Hydrograph Through Linearization of State Equations" American Journal of Advanced Scientific Research, Vol., 3, Issue 2, 2015, pp. 214-231.

60- Hamed Omdehghiasi, Alireza Mojtahedi, Mohammad Ali Lotfollahi-Yaghin,  “Comparison of Flow Characteristics around Refractive and Right-angled Groins in Barotropic and Baroclinic Conditions Journal of Marine Science and Application (JMSA), Springer (Scopus), Volume 14, Number 4/ 2015.

61- Hossein Nassiraei, Mohammad Ali Lotfollahi-Yaghin, Hamid Ahmadi, “Static strength of collar plate reinforced tubular T/Y-joints under brace compressive loading” Journal of Constructional Steel Research, volume 119, 2016, pp. 39-49.

62- Hossein Nassiraei, Mohammad Ali Lotfollahi-Yaghin, Hamid Ahmadi, “Static strength of offshore tubular T/Y-joints reinforced with collar plate subjected to tensile brace loading” Thin-Walled Structures, Elsevier, Volume 103, 2016, pp 141-156.

63- Hossein Nassiraei, Mohammad Ali Lotfollahi-Yaghin, Hamid Ahmadi, “Structural behavior of tubular T/Y-joints with collar plate under static in-plane bending Journal of Constructional Steel Research, volume 123, 2016, pp. 121-134.

64- Hossein Nassiraei, Mohammad Ali Lotfollahi-Yaghin, Hamid Ahmadi, “Static strength of doubler plate reinforced tubular T/Y-joints subjected to brace compressive loading: Study of geometrical effects and parametric formulation Thin-Walled Structures, Elsevier, Volume 107, 2016, pp 231-247.

65- Mohammad Ali Lotfollahi-Yaghin, Hamid Ahmadi, Hassan Tafakhor “Seismic responses of an offshore jacket-type platform incorporated with tuned liquid dampers Advances in Structural Engineering, Volume 19, Number 2, February, 2016, pp 227-238.

66- Alireza Mojtahedi, Hamed Omdehghiasi, Mohammad Ali Lotfollahi-Yaghin, Hamid Hokmabady “Numerical Investigation of Flow around Groins in Barotropic Condition” International Journal of Structural and Civil Engineering Research Vol. 5, No. 4, November 2016.

67- Hossein Nassiraei, Mohammad Ali Lotfollahi-Yaghin, Hamid Ahmadi, “Static performance of doubler plate reinforced tubular T/Y-joints subjected to brace Tension Thin-Walled Structures, Elsevier, Volume 108, 2016, pp 138-152.

68- Hossein Nassiraei, Mohammad Ali Lotfollahi-Yaghin, Hamid Ahmadi, Lei Zhu, “Static Strength of Doubler Plate Reinforced Tubular T/Y-joints under in-plane bending Load Journal of Constructional Steel Research, volume 136, 2017, pp. 49-64.

69- Hossein Nassiraei, Lei Zhu, Mohammad Ali Lotfollahi-Yaghin, Hamid Ahmadi, “Static Capacity of Tubular X-joints Reinforced with Collar Plate Subjected to Brace Compression Thin-Walled Structures, Elsevier, Volume 119, 2017, pp 256-265.

70- Farhad Hosseinlou, Alireza Mojtahedi, Mohammad Ali Lotfollahi-Yaghin, "Developing a SIM Strategy for Offshore Jacket Platforms Based on the FE Model Updating and a Novel Simplified Method" Ocean Engineering, Volume 145, 2017, Pages 158-176.

71- Hossein Nassiraei, Alireza Mojtahedi, Mohammad Ali Lotfollahi-Yaghin, “Static strength of X-joints reinforced with collar plates subjected to brace tensile loading” Ocean Engineering, Elsevier, Volume 161, 2018, pp 227-241.

72- Hossein Nassiraei, Mohammad Ali Lotfollahi-Yaghin, Seyed Ahmad Neshaei, Lei Zhu “Structural behavior of tubular X-joints strengthened with collar plate under axially compressive load at elevated temperatures” Marine Structures, Volume 61, 2018, Pages 46-61.

73- Neda Azari Dodaran, Hamid Ahmadi, Mohammad Ali Lotfollahi-Yaghin, “Parametric study on structural behavior of tubular K-joints under axial loading at fire-induced elevated temperatures” Thin-Walled Structures, Elsevier, Volume 130, 2018, pp 467-486.

74- Hossein Nassiraei, Mohammad Ali Lotfollahi-Yaghin, Seyed Ahmad Neshaei, Lei Zhu, “Structural behavior of tubular X-joints strengthened with collar plate under axially compressive load at elevated temperaturesMarine Structures, Elsevier, Volume 61, 2018, pp 46-61.

75- Neda Azari Dodaran, Hamid Ahmadi, Mohammad Ali Lotfollahi-Yaghin, “Static strength of axially loaded tubular KT-joints at elevated temperatures: Study of geometrical effects and parametric formulationMarine Structures, Elsevier, Volume 61, 2018, pp 282-308.

76- Hassan Jafarian Kafshgarkolaei, Mohammad Ali Lotfollahi-Yaghin, Alireza Mojtahedi, "A modified Orthonormal Polynomial Series Expansion Tailored to Thin Beams Undergoing Slamming Loads" Ocean Engineering, Volume 182, 2019, Pages 38-47.

77- Hamid Hokmabady, Alireza Mojtahedi, Mohammad Ali Lotfollahi-Yaghin, Ismail Farajpour, “Calibration and Bias-Correction of the Steel Offshore Jacket Platform Models Using Experimental Data” Journal of Waterway, Port, Coastal and Ocean Engineering (ASCE),  Volume 145(3), February 2019.

78- Hossein Nassiraei, Alireza Mojtahedi, Mohammad Ali Lotfollahi-Yaghin, Lei Zhu,Capacity of Tubular X-joints Reinforced with Collar Plates Under Tensile Brace Loading at Elevated Temperatures” Thin-Walled Structures, Elsevier, Volume 142, 2019, pp 426-443.

 مجلات فارسي

1- محمد علي لطف اللهي يقين، كيوان فرزاد و مرتضي نقي پور ”تخمين نيروي جانبي مؤثر بر يك پايه قائم زبر سکوي دريائي تحت اثر امواج تصادفي دريا،“ نشريه علمي پژوهشي استقلال، سال 23، شماره 1، تابستان، 1383.  

2- محمدعلي لطف‏اللهي يقين بكارگيري نويز سفيد در تعيين خواص ديناميكي تيرهاي لانه زنبوري،فصلنامه علمي تخصصي، مهندسي عمران، دانشگاه آزاد اسلامي، سال اول شماره 1، پاييز 1383.

3- محمدعلي لطف اللهي يقين و حميد رضا گلگون ”بكار گيري المانهاي محدود در بررسي وتقليل ضخامت دال در محل اتصال دال به ستونفصلنامه علمي تخصصي، مهندسي عمران، دانشگاه آزاد اسلامي، سال اول شماره 1، پاييز 1383.

4- سيد ادريس جوادين و محمد علي لطف اللهي يقين ارزيابي كمي آسيب پذيري ساختمان‏هاي بتن مسلح در اروميه“ فصلنامه علمي تخصصي، مهندسي عمران، دانشگاه آزاد اسلامي مراغه، سال دوم شماره 2، بهار و تابستان 1384.

5- محمدعلي لطف اللهي يقين و رامين تقي نژاد بررسي اندركنش قاب خمشي و ديوار برشيفصلنامه علمي تخصصي، مهندسي عمران، دانشگاه آزاد اسلامي، سال سوم شماره 3، بهار 1385.

6- محمدعلي لطف اللهي يقين و رامين تقي نژاد ارزيابي لرزه اي و بهسازي يك ساختمان بتني نامنظم با سيستم قاب خمشي-ديوار برشي با بادبندهاي فولادي بروش تحليل غيرخطي پوش آورفصلنامه علمي پژوهشي، مهندسي عمران، دانشگاه آزاد اسلامي، سال سوم شماره 4، زمستان 1385.

7- محمدعلي لطف اللهي يقين و عليرضا مجتهدي ”توابع احتمالي حاكم بر نيروها و لنگرهاي ناشي از امواج تصادفي دريا بر پايه قائم،“ نشريه دانشكده فني، دانشگاه تهران، جلد 41، شماره 6، دي ماه  1386. 2276

8- مهدي رستـگار، محمدعلي لطف اللهي يقين بررسي پاسخهاي ديناميکي سازه هاي دريايي شناور از نوع يدک کش تحت تاثير امواج دريافصلنامه علمي پژوهشي، مهندسي عمران، دانشگاه آزاد اسلامي، سال چهارم، شماره 5، زمستان، 1386.

9- محمدعلي لطف اللهي يقين و مهدي کوهدرق بررسي عملکرد تبديل موجک پيوسته در شناسايي مشخصات ترک“ مجله علمي-پژوهشي عمران مدرس، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، دوره دهم شماره 3، پائيز 1389.

10- محمدعلي لطف اللهي يقين، محمّد حسين امين فر، مهدي شاطر مقدّم و حميد احمدي ”تعيين ضريب بار ديناميکي ديواره دريائي خاک مسلّح تحت اثر امواج در حال شکست“ مجله دانشكده فني دانشگاه تبريز، جلد 36، شماره 3 (مهندسي عمران)، تابستان 1387.

11- محمدعلي لطف اللهي يقين و مرتضي وكيلي ساعتلو ”شناسايي غير­مخرب ترک دروني با استفاده از آناليز موجك“ مجله دانشكده فني دانشگاه تبريز، جلد 37، شماره 3 (مهندسي عمران)، پائيز 1387.

12- محمدعلي لطف اللهي يقين، حبيب سعيد منير و برديا مرجاني، بررسي آرماتورگذاري اتصال بتني گوشه تحت تاثير لنگرهاي باز و بسته کننده اتصال با استفاده از روش المان محدودمجله مهندسي عمران و محيط زيست، دانشكده عمران، دانشگاه تبريز، شماره 1، بهار 1388.

13- محمدعلي لطف اللهي يقين و مهدي رستگار ”بكارگيري اجزاء محدود در بررسي واكنشهاي ديناميكي سازه شناور تحت اثر امواج دريانشريه علمي-پژوهشي، دانشگاه صنعتي اميركبير، مهندسي عمران سال 41/شماره 2/ زمستان 1388.

14- رضا جهانگيري درزه کناني، محمدعلي لطف اللهي يقين مقايسه قابليت مدلسازي و پيش بيني نيروهاي هيدروديناميکي واقع بر پايه هاي در معرض امواج آب توسط دوروش آناليزطيفي و شناسائي سيستمفصلنامه علمي پژوهشي، مهندسي عمران، دانشگاه آزاد اسلامي، سال هشتم، شماره 9، بهار و تابستان، 1389.

15- محمدعلي لطف اللهي يقين، عليرضا مجتهدي ”پارامترهاي هيدروديناميکي جريان اطراف پايه‌ استوانه­اي و بررسي عددي و تجربي آنها در حالت جريان آشفته“ نشريه انجمن مهندسي دريائي ايران، تهران، نشريه شماره 10، پاييز و زمستان، 1388.

16- محمدعلي لطف اللهي يقين، اسلام كرامت زارنجي و حميد احمدي، ”بررسي توزيع فشار در اطراف يک پايه استوانه اي قائم تحت اثر امواج تصادفي دريا با بکارگيري داده هاي آزمايشگاهي“ مجله مهندسي عمران و محيط زيست، دانشكده عمران، دانشگاه تبريز، جلد 40، شماره 1، بهار 1389. 

17- محمدعلي لطف اللهي يقين و مهدي کوهدرقبکارگيري آناليز موجک بسته اي Wavelet Packet در شناسايي موقعيت و عمق ترک در تيرهاي انحنادار با استفاده از روش المانهاي محدودنشريه مهندسي عمران و نقشه برداري، دانشكده فني دانشگاه تهران، دوره 44، شماره 3، مهرماه 1389.

18- محمدعلي لطف اللهي يقين و مسعود نگين مطالعه اثر انحناي اوليه ي تصادفي اعضا در قابليت اعتماد قاب هاي فولادي“ مجله علمي-پژوهشي عمران مدرس، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، دوره دهم شماره 4، زمستان 1389.

19- محمد پورميرزا، محمدعلي لطف­اللهي­يقين، علي يوسفيه، حسين شوکتي "تأثير ناکاملي­هاي حلقوي، بر ظرفيت باربري محوري پوسته­هاي استوانه­اي جدار نازک" مجله علمي و پژوهشي، دانشگاه فردوسي مشهد، سال 22، شماره 1، 1389، صفحات 97-112.

20- محمدعلي لطف اللهي يقين، حميد احمدي، ”بكارگيري نويز سفيد در بررسي و مقايسه خواص ديناميكي تيرهاي دو سر ساده معمولي و لانه زنبورينشريه علمي و پژوهشي سازه و فولاد، سال ششم، شماره هشتم، پائيز و زمستان 1389.

21- محمد علي لطف اللهي يقين، محمد حسين امين فر، ميراحمد لشته نشايي و مرتضي بيک لريان "مقايسه تاثير نيروي زلزله و نيروي امواج بر آبشکنها (مطالعه موردي آبشکن­هاي دهنه­سر سفيدرود)" مجله دانش آب و خاک, دانشکده کشاورزي, دانشگاه تبريز, جلد 1/21 شماره 2،سال 1390.

22- رامين وفائي پورسرخابي و محمد حسين امين فر و محمدعلي لطف اللهي يقين”بررسي عددي شيب بهينه ديوارهاي ساحلي در مواجهه با امواج تصادفي دريايي با استفاده از نرم افزار SACS مجله مهندسي عمران و محيط زيست، دانشكده عمران، دانشگاه تبريز، جلد 40، شماره 3، زمستان  1389 و بهار 1390.

23- يوسف حسين زاده، محمدرضا فرج پور، محمدعلي لطف­اللهي­يقين "اصلاح روش طراحي اتصالات مفصلي پيچي با در نظر گرفتن اثر نيروهاي اهرمي شدن" نشريه علمي و پژوهشي، سازه و فولاد، شماره 9، بهار و تابستان 1390.

24- محمدعلي لطف اللهي يقين، پرويز نجفي، ”بررسي تاثير شکل مقطع ستونهاي بتن آرمه بر ميزان افت ظرفيت باربري در هنگام حريقمجله فني و مهندسي مدرس، دانشکده فني و مهندسي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، تهران، دوره يازدهم، شماره 2، تابستان 1390.

25- محمدعلي لطف اللهي يقين، ابوالفضل شمسائي، محمدامين حصاري ”استفاده از تبديل موجک ايستا (SWT) در شناسايي ترک سدهاي بتني قوسي، تحت آناليز فركانسي“ مجله عمران مدرس، دانشکده فني و مهندسي، دانشگاه تربيت مدرس، دوره يازدهم، شماره 3، پائيز 1390.

26- يوسف حسين زاده، محمدعلي لطف­اللهي­يقين، محمدرضا فرج پور "بررسي رفتار خمشي اتصالات نيمه گيردار پيچي تقويت شده در اسکلت هاي فولادي" نشريه علمي و پژوهشي روشهاي عددي در مهندسي (استقلال)، دانشگاه صنعتي اصفهان، سال 30، شماره 2، زمستان 1390.

27- رامين وفائي پورسرخابي و محمدعلي لطف اللهي يقين و محمد حسين امين فر تاثير دوره تناوب امواج تصادفي بر واكنش ديوارهاي ساحلي با اشكال هندسي مختلف به روش عددي نشريه علمي- پژوهشي  اقيانوس شناسي، سال دوم، شماره 8، زمستان 1390.

28- محمدعلي لطف­اللهي­يقين، سجاد تيماس، فرامرز خوشنوديان "اثر سازه‌هاي مجاور بر رفتار لرزه‌اي تونل" نشريه علمي و پژوهشي روشهاي عددي در مهندسي (استقلال)، دانشگاه صنعتي اصفهان، سال 31، شماره 1، تابستان 1391.

29- سعيد ملاجوادي، افشين پورتقي، هوشنگ کاتبي، محمدعلي لطف‌اللهي‌يقين،تخمين بيشينه  نشست سطح زمين در اثر احداث تونل با رويکردهاي شبکه عصبي و شبکه عصبي موجکي (ويونت)نشريه مهندسي عمران و محيط زيست، دانشكده عمران، دانشگاه تبريز، جلد 42، شماره 4، زمستان، 1391.

30- محمدعلي لطف‌اللهي‌يقين، بهمن نادري نيا، افشين پورتقي تعيين ظرفيت باربري شمع­هاي کوبيده شده در خاک­هاي غيرچسبنده با رويکرد شبکه عصبي موجکيمجله مهندسي عمران شريف، دانشگاه صنعتي شريف، دوره 2-28، شماره 4، زمستان 1391.

31- محمدرضا فرج پور، يوسف حسين زاده، محمدعلي لطف­اللهي­يقين "تاثير نيروهاي اهرمي شدن در روند طراحي اتصالات گيردار پيچي" مجله مهندسي عمران شريف، دانشگاه صنعتي شريف، دوره 2-28، شماره 4، زمستان 1391.

32- يوسف حسن زاده، محمد علي لطف اللهي يقين، سجاد شاهوردي، سعيد فرزين، نيما فرزين ، "نويززدايي و پيش‌بيني سري زماني بر پايه الگوريتم موجک و نظريه آشوب (مطالعه موردي: شاخص پايش خشکسالي SPI شهر تبريز)" دوفصلنامه تحقيقات منابع آب ايران، سال هشتم شماره 3 (پياپي 25)، زمستان 1391.

33- محمدعلي لطف اللهي يقين، مجتبي ضيائيون بررسي رفتار ستون‌هاي مرکب دو لايه تحت اثر متقابل نيروي محوري و لنگر خمشيمجله علمي پژوهشي مدلسازي در مهندسي، دانشگاه سمنان، دوره دهم، شماره 31، زمستان 1391

34- محمدعلي لطف اللهي يقين، نازيلا کاردان "بهينه سازي ابعاد پنستاک سد بتني شهريار با استفاده از الگوريتم اجتماع مورچه ها" مجله دانش آب و خاک, دانشکده کشاورزي, دانشگاه تبريز, جلد 23، شماره 1، 1392.

35- سيدمحمدرضا ميرعليزاده اورنگ، محمدعلي لطف­اللهي­يقين، حسين زاده دلير، حبيب حکيم زاده  "بررسي مسئله­ی فرآيند آبشستگي در اطراف خطوط لوله­ی دريايي با درنظر گرفتن ورق زيرسري نفوذ ناپذير در زير لوله" مجله علمي-پژوهشي عمران مدرس، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، دوره سيزدهم، شماره 3، پائيز 1392.

36- محمد علي لطف اللهي يقين،  علي مدبرسعيد، "تاثير آرماتورگذاري قطري در رفتار لرزه­اي ديوارهاي سازه­اي بتن مسلح بروش المان محدود" مجله علمي-پژوهشي عمران مدرس، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، دوره سيزدهم، شماره 4، زمستان 1392.

37- محمد علي لطف اللهي يقين،  ميراحمد لشته نشايي، محمد علي قرباني و مرتضي بيک لريان " مدل­سازي و پيش­بيني ارتفاع موج شاخص درياي خزر با نظريه آشوب" نشريه علمي-پژوهشي اميركبير (مهندسي عمران و محيط زيست)، سال 45، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 97 تا 105.

38- مرتضي بيک لريان، محمد علي لطف اللهي يقين،  محمدحسين امين­فر، عليرضا مجتهدي "بررسي عوامل عدم­قطعيت در عملکرد ديناميکي اسکله بهروش المان محدود اتفاقي با استفاده از مدل ماتريس تصادفي ويشارت" نشريه علمي-پژوهشي مهندسي دريا، نشريه شماره 19 (بهار و تابستان 93)

39- رضا يزداني، عليرضا مجتهدي، محمد علي لطف اللهي يقين،  "بررسي عملکرد طوقه‌هاي محافظ در کاهش عمق آبشستگي حول پايه استوانه اي قائم ثابت" نشريه مهندسي دريا، سال دهم، شماره 20، پائيز و زمستان 1393، ص 69-78.

40- حميد احمدی، محمد علي لطف اللهي يقين،  ميرمحمد فاتحی، "تاثير ناکاملی هندسی عضو مهاری روی ضرايب تمرکز تنش در اتصالات لوله ای T شکل سکوهای شابلونی تحت بارگذاری محوری" نشريه مهندسي دريا، سال دهم، شماره 20، پائيز و زمستان 1393، ص 89-100.

41- اشرف ذکري، محمدحسين امين­فر، عباس قلندرزاده، محمد علي لطف اللهي يقين، پويان قاسمي "رفتار لرزه ای ديوارهاي ساحلي سپري مدفون در لايه مستعد روانگرائي" مجله مهندسي عمران و محيط زيست، دانشكده عمران، دانشگاه تبريز، جلد 45، شماره 1، بهار 1394.

42- محمدنقوي، محمد علی لطف اللهی یقین "بررسي تأثير توأم عرض و عمق آبخور موج‌شکن شناور پانتوني روي ضريب انتقال موج با استفاده از مدل‌سازي عددي" مجله پژوهش آب ایران، جلد 9، شماره 2، تابستان 1394، ص 43-50.

43- حميد احمدي، محمد علی لطف اللهی یقین، مجيد نعمتي "بررسي تأثير پارامترهای هندسي بر ضرايب شدت تنش  (SIFs)در اتصالات لوله اي نوع  Xسکوهاي شابلوني" پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی، نشریه علمی- پژوهشی اقیانوس شناسی، سال ششم، شماره 23، پاییز 1394، ص 55-66.

44- مهدی کوهدرق، محمد­علی لطف­اللهی­یقین، میر­محمد اتفاق، علیرضا مجتهدی "شناسايي عيوب لوله های حامل سیال با استفاده از روش ردگیری اندرکنش دینامیکی بار متحرک خارجی" نشريه علمی- پژوهشی مهندسي سازه و ساخت، انجمن مهندسی  سازه ایران، سال دوم، شماره 4، زمستان 1394، ص 76-89.

45- امين رزاقی کلجاهی، محمدعلی لطف اللهی يقين "بررسي تأثير پديده خوردگي به همراه تغيير همزمان شرايط محيطي و مرزي المانهاي سکوي جکتي SPD1 در روند تغيير فرکانسهاي ارتعاشات طبيعي"، مجله دوفصلنامه علمي - پژوهشی دريا فنون، سال دوم پاییز و زمستان 1394.

46- حمید حکم آبادی، علیرضا مجتهدی، محمد علي لطف اللهي يقين، "کنترل سازه اي و تحلیل خستگی توربین بادي پایه کششی شناور فراساحلی با استفاده از میراگر جرم تنظیم شونده" نشريه مهندسي دريا، سال یازدهم، شماره 22، پائيز و زمستان 1394، ص 39-50.

47- حسن تفاخر، حميد احمدی، محمد علي لطف اللهي يقين، "بررسی رفتار دینامیکی سکوهاي فراساحلی شابلونی مجهز به سیستم میراگر مایع تنظیم شده تحت تحریک لرزه اي" نشريه مهندسي دريا، سال یازدهم، شماره 22، پائيز و زمستان 1394، ص 83-93.

48- محمد علی لطف اللهی یقین، حسين نصيرائي "­­مدل‌سازی عددی نیروهای وارده از طرف امواج سونامی بر  سازه‌های ساحلی" پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی، نشریه علمی- پژوهشی اقیانوس شناسی، سال ششم، شماره 24، زمستان 1394، ص 23=30.

49- محمد علی لطف اللهی یقین، مهدی کوهدرق، میر محمد اتفاق، علیرضا مجتهدی "شناسایی خرابی در تیر با استفاده از سيستم متحرک دینامیکی بصورت آزمایشگاهی" مجله علمی پژوهشی، مهندسی مکانیک مدرس، دوره 16، شماره 4، تير 1395، ص 307=314.

50- اشرف ذکري، محمدحسين امين­فر، عباس قلندرزاده، محمد علي لطف اللهي يقين، پويان قاسمي "تاثير بهساي خاک بر رفتار لرزه­اي ديوارهاي ساحلي سپري در ساختگاه مستعد روانگرائي" مجله مهندسي عمران شريف، دانشگاه صنعتي شريف، دوره 21-32، شماره 1-1، بهار 1395، صفحه  تا. 1615-JSFM

51- فرهاد حسينلو، عليرضا مجتهدي،  محمد علي لطف اللهي يقين، "ارزيابي يک الگوريتم استخراج مشخصه جهت عيب يابي سازه جکتي فراساحلي با استفاده از مدل فيزيکي و بروزرساني مدل المان محدود" نشريه علمي-پژوهشي مهندسي دريا، نشريه شماره 23، بهار و تابستان 1395.

52- فردین نوروزی، فرهود کلاته، محمدعلي لطف اللهي يقين، ”تحلیل عددي رفتار دینامیکی سد بتنی وزنی تحت بار انفجاري داخل مخزن بررسي آرماتورگذاري اتصال بتني گوشه تحت تاثير لنگرهاي باز و بسته کننده اتصال با استفاده از روش المان محدودمجله مهندسي عمران و محيط زيست، دانشكده عمران، دانشگاه تبريز،جلد 47، شماره 1، بهار 1396، ص 91-104.