وب سایت شخصی مرتضي شجاري 

کتابها و مقالات منتشر شده

 

کتابها:

1. انسان در حکمت صدرايی،چاپ اول 1394، نشر معارف، قم.

 

 

2. انسان شناسی در عرفان و حکمت متعاليه، چاپ اول 1388، دانشگاه تبريز، تبريز.

 

3.وجود از دیدگاه ابن عربی به انضمام ترجمه و تصحیح متن کامل الرساله الوجودیه، چاپ اول 1388، نشر طراوت، تهران.

 

 

4. خدا و آفرينش در فلسفه و عرفان اسلامی، چاپ اول 1388، نشر طراوت، تهران.

 

مقالات:

 

الف. مقالات علمی ـ پژوهشی 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ردیف

عنوا ن مقاله

نام نشریه

کشور

صفحات

مشخصات نشريه
تاریخ انتشار
(ماه سال)
يا
شماره و تاریخ گواهی پذیرش**
اسامی همكاران به ترتیب

سال

شماره

 
 
 
1
علم و معرفت از دیدگاه ابن عربی

پژوهشنامه عرفان

ایران

19-41

2

سوم

زمستان89

مرتضی شجاری

 

2

قلب و خصوصیات آن از دیدگاه ابن عربی

ادبیات عرفانی

ایران

27-55

3

5

زمستان90

مرتضی شجاری

 

3

غايت سیر و سلوک از دیدگاه ابن عربی

مطالعات عرفانی

ایران

115-144

 

11

تابستان89

مرتضی شجاری

 

4

علم و معرفت از دیدگاه خواجه عبداله انصاری

زبان و ادب فارسی

ایران

115-150

54

223

تابستان90

مرتضی شجاری

 

5

سعادت و رابطه آن با معرفت و عبادت از دیدگاه ابن سینا

پژوهشهای فلسفی

ایران

59-91

5

8

تابستان90

مرتضی شجاری

 

6

قاعده بسیط الحقیقه در حکمت متعالیه ...

آینه معرفت

ایران

61-84

9

26

بهار90

مرتضی شجاری، لیلا قربانی

 

7

بهشت از دیدگاه ابن عربی

پژوهشهای دینی

ایران

715-103

 

21

زمستان89

مرتضی شجاری

 

8

ارتباط مراتب انسان با مراتب هستی از دیدگاه ملاصدرا

انسان پژوهی دینی

ایران

5-27

9

27

تابستان91

مرتضی شجاری، جعفر محمدعلیزاده

 

9

نقش تهذیب نفس در معرفت شناسی سینوی

حکمت سینوی

ایران

111-130

16

47

تابستان91

مرتضی شجاری، مریم سلطانی کوهانستانی

10

نفی اشتراک معنوی مفهوم وجود در عرفان و حکمت متعالیه

حکمت معاصر

ایران

125-143

3

2

زمستان91

مرتضی شجاری، لیلا قربانی

11

دل آدمی و ويژگی های آن از دیدگاه عین القضات همدانی

مطالعات عرفانی

ایران

77-102

 

15

تابستان91

مرتضی شجاری

12

حقیقت ایمان از دیدگاه عین القضات

فلسفه دین

ایران

77-103

10

2

تابستان92

مرتضی شجاری

13

وحدت وجود از دیدگاه عین القضات

عرفان اسلامی

ایران

29-52

9

36

تابستان92

مرتضی شجاری

14

علم و نقش آن در کمال آدمی از دیدگاه ابن عربی و ملاصدرا

پژوهشهای فلسفی

ایران

19-46

7

13

زمستان92

مرتضی شجاری، زهرا گوزلی

15

معرفت از دیدگاه عین القضات

ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی

ایران

85-112

 

20

پاییز89

مرتضی شجاری

16

حرکت حبّی و غایت آن از دیدگاه ابن عربی و ملاصدرا

پژوهشنامه عرفان

ایران

63-88

 

7

زمستان91

مرتضی شجاری، فریبا سادات مختاری

17

دل آدمی و مراتب آن در عرفان اسلامی

ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی

ایران

139-176

9

33

زمستان 92

مرتضی شجاری، زهرا گوزلی

18

خلافت انسان و مبانی قرآنی آن از دیدگاه ملاصدرا

اندیشه نوین دینی

ایران

103-126

8

29

تابستان91

مرتضی شجاری

19

نظریه یادآوری و مبانی آن در عرفان اسلامی ...

حکمت معاصر

ایران

29-54

1

1

تابستان89

مرتضی شجاری

20

محبت میان خداوند و انسان از دیدگاه ملاصدرا

انسان پژوهی دینی

ایران

 
 
 
 

مرتضی شجاری

21

مرگ و ابدیت از دیدگاه مولوی

آفاق حکمت

دانشگاه آزاد تهران مرکز

131-159

1

1

بهار 91

مرتضی شجاری

22

اعیان ثابته از دیدگاه ابن عربی و ملاصدرا

مقالات و بررسیها

دانشگاه تهران

65-55

 

67

1379

مرتضی شجاری

23

توحید افعالی در عرفان مولوی و کلام اشعری

اندیشه نوین دینی

دانشگاه معارف قم

94-67

4

15

زمستان 1387

مرتضی شجاری

24

 نگاهی هستی شناختی به توبه در عرفان اسلامی

پژوهشهای فلسفی

دانشگاه تبریز

75-59

 

202

زمستان 1386

مرتضی شجاری

25

امانت الهی از دیدگاه عرفای ایرانی و ابنعربی

زبان و ادب فارسی

دانشگاه تبریز

105-85

 

204

تابستان 1387

مرتضی شجاری

26

 فنا از دیدگاه ابنعربی و ارتباط آن با معرفت نفس

ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی

دانشگاه آزاد تهران جنوب

170-147

 

13

زمستان 1387

مرتضی شجاری

 
27

سبب سازی و سبب سوزی خداوند از دیدگاه مولوی

ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی

دانشگاه آزاد تهران جنوب
 
 

9

زمستان 1386

مرتضی شجاری

28

 تعریف انسان از دیدگاه ملاصدرا و ابن عربی

نشریه دانشکده ادبیات

دانشگاه تبریز

90-75

 

191

تابستان 1381

مرتضی شجاری

29

زمان در عرفان اسلامی

ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی

دانشگاه آزاد تهران جنوب

99-67

 

14

بهار 1388

مرتضی شجاری

30

 حقیقت انسان در عرفان نظری

ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی

دانشگاه آزاد تهران جنوب

 
 

6

بهار 1386

مرتضی شجاری

31

نفس و بدن در تفکر اسلامی

ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی

دانشگاه آزاد تهران جنوب

 
 

7

تابستان 1386

مرتضی شجاری

32

 انسان کامل از دیدگاه ابنعربی و پیشینۀ آن

ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی

دانشگاه آزاد تهران جنوب

 
 

3

بهار 1385

مرتضی شجاری

33

آفرینش بر اساس عشق و قاعدۀ الواحد از دیدگاه ابنعربی

پژوهشهای فلسفی کلامی

دانشگاه قم

108-83

 

40

بهار 1388

مرتضی شجاری

34

 تفاوت علم و وجود ذهنی در معرفت شناسی ملاصدرا و بررسی نتایج آن

آينه معرفت

دانشگاه شهيد بهشتی

26-1

 

14

بهار 1387

مرتضی شجاری

 
35

تجلی توحید در نفس انسانی از منظر ابن­عربی و ملاصدرا

مطالعات اسلامی

دانشگاه مشهد

146-115

 

82

تابستان 1388

مرتضی شجاری

36

 نظریه یادآوری و مبانی آن در عرفان اسلامی با تأکید بر دیدگاه عین القضات و مولوی

حکمت معاصر

پژوهشگاه علوم انسانی

 
 

1

تابستان 1389

مرتضی شجاری

37

خلق مدام در عرفان ابن­عربی و حکمت متعالیه

نامه پژوهشی فلسفه و کلام

دانشگاه تبريز

144-119

 

25

بهار و تابستان 1389

مرتضی شجاری

38

 تصور خداوند در عرفان اسلامی

نامه پژوهشی ادبیات و عرفان

دانشگاه تبريز

 
 

26

بهار و تابستان 1389

مرتضی شجاری

39

عشق و رابطه آن با وجود از دیدگاه ملاصدرا

نامه پژوهشی فلسفه و کلام

دانشگاه تبريز

 
 

30

بهار 1390

مرتضی شجاری

40

 نقش محبت در زندگي اخلاقي از منظر حكمت متعاليه

تأملات فلسفی

دانشگاه زنجان

82-49

 

9

بهار 1392

مرتضی شجاری

41

جاودانگي از ديدگاه ابن ميمون و اسپينوزا

پژوهشهای فلسفی

دانشگاه تبريز

219-203

8

15

پاييز و زمستان 1393

مرتضی شجاری، عباس فنی اصل، يوسف نوظهور

42

 مسئوليت اخلاقي از ديدگاه ابن عربي

تأملات فلسفی

دانشگاه زنجان

58-33

 

6

تابستان 1389

مرتضی شجاری

43

مرگ و ابديت از ديدگاه مولوی

آفاق حکمت

دانشگاه آزاد تهران مرکزی

159-131

 

1

بهار 1391

مرتضی شجاری

44

امامت و ختم ولایت از دیدگاه ابن عربی و پیروان او

علامه

دانشگاه تبريز

 
 

3

 

مرتضی شجاری

45

مفهوم عدالت در حکمت اسلامی و «حق به شهر» از ديدگاه اسلامی

هفت شهر

شرکت عمران و بهسازی شهری

164-146

 

50

 

مرتضی شجاری، مسعود اسدی

46

تجلی اسماء الحسنی در قاليچه های محرابی عصر صفوی

گلجام

انجمن علمی فرش ایران

26-6

 

25

بهار و تابستان 1393

عبداله ميرزايي، مرتضي شجاري، محمدتقي پيربابايي

47

معراج پيامبر(ص) و ارتباط آن با محراب مساجد

پژوهشنامه عرفان

 

73-51

 

13

پاييز و زمستان 1394

مرتضی شجاری، اشرف السادات میرفخرايی

48

 آموزش حکمت متعالیه یا پیچیده کردن و تخریب ان (نقد کتاب شرح حکمت منظومه)
 پژوهشنامه انتقدای
 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 68-51
 16
 3
 مرداد و شهریور 1395
 مرتضی شجاری

49

 
 
 
 
 
 
 
 

50

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ب. مقالات در همايش ­ها، يادنامه­ ها و نشريات ترويجی
ردیف
تاریخ
عنوان همایش، يادنامه يا نشريه
محل برگزاری
عنوان مقاله
اسامی همکاران
کشور
شهر
1
هجری شمسی

همايش انسان و جهان

ایران
تهران
انسان و ولایت الهی از دیدگاه ملاصدرا
مرتضی شجاری، زهرا گوزلی
روز
ماه
سال

1

3

91
 
2
هجری شمسی
همايش فرجام انسان از نگاه دین، فلسفه و علم
ایران
تهران
جهنم در اندیشه ابن عربی
مرتضی شجاری، مجتبی صادقی
روز
ماه
سال
9
12
89
میلادی
روز
ماه
سال
 
 
 
3
هجری شمسی
دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی
ایران
تبریز
تجلی خداوند در کتیبه نگاری اسلامی
مرتضی شجاری، حامد محمدی خوشبین
روز
ماه
سال

7

9

92
میلادی
روز
ماه
سال
 
 
 
4
هجری شمسی
دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی
ایران
تبریز
هفت اکسیر کمال در معماری اسلامی
مرتضی شجاری، هادی شهامت
روز
ماه
سال
7
9
92
میلادی
روز
ماه
سال
 
 
 
5
هجری شمسی
دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی
ایران
تبریز
نمادپردازی در معماری اسلامی، بررسی عدد هفت و تجلی آن در کالبد مساجد
مرتضی شجاری، بهرام احمدخانی ملکی
روز
ماه
سال

7

9

92
میلادی
روز
ماه
سال
 
 
 
6
هجری شمسی
دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی
ایران
تبریز
بررسی فلسفه و اهمیت فضای تهی در معماری اسلامی
مرتضی شجاری، فرهاد احمدنژاد سردرودی
روز
ماه
سال
7
9
92
میلادی
روز
ماه
سال
 
 
 
7
هجری شمسی
دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی
ایران
تبریز

راز ماندگاری میدان نقش جهان اصفهان، رویکرد هرمنوتیک به هنر معماری اسلامی

مرتضی شجاری، بهرام علیزاده
روز
ماه
سال

7

9

92
میلادی
روز
ماه
سال
 
 
 
8
هجری شمسی
نخستین کنگره ملی بزرگداشت حکیم افضل الدین کاشانی (بابا افضل)
ایران
کاشان
سعادت و ارتباط آن با علم از دیدگاه افضل الدین کاشانی
مرتضی شجاری
روز
ماه
سال
19
8
89
میلادی
روز
ماه
سال
 
 
 
9
هجری شمسی
ابن سینا و فیلسوفان اسلامی (سیر فلسفه اسلامی از 350 تا 550 هجری قمری)
ایران
تهران
دعا و نقش آن در کمال آدمی از دیدگاه ابن سینا
مرتضی شجاری
روز
ماه
سال

27

7

90
میلادی
روز
ماه
سال
 
 
 
10
هجری شمسی
چهارمین همایش ملی اخلاق، اخلاق و آداب زندگی
ایران
زنجان
الگوی کامل فضایل اخلاقی در آرای عین القضات همدانی
مرتضی شجاری، مرضیه بهرامپور
روز
ماه
سال
18
2
93
میلادی
روز
ماه
سال
 
 
 
11
هجری شمسی
چهارمین همایش ملی اخلاق، اخلاق و آداب زندگی
ایران
زنجان
تشکیک نور و اخلاق مبتنی بر لذّت از دیدگاه شیخ اشراق
مرتضی شجاری، علی فرضی
روز
ماه
سال

18

2

93
میلادی
روز
ماه
سال
 
 
 
12
هجری شمسی
چهارمین همایش ملی اخلاق، اخلاق و آداب زندگی
ایران
زنجان
اخلاق در دنیای مجازی
مرتضی شجاری، عبداله شجاری
روز
ماه
سال
18
2
93
میلادی
روز
ماه
سال
 
 
 
13
هجری شمسی
چهارمین همایش ملی اخلاق، اخلاق و آداب زندگی
ایران
زنجان
تأثیر دکوراسیون داخلی در اخلاق
مرتضی شجاری، علی وندشعاری، فرح بگلری
روز
ماه
سال

18

2

93
میلادی
روز
ماه
سال
 
 
 
14
هجری شمسی
فلسفه و راه زندگی (هفدمین همایش بزرگداشت ملاصدرا)
ایران
تهران
شهر اسلامی و رابطه آن با انسان در عرفان اسلامی
مرتضی شجاری، اصغر مولایی
روز
ماه
سال
1
3
92
میلادی
روز
ماه
سال
 
 
 
15
هجری شمسی
فلسفه و راه زندگی (هفدمین همایش بزرگداشت ملاصدرا)
ایران
تهران
زندگی شهری و محیط پایدار از دیدگاه ملاصدرا و نظریه پردازان معاصر
مرتضی شجاری، مهناز فرزاد
روز
ماه
سال

1

3

92
میلادی
روز
ماه
سال
 
 
 
16
هجری شمسی

سايه سرو سهي (ياد نامه دكتر منوچهر مرتضوي)

ایران
تبريز

علم و معرفت از ديدگاه جلال الدين مولوي

مرتضی شجاری
روز
ماه
سال
 
 
 
میلادی
روز
ماه
سال
 
 
 
17
هجری شمسی
سبزواري پ‍ژوهي (مجموعه مقالاتي در معرفي آراء، احوال و آثار سبزواري
ایران
تهران
حكايت ني به روايت سبزواري
مرتضی شجاری
روز
ماه
سال

15

6

92
میلادی
روز
ماه
سال
 
 
 
18
هجری شمسی
سالك فكرت
ایران
تهران

معرفت و رابطه آن با محبّت در تصوف غزالي

مرتضی شجاری
روز
ماه
سال
18
12
92
میلادی
روز
ماه
سال
 
 
 
19
هجری شمسی
همایش ملی قرآن کریم و هنر
ایران
قم
زیبایی شناسی بر مبنای اندازه و تناسب و جایگاه آن در قرآن کریم
مرتضی شجاری، اصغر مولایی
روز
ماه
سال

12

2

92
میلادی
روز
ماه
سال
 
 
 
20
هجری شمسی

اولین کنگره بين المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی

 
 

نور در مسجد شيخ لطف­الله، افزايش حس معنويت

مرتضی شجاری،
روز
ماه
سال
17
10
93
میلادی
روز
ماه
سال
 
 
 
21
هجری شمسی
کنفرانس بين المللی علوم و هنر
اسپانيا
بارسلونا

تبيين مفاهيم حق و تکليف در شهر بر اساس حکمت اسلامی

مرتضی شجاری
روز
ماه
سال
 
 
 
میلادی
روز
ماه
سال
14
 
2015
 
هجری شمسی
 
 
 
 
 
روز
ماه
سال
 
 
 
میلادی
روز
ماه
سال
 
 
 
 
هجری شمسی
 
 
 
 
 
روز
ماه
سال
 
 
 
میلادی
روز
ماه
سال
 
 
 
 
هجری شمسی