وب سایت شخصی محمد علي طينتي 

 1. 1.      Journal Papers
    
    

      

   

  [1]  Azarnia, Ghanbar, Mohammad Ali Tinati, and Tohid Yousefi Rezaii. "Cooperative and Distributed Algorithm for Compressed Sensing Recovery in Wireless Sensor Networks." IET Signal Processing (2017).

   

  [2]  Shiri, Hamid, Mohammad Ali Tinati, Marian Codreanu, and Sabalan Daneshvar. "Distributed sparse diffusion estimation based on set membership and affine projection algorithm." Digital Signal Processing 73 (2018): 47-61.

   

  [3]  Y. Naderahmadian, S. Beheshti, and M. Tinati, “Correlation Based Online Dictionary Learning Algorithm”, to appear in IEEE Transactions on signal Processing, 2016.

   

  [4]   R. Ghorbani AfkhamiG. Azarnia, M. A. Tinati “Cardiac arrhythmia classification using statistical and mixture modeling features of ECG signals”, Pattern Recognition Letters, Vol. 70, Pages 45–51, 15 January 2016.

   

  [5]  Y. Naderahmadian, M. Tinati and S. Beheshti, “ Generalized Adaptive Weighted Recursive Least Squares Dictionary Learning”, Signal Processing, vol. 118, pp. 89-96, January 2016.

   

  [6]  Ghanbar Azarnia and Mohammad Ali Tinati, “Steady-State Analysis of the Deficient Length Incremental LMS Adaptive Networks” Circuits, Systems, and Signal Processing, September 2015, Volume 34, Issue 9, pp 2893-2910.

   

  [7]  Azarnia, Ghanbar, and Mohammad Ali Tinati. "Steady-state analysis of the deficient length incremental LMS adaptive networks with noisy links." AEU-International Journal of Electronics and Communications 69, no. 1 (2015): 153-162.

   

   

  [8]  T. Yousefi Rezaii · M. A. Tinati · S. Beheshti " Adaptive Efficient Sparse Estimator Achieving Oracle Properties'' Signal Processing, IET , vol. 7, no. 4, pp. 259 – 268, June 2013.

   

  [9]  A. Khalili, M. A. Tinati, A. Rastegarnia, and J. A. Chambers, “Steady-State Analysis of Diffusion LMS Adaptive Networks with Noisy Links", IEEE Transactions on Signal Processing, vol. 60, no. 2, pp. 974– 979, Feb 2012.

   

  [10]                  A. Khalili, M. A. Tinati, and A. Rastegarnia, “Amplify-and-Forward Scheme in Incremental LMS Adaptive Network with Noisy Links: Minimum transmission power design”, Elsevier International Journal of Electronics and Communications, vol. 66, no. 3, pp. 262–265, March 2012.

   

  [11]                  T. Yousefi Rezaii, M. A. Tinati, and S. Beheshti, “Sparsity aware consistent and high precision variable selection,” Journal of Signal, Image and Video Processing, 2012.

   

  [12]                  Sehraneh Ghaemi, Sohrab Khanmohammadi, Mohammad Ali Tinati, Mohammad Ali Badamchizadeh, “A hierarchical fuzzy system for modeling driver’s behavior,” International Journal of Control, Automation and Systems, Vol. 10, no. 3, pp 517-528, June 2012.

   

  [13]                  A. Khalili, M. A. Tinati, and A. Rastegarnia, “Steady-State Analysis of Incremental LMS Adaptive Networks with Noisy Links”, IEEE Transactions on Signal Processing, vol. 59, no. 5, pp. 2416 – 2421,May 2011.

   

  [14]                  Azam Khalili, Mohammad Ali Tinati, Amir Rastegarnia, and Jonathon A. Chambers, “Transient analysis of diffusion least-mean squares adaptive networks with noisy channels,” International Journal of Adaptive Control and Signal Processing, vol. 26, no. 2, pp. 171–180, 2011. 

   

  [15]                  A. Khalili, M. A. Tinati, A. Rastegarnia, "Performance analysis of distributed incremental LMS algorithm with noisy links," International Journal of distributed sensor networks, Hindawi publications, vol. 2011, pp.1-10, 2011.

   

  [16]                  Amir Rastegarnia, Mohammad Ali Tinati, and Azam Khalili, “Steady-state analysis of quantized distributed incremental LMS algorithm without Gaussian restriction,” Signal, Image and Video Processing, vol. 7, no. 2, pp. 227–234, 2011. 

   

  [17]                  T. Yousefi Rezaii, M. A. Tinati, "Distributed multi-target tracking using joint probabilistic data association and average consensus filter", Springer Journal of Annals of Telecommunications vol. 66Issue 9-10pp 553-566, , October 2011.

   

  [18]                  A. Rastegarnia, M. A. Tinati, B. Mozaffary, A. Khalili, "A New Incremental LMS Algorithm Based on Observation Quality ", Turkish Journal of electrical engineering and Computer science, 2011.

   

  [19]                  A. Khalili, M. A. Tinati, A. Rastegarnia, "Analysis of Incremental RLS Adaptive Networks with Noisy Links", IEICE Electronic Express, vol. 8, no. 9, pp.623-628, May 2011.

   

  [20]                            A. Rastegarnia, M. A. Tinati, and A. Khalili, “Performance Analysis of Quantized Incremental LMS Algorithm for Distributed Adaptive Estimation”, Signal Processing, vol. 90, pp. 2621-2627, Aug. 2010.

   

  [21]                  M. H. Zarifi, J. Frounchi, M. A. Tinati, S. Farshchi, J. W. Judy, "A low-power small-area 10-bit analog-to-digital converter for neural recording applications", International Journal of Circuit Theory and Applications, 2010.

   

  [22]                  M. H. Zarifi, J. Frounchi, M. A. Tinati, J. W. Judy, "Platinum-Based Cone Microelectrodes for Implantable Neural Recording Applications", International Journal of Biomedical Engineering: Applications, Basis and Communications, Vol. 22, No. 3, 2010.

   

  [23]                  B. Mozaffary, M. A. Tinati, "Underdetermined Blind Mixing Matrix Estimation Using STWP Analysis for Speech Source Signals", Wireless Sensor Network, Vol. 2, No. 11, pp. 854-860, 2010.

   

  [24]                  S. Ghaemi, S. Khanmohammadi, M. A. Tinati, "Driver’s Behavior Modeling Using Fuzzy Logic", Hindawi Journal of Mathematical Problems in Engineering, 2010.

   

  [25]                  M. H. Zarifi, J. Frounchi, M. A. Tinati, J. W. Judy, " A Low-Noise Low-Power Front-End Amplifier for Neural-Recording Applications", International Journal of Biomedical Engineering: Applications, Basis and Communications, Vol. 22, No. 4, 2010.

   

  [26]                  M. Farhid, M. A. Tinati, "Wavelet based Robust Voice Conversion Systems",International Journal of Information & Communication Technology, Vol.1, No. 1, 2009.

   

  [27]                  T. Yousefi Rezaii, M. A. Tinati, " Improved Joint probabilistic Data Association Filter for Multi-Target Tracking in Wireless Sensor Networks", Journal of Applied Science, Vol. 9, No. 5, 2009.

   

  [28]         Behzad Mozaffari · Mohammad A. Tinati " An adaptive speech source separation algorithm under overcomplete-cases using Laplacian mixture modeling for mixture matrix estimation by adaptive EM-type algorithm in wavelet packet domain" International Journal of Speech Technology, Vol. 11, no. 1 , pp 33-42, June 2009.

   

  [29]          A. Khalili, M. A. Tinati, and A. Rastegarnia, “Usable Speech Extraction Using Discrete Wavelet Transform”, International Journal of Applied Science, Engineering and technology, 2008.

   

  [30]         A. Rastegarnia, M. A. Tinati, A. Khalili, "Distributed estimation using an improved incremental distributed LMS algorithm," International Journal of Signal Processing, Vol. 5, No. 2, pp. 97-101, 2008.

   

  [31]         A. Khalili, A. Rastegarnia, M. A. Tinati, “Improved exact distributed RLS algorithm for decentralized estimation over sensor networks”, Journal of electrical & electronics engineering(IU-JEEE), Istanbul university, vol. 8, no.2, pp. 725-831, 2008.

   

  [32]          A. Rastegarnia, M. A. Tinati, and A. Khalili, “A diffusion least-mean square algorithm for distributed estimation over sensor networks”, International Journal of Electrical, Computer, and Systems Engineering, vol. 2, No. 1, pp. 15-19, 2008.  

   

  [33]         M.Farhid, M.A.Tinati, "Robuts Voice Conversion systems using MFDWC", IST2008, Iran telecommunication Research Center, Tehran, 28, Aug. 2008. 

   

  [34]         M.A. Tinati, B.Mozaffary, "Blind Source separation of speech sources in wavelet Packet domain using Laplacian mixture model expectation maximization estimation in over-complete cases", Journal of statistical Mechanics: theory and experiment, Jan. 2007.

   

  [35]         M.A. Tinati, B.Mozaffary, "A Wavelet Packets approach to electro-cardiogram baseline drift cancellation", International Journal of Biomedical Imaging. Volume 2006, Dec.2006.

   

  [36]         B.Mozafary, MA.Tinati, A. Agagolzadeh, A. Erfaninan "An adaptive. Geometrical wavelet Packet based algorithm for speech signal separation in Undetermined cases," WESEAS Transaction on signal processing, Vol. 2, no. 2006.

   

  [37]          B.Mozaffary, M.A. Tinati "under determined mixing matrix estimation in wavelet Packet domain using LMM by adaptive EM-type algorithm and comparison with different wavelets" WSEAS Transaction on communication, June 2006.

   

  [38]                  J.Musavi Niya, A. Aghagolzadeh, M.A.Tinati, M.H. Gasemian, "Wavelet based Edge detection Using directional wavelet transform" WSEAS Trans. On signal processing, vol.2, no. 2, Feb 2006.

   

  [39]         B. Mozaffary, M.A. Tinati, "Comparison of time-frequency and time-scale analysis of speech signals using STFT and DWT"WSEAS transaction on signal processing vol. 1, no.1, 2005.

   

  [40]             B. Mozafari, M.A, Tinati. "ECG baseline-wander elimination using wavelet Packet" Transaction on engineering computing and Technology, Dec. 2004.

   

  [41]         A. Rastegarnia, M. A. Tinati, B. Mozaffary, and A. Khalili, “A Localized Recursive Estimation Algorithm for Vector Parameter Estimation in Ad hoc Wireless Sensor Networks,” Journal of Electrical Engineering, vol. 61, no 3, pp. 171-176.

   

  [42]          قنبر آذرنیا، محمدعلی طینتی، « افزايش همگرايي شبكه‌هاي تطبيقي با لينك‌هاي نويزي: الگوريتم حداقل ميانگين مربعات توزيع شده افزايشي طول متغير» پذیرفته شده در مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، اسفند 92.

   

  [43]          محمدعلی طینتی، توحید یوسفی رضایی، «ردیابی توزیع ­شدi اهداف متحرک در شبکه­های سنسوری بی­سیم» ،فصلنامۀ علمی و فنی پیام، سال هفتم، شماره 27، بهار 88، صفحۀ 25.

   

  [44]          میرجواد موسوی نیا، علی اقاگل زاده، محمدعلی طینتی، «آشکار سازی لبه با استفاده از ترکیب تبدیل ویولت ایزوتروپیک و جهت‌دار» مجله دانشکده فنی دانشگاه تبریز، زمستان 83.

   

   

   

  1.     Conference Papers

   

  [1]  Azarnia, Ghanbar, Mohammad Ali Tinati, and Rashid Ghorbani Afkhami. "Heart blocks detection in ECG signals using time frequency distribution techniques." In Electrical Engineering (ICEE), 2016 24th Iranian Conference on, pp. 1568-1573. IEEE, 2016.

  [2]  Aghaie, Nasser, and Mohammad Ali Tinati. "Localization of WSN nodes based on NLOS identification using AOAs statistical information." In Electrical Engineering (ICEE), 2016 24th Iranian Conference on, pp. 496-501. IEEE, 2016.

  [3]   R. Ghorbani Afkhami and M. A. Tinati “ECG based detection of left ventricular hypertrophy using higher order statistics”, Electrical Engineering (ICEE), 2015 23rd Iranian Conference on, pp. 1-5, May 2015.

  [4]  Ehsan Olyaei Torshizi, Azadeh Daneshgar, Hossein Sharifi, Mohammad ali Tinati " A New Hybrid Decoding Algorithm Based on Multi-Dimensional Searching for Regular LDPC Codes in Finite Geometries " Electrical Engineering (ICEE), 2014 22st Iranian Conference on, Tehran, 20-22 May 2014.

  [5]     Ghanbar Azarnia, Roghieh Mohammadloo, Mohammad Ali Tinati " Regular Combining of Cooperative and Non-Cooperative Schemes for Mitigation of the Effect of Noisy Links in Diffusion LMS Adaptive Networks " Electrical Engineering (ICEE), 2014 22st Iranian Conference on, Tehran, 20-22 May 2014.

  [6]   R. Mohammadloo, G. Azarnia, M.A. Tinati " Increasing the Initial Convergence of Distributed Diffusion LMS Algorithm by a New Variable Tap-Length Variable Step-Size Method" Electrical Engineering (ICEE), 2013 21st Iranian Conference on, Mashhad, 14-16 May 2013.

  [7]    Babak Solhjoo, Mohammad Ali Tinati "An Adaptive Environmental Modeling Localization Method in Wireless Sensor Networks", Electrical Engineering (ICEE),2012 20th Iranian Conference on, Tehran, 15-17 May 2012.

  [8]  A. Khalili, M. A. Tinati, and A. Rastegarnia, “The impact of unreliable communications on the steady-state performance of incremental RLS adaptive networks”, IEEE 19th Iranian Conference on Electrical Engineering, ICEE 2011, Tehran, Iran, 17-19 May 2011.

  [9]  A. Rastegarnia, M. A. Tinati, and A. Khalili, “Exploiting observation quality information to enhance the steady-state performance of incremental LMS adaptive networks,” IEEE 19th Iranian ”, IEEE 19th Iranian Conference on Electrical Engineering, ICEE 2011, Tehran, Iran, 17-19 May 2011.

  [10]           Khademi, Mahdi; Tinati, Mohammad Ali; "Audio steganography by using of linear predictive coding analysis in the safe places of discrete wavelet transform domain" ”, IEEE 19th Iranian Conference on Electrical Engineering, ICEE 2011, Tehran, Iran, 17-19 May 2011.

  [11]         A. Khalili, M. A. Tinati, A. Rastegarnia, "An Adaptive Estimation Algorithm for Distributed Networks with Noisy Links, " IEEE symposium on Artificial Intelligence and Signal Processing (AISP2011), Tehran, Iran, 15-16 June 2011.

  [12]         P. H. Namin, M. A. Tinati, "Node localization using Particle Swarm Optimization", Intelligent Sensors, Sensor Networks and Information Processing (ISSNIP), 2011 Seventh International Conference on, Adelaide, SA, 6-9 Dec. 2011.

  [13]         Tinati, M. A.; T. Yousefi Rezaii; " Adaptive sparsity-aware parameter vector reconstruction with application to compressed sensing" High Performance Computing and Simulation (HPCS), 2011 International Conference on, Istanbul, 4-8 July 2011.

  [14]          Tinati, M.A. ; Namjoo, E. ; Haghighat, M.B.A.   " Evaluating the effect of the eigenvalues on BDF classifier in face detection" Application of Information and Communication Technologies (AICT), 2011 5th International Conference on, Baku, 12-14 Oct. 2011.

  [15]            Khalili, M. A. Tinati, A. Rastegarnia, "Usable Speech Extraction Using Discrete Wavelet Transform", accepted for International conference on signal acquisition and processing, Tehran, Iran, 15-16 Jun 2011.

  [16]         A. Rastegarnia, M. A. Tinati, A. Khalili, "An Incremental LMS Adaptive Network with Node-Specific Step-Size Design", IEEE symposium on Artificial Intelligence and Signal Processing (AISP2011) , Tehran, Iran, 15-16  Jun 2011.

  [17]          A. Rastegarnia, M. A. Tinati, A. Khalili, "A Noise Constrained Diffusion LMS Algorithm for Distributed Adaptive Estimation in Wireless Sensor Networks, " Electrical Engineering (ICEE), 2010 18st Iranian Conference on, Isfahan, Iran, 11-13 May 2010.

  [18]          Jafari, F.; Tinati, M.A.; Mozaffari, B. "A new fetal ECG extraction method using its skewness value which lies in specific range " Electrical Engineering (ICEE), 2010 18st Iranian Conference on, Isfahan, Iran, 11-13 May 2010.

  [19]                    M. A. Tinati, A. Khalili, A. Rastegarnia, "A Diffusion Block Least-Mean Square Algorithm for Distributed Adaptive Estimation, " 3rd IET international conference on wireless, mobile and multimedia network, Beijing, China, Sep. 2010.

  [20]          M. A. Tinati, A. Rastegarnia, A. Khalili, "An incremental least-mean square algorithm with adaptive combiner, " 3rd IET international conference on wireless, mobile and multimedia network, Beijing, China, Sep. 2010.

  [21]          A. Rastegarnia, M. A. Tinati, A. Khalili, "A Distributed Incremental LMS Algorithm with Reliability of Observation Consideration, " IEEE International conference on Communications and signal processing, Singapore, 2010.

  [22]         A. Khalili, M. A. Tinati, and A. Rastegarnia, “An incremental block LMS algorithm for distributed adaptive estimation”, IEEE International conference on Communications and signal processing, Singapore, 2010.

  [23]         B. Mozaffary Tazekand, M. A. Tinati, " Blind mixing matrix estimation of speech source signals using ST-WPT analysis by L M in underdetermined case based on clustering method" International Conference on Trends in information technology and applications, Dec 2010.

  [24]         B. Mozaffary Tazekand, M. A. Tinati, "Blindly mixing matrix estimation of speech source signals using short time-wavelet packet analysis by Laplacian model in over-complete cases", IEEE 9th International Conference on Communications (MICC 2009), Malaysia , 2009, Page(s): 597 – 602.

  [25]         M. A. Tinati, T. Yousefi, Rezaii, “Multi-Target Tracking in Wireless Sensor Networks Using Distributed Joint Probabilistic Data Association and Average Consensus Filter”, IEEE ICACC '09 Proceedings of the 2009 International Conference on Advanced Computer Control, January 2009, Singapore.

  [26]         P. H. Namin, M. A. Tinati, "Localization of irregular Wireless Sensor Networks based on multidimensional scaling", 2009 International Conference on Advanced Technologies for Communications ( ATC '09), Vietnam, Page(s): 79 – 83.

  [27]         M. H. ZarifiJ. Frounchi, M. S. Jahed , M. A. Tinati "Finite-Element Analysis of Platinum-Based Cone Microelectrodes for Implantable Neural Recording", Proceedings of the 4th International IEEE EMBS Conference on Neural Engineering, Antalya, Turkey, April 29 - May 2, pp. 395-398, 2009.

  [28]          M. A. Tinati, T. Yousefi Rezaii, M. J. Museviniya, "Regularized and simplified Monte Carlo Joint Probabilistic Data Association Filter for multi-target tracking in wireless sensor networks", 2009 IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology (ISSPIT) , Ajman, UAE, 2009 , Page(s): 600 – 605.

  [29]         B. Mozaffari1, M.A Tinati, "A Novel Method to Estimate of Mixing Matrix Under Over-Complete Cases in Wavelet Packet Domain", International Conference on Computer and Communication Engineering, May, 2008 Kuala Lumpur, Malaysia.

  [30]          A. Rastegarnia, M. A. Tinati, and A. Khalili, “An incremental distributed LMS algorithm for sensor networks under unequal observation noise”, IEEE workshop on signal processing and applications, wospa2008, Sharjeh, UAE

  [31]         Farhid, M.; Tinati, M.A.; "Robust voice conversion systems using MFDWC" Telecommunications, 2008. IST 2008. International Symposium on, Tehran, Iran, 27-28 Aug. 2008

  [32]         M. A. Tinati, A. Rastegarnia, and T. Yousefi Rezaii, "A Transform Domain Based Least Mean Mixed-Norm Algorithm to Improve Adaptive Beamforming", Electrical Engineering, 2008. ICEE 2008. Second International Conference on, Lahore Pakistan, 2008.

  [33]         M. Farhid, M. A. Tinati, "Improving Quality of Voice Conversion Systems", 13th International CSI Computer Conference, CSICC 2008 Kish Island, Iran, March 9-11.

  [34]         Rastegarnia, A.; Tinati, M.A.; Nooshyar, M.; "Adaptive modulation based algorithm for MIMO systems to minimize transmission power" High Capacity Optical Networks and Enabling Technologies, 2007. HONET 2007. International Symposium on

  [35]         M. A. Tinati, A. Rastegarnia, T. Y. Rezaee, "Receive Antenna Selection Algorithm to Improve Error Performance in MIMO Systems with Linear Receivers", proceeding on IASTED international conference on communication systems, networks and applications, CSNA 2007, pp. 95-99, Beiging, China.

  [36]         M. A. Tinati, T. Y. Rezaee, A. Rastegarnia, "Robust Nonlinear Echo Canceller with Adaptive Volterra filter Applying VAD and Echo-Path Delay Estimation", proceeding on IASTED international conference on communication systems, networks and applications, CSNA 2007, pp. 79-83, Beiging, China.

  [37]         M. A. Tinati, Y. Soti, "An efficient Algorithm Based on the Lifting Scheme for Data Gathering in Wireless Sensor Networks", 9th international symposium on signal processing and its applications,  Dubai, United Arab Emirates, Feb 2007.

  [38]         Tinati, M.A.; Sowti, Y.; "An efficient algorithm based on the lifting scheme for data gathering in wireless sensor networks" Signal Processing and Its Applications, 2007. ISSPA 2007. 9th International Symposium on.

  [39]         M. A. Tinati, M. Bayati, "Designing of an Adaptive Adcock Array and Reducing the Effects of other Transmitters, Unwanted Reflections and Noise", CIS-RAM'06 Thailand (IEEE), June, 2006.

  [40]          Tinati, M.A.; Mozaffary, B, " Laplacian Mixture Modeling for Overcomplete Mixture Matrix Estimation in Wavelet Packet Domain by Adaptive EM-type Algorithm", CIS-RAM'06 Thailand (IEEE), June, 2006.

  [41]         Tinati, M.A.; Mozaffary, B.; " Laplacian Mixture Modeling for Overcomplete Mixing Matrix in Wavelet Packet Domain by Adaptive EM-type Algorithm and Comparisons "  Proceedings of the 5th WSEAS International Conference on Signal Processing, Istanbul, Turkey, May 27-29, 2006.

  [42]          Behzad Mozaffary, Mohammad A. Tinati, Ali Aghagolzadeh, Abbas Erfanian, "An Adaptive Algorithm for Speech Source Separation in Overcomplete Cases Using Wavelet Packets", Proceedings of the 5th WSEAS International Conference on Signal Processing, Istanbul, Turkey, May 27-29, 2006.

  [43]         Niya, J.N.; Aghagolzadeh, A.; Tinati, M.A.; Feizi, S.; ''2-step wavelet-based edge detection using gabor and cauchy directional wavelets ''  Advanced Communication Technology, 2005, ICACT 2005. The 7th International Conference on, Phoenix Park.

  [44]         Tinati, M.A.; Mozaffary, B.; "A novel method for noise cancellation of speech signals using wavelet packets" Advanced Communication Technology, 2005, ICACT 2005. The 7th International Conference on,   Phoenix Park– Korea.

  [45]         Tinati, M.A.; Mozaffary, B,"Comparison of the Wavelet and Short Time Fourier Transforms For Spectral Analysis of Speech Signals", 5th WSEAS Int. Conf. on Wavelet Analysis and Multirate Systems, Sofia, Bulgaria, Oct, 2005.

  [46]          Javad Musevi Niya, , Ali Aghagolzadeh, Muhammad Ali Tinati and Saber Feizi, "2-Step Wavelet Based Edge Detection Using Gabor and Cauchy Directional Wavelets", ICACT 2005, Phonix Park – Korea(IEEE), Feb 2005.

  [47]         M. A. Tinati, S.Bouzerdoom,  "Improved FIR-ALE for heart sound noise cancellation" ICEEE, Tehran, Iran, May 2004.

  [48]          B. Mozaffary, M. A. Tinati, "ECG Baseline Wander Elimination using Wavelet Packets", ICIT 2004, Istanbol- Turkey, Aug 2004.

  [49]         M. A. Tinati, A. Bouzerdoum, "Heart-Beat signal extraction from phonocardiograms" ANZIIS2003.  Sydney-Australia, Dec 2003.

  [50]          Tinati, M. A., Bouzerdoum, A, Mazumdar, J., and Mahar, L, "Short time Fourier analysis of phonocardiograms before and after angioplasty", EMACS’98 , Adelaide-Australia, 1998.

  [51]         M. A. Tinati, Bouzerdoum, A. ; Mazumdar, J. ; Mahar, L.J."Time Frequency analysis of heart sound before and after angioplsty" Digital Signal Processing Proceedings, 1997. DSP 97., 1997 13th International Conference on, 1997, Santorini, 2-4 Jul 1997.

  [52]         Tinati, M.A.; Bouzerdoum, A.; Mazumdar, J.; "Modified Adaptive Line Enhancement Filter And Its Application To Heart Sound N'oise Cancellation" Signal Processing and Its Applications, 1996. ISSPA 96, Fourth International Symposium on

  [53]                      غلامرضا خادم وطن، محمدعلی طینتی « طراحی یك اکولایزر RAM-DFE کاملاً دیجیتال با تكنیك LOOK-AHEAD برای کانال‌های ضبط مغناطیسی و پیاده‌سازی طرح بر روی مدارات مجتمع FPGA » بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران، اردیبهشت 1391.

  [54]                   شبنم افکاری، محمدعلی طینتی و بهزاد مظفری تازه کند « فشرده سازی سیگنال های الکتروکاردیوگرام با استفاده از آستانه گذاری تطبیقی و بر اساس پارامترهای آماری » هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، اردیبهشت 1389.

  [55]          فریبا تکرلی و محمدعلی طینتی « آشکارسازی عابر پیاده با استفاده از ویولت هار و تبدیل Hough و مسیریابی آن در قطعه ویدیوئی از طریق پارتیکل فیلتر » هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، اردیبهشت 1389.

  [56]          توحید یوسفی رضایی، محمدعلی طینتی، بهبود کیفیت سیگنال گفتار با استفاده از فیلتر وفقی چندکاناله و ساختار ناهمبسته سازی متقارن، هفدهمین کنفرانس بین ­المللی مهندسی برق، 22 تا 24 اردیبهشت 1388، تهران.

  [57]          توحید یوسفی رضایی، محمدعلی طینتی، ردیابی توزیع ­شدۀ اهداف چندگانه در شبکه­های سنسوری بی­سیم بر پایۀ تکنیک Particle Filtering، هفدهمین کنفرانس بین ­المللی مهندسی برق، 22 تا 24 اردیبهشت 1388، تهران.

  [58]          محمود خدادادی و محمدعلی طینتی « بهبود کارایی روش DOA برای رفع مشکل جابجایی در ترکیبات کانولوتیو» هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق اردیبهشت 1388.

  [59]          اعظم خلیلی و محمدعلی طینتی « الگوریتمی برای انتخاب زیرمجموعه ای از سنسورها در شبکه سنسوری بیسیم برای کاربرد تخمین توزیع شده» هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، اردیبهشت 1388.

  [60]          مجتبی مهربان، محمدعلی طینتی و جواد موسوی نیا « پنهان سازی اطلاعات درون سیگنال گفتار بر پایه ی تبدیل ویولت » هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، اردیبهشت 1388.

  [61]          محمود خدادادی، محمدعلی طینتی و بهزاد مظفری تازه کند «جداسازی کور ترکیبات کانولوتیو با استفاده از بسته های ویولت » هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، اردیبهشت 1388.

  [62]           اعظم خلیلی، محمدعلی طینتی و امیر رستگارنیا «استفاده از تبدیل موجک گسسته برای استخراج قسمتهای قابل استفاده از سیگنال گفتار هم – کانال»، اولین کنفرانس ملی مهندسی برق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف­ آباد، اسفند ماه 87.

  [63]                   امیر رستگارنیا، محمدعلی طینتی و اعظم خلیلی «بهبود کارایی الگوریتم تخمین تطبیقی توزیع شده در شبکه های سنسوری تحت شرایط نویز مشاهده غیریکسان با استفاده از شناسایی سنسورهای نویزی» اولین کنفرانس ملی مهندسی برق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، اسفند ماه 87.

  [64]           خدیجه علی اوغلی فاضلی، علی اقاگل زاده، محمدعلی طینتی و محمد شهرام معین «بازشناسی الگوی عنبیه با استفاده از طبقه بندی کننده های ويژگی های محلی و کلی» پنجمین کنفرانس ماشین بینائی و پردازش تصویر ایران 16-14 آبان ماه 1387 دانشگاه تبریز.

  [65]          امیر رستگارنیا، توحید یوسفی رضایی و محمدعلی طینتی «استفاده از آنتروپی محلی برای بهبود کیفیت تصاویر ناشی از تبدیل DCT، پنجمین کنفرانس بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران، دانشگاه تبریز، آبان ماه 87.

  [66]          اعظم خلیلی، محمدعلی طینتی و امیر رستگارنیا « الگوریتم استخراج قسمتهای قابل استفاده از سیگنال گفتار هم-کانال با استفاده از روش fusion مبتنی بر معیار p-correlation » سیزدهمین کنفرانس ملی انجمن کامپیوتر ایران ، اسفند 1386.

  [67]          مرتضی فرهید، محمدعلی طینتی «روشی جدید برای بهبود کیفیت سیستم های تبدیل صدا» سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران 21-19 اسفند جزیره کیش.

  [68]          امیر رستگارنیا، محمدعلی طینتی، اعظم خلیلی «الگوریتم سریع برای انتخاب بهترین گروه به منظور بیشینه کردن ظرفیت کانال های MIMO پخش گسترده» سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران 21-19 اسفند دانشگاه صنعتی شریف جزیره کیش.

  [69]           توحید یوسفی رضائی، محمدعلی طینتی «حذف اکوی غیرخطی با استفاده از فیلتر Voltera اصلاح شده مبتنی بر الگوریتم تطبیق LMMN و اشکارسازی VAD» سومین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش 8-6 آذرماه 86 مشهد.

  [70]           سعید مشگینی، محمدعلی طینتی «تصدیق خودکار هویت گوینده بصورت مستقل از متن با استفاده از ماشین بردارهای پشتیبانی ویولت» شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران 15-13 اردیبهشت ماه 1386 دانشگاه تربیت مدرس.

  [71]          امیر رستگارنیا، محمدعلی طینتی، اعظم خلیلی «تخمین تطبیقی توزیع شده در شبکه های سنسوری با در نظر گرفتن نویز مشاهده غیریکسان» شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران 15-13 اردیبهشت ماه 1386 دانشگاه تربیت مدرس.

  [72]          امیر رستگارنیا، محمدعلی طینتی، اعظم خلیلی «استفاده از الگوریتم تطبیقی DST-LMMN با ضریب گام متغیر برای بهبود کارآئی سمعک های دیجیتال» شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران 16-13 اردیبهشت ماه 1386، دانشگاه تربیت مدرس.

  [73]          مرتضی فرهید، محمدعلی طینتی «تبدیل صدا براساس تبدیلات خطی محلی و تغییر سیگنال باقیمانده» شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران 15-13 اردیبهشت ماه 1386 دانشگاه تربیت مدرس.

  [74]          محمدعلی طینتی، بهزاد مظفری «اسپکترم AR فونوکار دیوگرام در بیماران با نارسائی گرفتگی کرونری قبل و بعد از عمل انژیوپلاستی دهمین کنفرانس مهندسی برق ایران. 26-24 اردیبهشت 81 تبریز.

  [75]       محمدعلی طینتی، هادی سیدعربی «تشخیص نارسائی رگهای کرونری توسط شبکه های عصبی  RBF از روی مشخصه های زمان – فرکانس سیگنال ECG با استفاده از تبدیل Wigner-Ville دهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، 26-24 اردیبهشت ماه 81 تبریز.

   

   

 

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد