وب سایت شخصی پيمان باقري کلجاهيhttps://scholar.google.com/citations?user=Oeg_ur8AAAAJ&hl=en&oi=ao 

 

:ISI Papers

 i1- T. Gholaminejad, A. Khaki-Sedigh, P. Bagheri, “Direct adaptive model predictive control tuning based on the first-order plus dead time models”, IET Control Theory & Applications, Vol. 11, No 16, pp. 2858-2869,  2017. DOI: 10.1049/iet-cta.2016.1174.I

 i2- S. Shoja, M. Baradarannia, F. Hashemzadeh, M. Badamchizadeh, P. Bagheri, “Surrounding control of nonlinear multi-agent systems with non-identical agents”, ISA Transactions, Vol. 70, pp. 219-227, September 2017. DOI: 10.1016/j.isatra.2017.06.011.I

 i3- P. Bagheri, A. Khaki-Sedigh, “Robust Tuning of Dynamic Matrix Controllers for First Order plus Dead Time Models”, Applied Mathematical Modelling, Vol. 39, No 22, pp. 7017-7031, November 2015. DOI: 10.1016/j.apm.2015.02.035.I

 i4- P. Bagheri, A. Khaki-Sedigh, “Closed Form Tuning Equations for Model Predictive Control of First-Order plus Fractional Dead Time Models”, International Journal of Control, Automation, and Systems, Vol. 13, No 1, pp. 73-80, 2015. DOI: 10.1007/s12555-014-0007-6.3 3

 I5- P. Bagheri, A. Khaki-Sedigh, “An analytical tuning approach to multivariable model predictive controllers”, Journal of Process Control, Vol. 24, No 12, pp. 41-54, December 2014. DOI: 10.1016/j.jprocont.2014.09.002.

 I6- P. Bagheri, A. Khaki-Sedigh, “Analytical Approach to Tuning of Model Predictive Control for FOPDT Models”, IET Control Theory & Applications, Vol. 7, No. 14, pp. 1806-1817, September 2013. DOI: 10.1049/iet-cta.2012.0934.3

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:ISC Papers

1- پیمان باقری، "کنترل کننده پیش بین بر پایه حالت ماندگار سیگنال کنترلی، تنظیم تحلیلی و تحلیل سیستم حلقه بسته"، مجله کنترل، جلد 10، شماره 3، پاییز 1395، صفحات 51-39.

2- علی خاکی صدیق، پیمان باقری، "بررسی روش‌های تنظیم پارامترهای کنترل‌کننده‌های پیش‌بین و راه‌کارهای نوین تنظیم"، مجله کنترل، جلد 8، شماره 3، پاییز 1393، صفحات 85-69.

 I3- P. Bagheri, A. Khaki-Sedigh, “An ANOVA Based Analytical Dynamic Matrix Controller Tuning Procedure for FOPDT Models”, Amirkabir International Journal of Modeling, Identification, Simulation and Control, Vol. 42, No. 2, pp. 55-64, Fall 2010.0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

:Conference Papers

 

 I 1- L Abdi, N Rostami, P Bagheri, S Tohidi, “Nonlinear model predictive control of permanent magnet linear synchronous motor”, Power Electronics, Drive Systems & Technologies Conference (PEDSTC), 2017 8th, pp. 448-4532017.

 I 2- T. Gholaminejad, A. Khaki-Sedigh, P. Bagheri, “Adaptive tuning of model predictive control based on analytical results”, 4th International Conference on Control, Instrumentation, and Automation (ICCIA), pp. 226-2322016.

 I 3- Z. Ebrahimi, P. Bagheri, A. Khaki-Sedigh, Tuning of Generalized Predictive Controllers for First Order plus Dead Time Models based on ANOVA, 23rd Iranian Conference on Elecrtical Engineering (ICEE) , pp. 928-933, 2015.h

 I4- P. Bagheri, A. Khaki-Sedigh, “Tuning of Dynamic Matrix Controller for FOPDT Models Using Analysis of Variance”, 18thIFAC World Congress, Milan, Italy, pp. 12319-12324, 2011. DOI: 10.3182/20110828-6-IT-1002.03320.0

 I5- P. Bagheri, H. Nemati, “Novel Tuning Strategy for Two-Degree-of-Freedom PI Controllers”, 18th IFAC World Congress, Milan, Italy, pp. 6757-6762, 2011. DOI: 10.3182/20110828-6-IT-1002.03311.2

 I6- P. Bagheri, V. Mardanlou, A. Fatehi, "Multiple Model Predictive Control of Multivariable pH Process using Adaptive Weighting Matrices”, 18th IFAC World Congress, Milan, Italy, pp. 12366-12371, 2011. DOI: 10.3182/20110828-6-IT-1002.02940.0

 H7- H. Nemati, P. Bagheri, “A New Approach to Tune the Two-Degree-of-Freedom (2DOF)", IEEE International Symposium on Computer-Aided Control System Design (CACSD), Muti-Conference on, Yokohama, Japan, pp. 1819-1824, 2010. DOI: 10.1109/CASD.2010.5612670.0 

 

 

 

 

    صفحه اصلی

    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    لیست انتشارات


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد