وب سایت شخصی محمدتقي ستاري 

1-     انتشارات

3-1- کتب منتشره در انتشارات بین المللی

 • Farzin Salmasi, Sattari, M. Taghi and Mahesh Pal. 2012, Modelling energy dissipation over gabion-stepped weir by data mining, LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG, ISBN 978-3-659-18256-3.

 

3-2- مقالات منتشره در مجلات معتبرعلمی و پژوهشی بین المللی ISI

 1. Mohammad Taghi Sattari, Arya Farkhondeh and John Patrick Abraham. 2017. Estimation of sodium adsorption ratio indicator using data mining methods: a case study in Urmia Lake basin, Iran. Environmental Science and Pollution Research. 1-11. Q2
 2. Mohammad Taghi Sattari, Rasoul Mirabbasi, Reza Shamsi Sushab, John Abraham. 2017. Prediction of groundwater level in Ardebil plain using Support Vector Regression and M5 tree model. Groundwater, DOI: 10.1111/gwat.12620.Q1
 3. 3.      Mohammad Taghi Sattari, Esmaeel Dodangeh, John Abraham. 2017. Estimation of Daily Soil Temperature via Data Mining Techniques in Semi-Arid Climate Conditions. Earth Sciences Research Journal. 21(2). 85-93. Q3
 4. 4.      Vahid Nourani, Mohammad Taghi Sattari, Amir Molaju. 2017. Threshold-Based Hybrid Data Mining Method for Long-Term Maximum Precipitation Forecasting. Water Resources Management. 31(9). pp 2645–2658. Q1
 5. 5.      Bahram Esmaeilzadeh, Mohammad Taghi Sattari, Saeed Samadianfard. 2017. Performance Evaluation of ANNs and M5 Model Tree in Sattarkhan Reservoir Inflow Prediction. ISH Journal of Hydraulic Engineering. 23(3). 283-292. DOI: 10.1080/09715010.2017.1308277. Q3
 6. 6.      Salmasi Farzin and M. Taghi Sattari. 2017. Predicting Discharge Coefficient of Rectangular Broad Crested Gabion Weir Using M5 Tree Model. Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Civil Engineering. DOI 10.1007/s40996-017-0052-5. (A+)
 7. 7.      M. Taghi Sattari, Ali RezazadehJoudi and Andrew Kusiak, 2017. Assessment of different methods for estimation of missing data in precipitation studies. Hydrology Research. 48(4). 1032-1044. DOI:10.2166/nh.2016.364. (Nordic Hydrology Q2)
 8. 8.      Ghorban Mahtabi and M. Taghi Sattari, 2016. Investigation of Hydraulic Jump Characteristics in Rough Beds Using M5 Model Tree. Jordan Journal of Agricultural Sciences, 12(2), 631-648. Master Journal List Q4

9.      M. Taghi Sattari, Ali RezazadehJoudi and Andrew Kusiak, 2016. Estimation of water quality parameters with data-driven models. Journal American Water Works Association, 108 (4). 232-239. Q3

10.  Saeed Samadianfard, Mohammad Taghi Sattari, Ozgur Kisi & Honeyeh Kazemi, 2014. Determining Flow Friction Factor in Irrigation Pipes Using Data Mining and Artificial Intelligence Approaches. Applied Artificial Intelligence: An International Journal. 28 (8). 793-813. Q3

11.  Saghebian S. Mehdi, M. Taghi Sattari, Rasoul Mirabbasi and Mahesh Pal, 2014. Ground water quality classification by decision tree method in Ardebil region, Iran. Arabian Journal of Geosciences. 7 (11). 4767-4777. Q2

 1. Sattari, M. Taghi, Mahesh Pal, Kadri Yurekli and Ali Ünlukara, 2013. M5 Model Trees and Neural Networks based modelling of ET0 in Ankara, Turkey. Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences. 37, 211-219.
 2. Mohammad Taghi Sattari, Halit APAYDIN, Fazli OZTURK. 2013.  Stochastic operation analysis of irrigation reservoir in low-flow conditions, case study: Eleviyan reservoir, Iran. Turkish Journal of Agriculture and Forestry. 37, 613-622.
 3. Mohammad Taghi Sattari, Mahesh Pal and Halit APAYDIN. 2013. M5 model tree application in Daily River flow forecasting in Sohu Stream, Turkey. Water Resources, 4(3), 233-242.
 4. Mohammad Taghi Sattari, Halit APAYDIN, Fazli OZTURK and Nazife Baykal. 2012. Application of a data-mining approach to derive operating rules for the Eleviyan irrigation reservoir. Lake and Reservoir Management, 28(2), 142-152.
 5. Sattari, M. Taghi, Kadri Yurekli and Mahesh Pal. 2012. Performance Evaluation of Artificial Neural Network Approaches in Forecasting Reservoir Inflow. Applied Mathematical Modelling. 36(6), 2649–2657.
 6. M. Taghi. Sattari, A. S. Anli., Apaydin, H. and Kodal, S. 2012. Decision trees to determine the possible drought periods in Ankara. Atmósfera, 25(1), 65-83.
 7. K. Yurekly, M. Taghi. Sattari, A. S. Anli and M. A. Hinis. 2012. Seasonal and annual regional drought prediction by using data-mining approach. Atmósfera 25(1), 85-105.
 8. Salmasi Farzin, Sattari, M. Taghi and Mahesh Pal. 2012. Application of data mining on evaluation of energy dissipation over low gabion stepped weir. Turkish Journal of Agriculture and Forestry. 36, 95-106. doi:10.3906/tar-1011-1506.
 9. Sattari, M. Taghi., Apaydin, H. and Öztürk F., 2012. Flow estimations for the Sohu Stream using artificial neural networks. Environmental Earth Science. 66(7), 2031-2045.
 10. Smaeel DODANGEH, M. Taghi SATTARI, Neslihan SEÇKIN. 2011. Regional Frequency Analysis of Minimum Flow by L-Moments Method. Journal of agricultural science. Ankara University. 17(1), 43-58.
 11. Sattari, M. Taghi., Apaydin, H. and Öztürk F., 2009. Operation Analysis of Eleviyan Irrigation Reservoir Dam by Optimization and Stochastic Simulation, Journal of Stochastic Environmental Research and Risk Assessment. 23:1187–1201
 12. Sattari, M. Taghi., Salmasi, F. ve Öztürk F., 2008. Comparison of different methods used in determination of irrigation reservoir capacity. Journal of agricultural science. Ankara University. 14(1), 1-7.
 13. Sattari, M. Taghi, A. Fakher-Fard, Mohammad Docherkhesaz, Fazlı Öztürk. 2007. Simulation of Savalan irrigation reservoir by using artificial neural networks. Journal of agricultural science. Ankara University 13 (4). 337-345.
 14. Sattari, M. Taghi., Kodal, S.and Öztürk F., 2006. Application of Deterministic Method in Optimizing Small Irrigation Reservoir Capacity. Akdeniz University Journal of the Faculty of Agriculture, 19(2), 261-267.

 

3-3-مقالات منتشره در مجلات معتبرعلمی و پژوهشی انگلیسی داخل و خارج از کشور

 1. Sattari, M. Taghi. Mahesh Pal, Mirabbasi Rasoul and John Abraham. 2018. Ensemble of M5 model tree based modelling of Sodium Adsorption Ratio. Journal of Artificial Intelligence and Data Mining. 6(1). 69-78.
 2. Sakizadeh M, Sattari, M. Taghi and Ghorbani H. 2017. A new method to consider spatial risk assessment of cross-correlated heavy metals using geo-statistical simulation. Journal of Mining & Environment. 8(3). 373-391. C
 3. Esmaeilzadeh, Baharam and Sattari, M. Taghi. 2015. Monthly Evapotranspiration Modeling using Intelligent Systems in Tabriz, Iran. Agriculture Science Developments. 4(3), 35-40.
 4. Sattari, M. Taghi., Yurekli Kadri and Unlukara Ali 2011. Drought Prediction by Using Artifcial Neural Networks Approach in Karaman Province. Resarch Journal of Agriculture Sciences (Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi-TABAD) ISSN: 1308-3945, www.nobel.gen.tr  4(1), 7-13.

 

3-4- مقالات منتشره در مجلات معتبرعلمی و پژوهشی داخل کشور

 1. نازک روزگاری، محمدتقی ستاری و هاجر فیضی. 1396. مقایسه روش­های مختلف هیدرولوژیکی و اکوهیدرولوژیکی در برآورد جریان زیست­محیطی رودخانه مهاباد. فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست (در مرحله چاپ).
 2. نازک روزگاری، یوسف حسن زاده، محمدتقی ستاری. 1396. بهینه سازی سیاست بهره برداری از مخزن سد مهاباد با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی بازپخت. نشریه دانش آب و خاک. (در مرحله چاپ).
 3. محمد تقی ستاری و علی رضا زاده جودی. 1396. ارزیابی عملکرد روش‌‌های نوین داده محور در مدل­سازی بارش ماهانه مشهد. مجله پژوهش آب ايران (در مرحله چاپ).
 4. رضا دشتی، محمدتقی ستاری، وحید نورانی، هاجر فیضی. 1396. کاربرد الگوریتم بهینه‌سازی مبتنی بر یادگیری و آموزش در بهره‌برداری از مخزن سد علویان با لحاظ حق‌آبه زیست‌محیطی. فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست (در مرحله چاپ).
 5. علی رضازاده جودی و محمدتقی ستاری. 1396. مقایسه کارایی روش های رگرسیون بردار پشتیبان و k-نزدیکترین همسایگی در برآورد میزان بار رسوبی معلق در رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه لیقوان چای). مرتع و آبخیزداری. دوره 7. شماره 2. صفحه 345-358.
 6. یعقوب دین پژوه، محمدتقی ستاری، سالمه ابراهیمی و صابره دربندی. 1396. بهره‌برداری بهینه از مخزن با استفاده از طرح‌واره‌های ژنتیک و مجموعه ذرات (مطالعه موردی: سد علویان). دانش آب و خاک، جلد 27 شماره 2. صفحه 17-29.
 7. محمدتقي ستاري، رسول ميرعباسي و مهدي عباسقلي نايب­زاد. 1396. استفاده از داده­کاوي در پيش­بيني کيفيت آب­هاي سطحي (مطالعه موردي: رودخانه­هاي دامنه شمالي سهند). اکوهیدرولوژی. دوره 4 شماره 2، صفحه 407-419.
 8. رضا دشتی، محمدتقی ستاری و وحید نورانی. 1396. ارزیابی عملکرد الگوریتم تکاملی تفاضلی در بهره‌برداری بهینه از سیستم تک مخزنه سد علویان. نشریه حفاظت منابع آب و خاک. دوره 6 شماره 3. صفحه 61-76.
 9. رضازاده جودي ع. ستاری، محمدتقی. 1395. ارزیابی و مقایسه عملکرد روش های داده کاوی در تخمین شاخص کیفی SAR مطالعه موردی: (رودخانه آجی چای آذربایجان­شرقی). مجله پژوهش آب ايران. دوره 10 شماره 3. صفحه 21-29.
 10. وحيد نوراني، محمدتقي ستاري و امير مولاجو. 1395. روش تركيبي درخت تصميم و قوانين انجمني براي پيش­بيني بلندمدت بارش. نشريه مديريت آب و آبياري. دوره 6 شماره 2. صفحه 330-346.
 11. محمدتقی ستاری و بهرام اسمعیل زاده. 1395. مقايسه نتایج مدل درختي M5 و برنامه­ريزي ژنتيك با روش پنمن-مونتیث-فائو برای تخمین تبخیر- تعرق مرجع. فصلنامه مهندسي منابع آب. دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت. دوره 9 شماره 31. صفحه 11-20.
 12. محمدتقی ستاری، فرزین سلماسی و امیرحاج محمدی. 1395. مدل‌سازی ضریب دبی سرریز کرامپ با استفاده از روش‌های یادگیری ماشینی. نشریه دانش آب و خاک. دوره 26، شماره 4.2، صفحه 1-12.
 13. محمدتقی ستاری و علی جودی. 1395.امکان‌سنجی کاربرد روش‌های داده‌کاوی در تخمین طبقه کیفی آب رودخانه آجی‌چای. نشریه دانش آب و خاک. دوره 26، شماره 4.1، صفحه 39-51
 14. محمدتقی ستاری، رسول میرعباسی نجف آبادی، مسعود علیمحمدی. 1395. کاربرد مدل درختیM5 در پیش بینی خشکسالی (مطالعه موردی: مراغه، ایران). هیدروژئومورفولوژی. دوره 2 شماره 8. صفحه 73-92.
 15. محمدتقی ستاری، فرزین سلماسی و غلامرضا ترکمان. 1395. ارزیابی عملکرد روش ANFIS و مدل درختی M5 در مدل سازی ضریب دبی سرریز کرامپ. نشریه علمی پژوهش های تجربی در مهندسی عمران. دوره 3. شماره 1. صفحه 51-61.
 16. محمدتقی ستاری، علی رضازاده جودی و هادی ارونقی. 1395. ارزیابی عملکرد روش های داده کاوی و روابط تجربی در تخمین عمق آبشستگی اطراف  پایه­های پل. مجله مهندسي منابع آب. دوره 9. شماره 30. صفحه 25-36.
 17. رضازاده جودي ع. ستاری، محمدتقی. 1395. ارزیابی کارایی روش های مبتنی بر کرنل در تخمین میزان بار رسوبی معلق رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه صوفی‌چای مراغه). پژوهش­های جغرافیای طبیعی. دوره 48، شماره 3. صفحه 429-413.
 18. رضازاده جودي ع. ستاری، محمدتقی. 1395. ارزیابی عملکرد روش‌های مختلف در بازسازی داده های بارش ماهانه. نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی. دوره ۱۶، شماره ۴۲. صفحه 155-176.
 19. رسول میرعباسی نجف آبادی، محمدتقی ستاری، وحید برقی ولینجق. 1395. شبیه سازی و مدیریت بهره برداری از آب زیرزمینی دشت عجب شیر. نشریه هیدروژئولوژی. دوره 1، شماره 1، صفحه 57-75.
 20. امیرمولاجو، وحید نورانی، محمدتقی ستاری. 1395. استفاده از قوانین انجمنی برای پیش­بینی بیشینه بارش ماهانه ایستگاه تبریز. پژوهش های عمران و محیط زیست قم. سال دوم. شماره 1. صفحات 25 تا 36.
 21. محمدتقي ستاري، علی جودی، فروغ صفدری و فراز قهرمانیان. 1395. ارزیابی عملکرد روش‌های ام5 و رگرسیون بردار پشتیبان در مدل‌سازی رسوب معلق رودخانه. نشریه حفاظت منابع آب و خاک. دوره 6، شماره 1، صفحه 109-124
 22. سعید صمدیان فرد، محمد تقی ستاری. 1395. مدل‌سازی ضریب اصطکاک جریان در لوله‌های آبیاری با استفاده از روش‌های یادگیری ماشینی و مقایسه عملکرد آن‌ها با روابط تجربی. نشریه دانش آب و خاک. جلد 26. شماره 1. بخش 2. صفحه 57-45.
 23. محمدرضا عبداله پورآزاد، محمدتقي ستاري و رسول ميرعباسي. 1395. پيش بيني جريان روزانه رودخانه اهرچاي با استفاده از مدل قوانين M5 و مقايسه آن با شبكه هاي عصبي مصنوعي الماني (ENN). مجله علوم و مهندسي آبخيزداري ايران. جلد 10. شماره 33. صفحه 18-11.
 24. ستاری، محمدتقی.، عبداله پورآزاد، محمدرضا و میرعباسی رسول. پیش بینی سیلاب های ساعتی رودخانه اهرچای با استفاده از روش های یادگیری ماشینی. 1395. نشریه مهندسی و مدیریت آبخیز. جلد 8 شماره 1، صفحه 127-115.
 25. علی رضازاده جودی و محمدتقی ستاری. 1394. تخمین عمق چاله آبشستگی پایه پل در سازه­های آبی با روش رگرسیون فرآیند گاوسی. تحقیقات کاربردی مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی/ دوره 16، شماره 65، صفحه 19-36
 26. عبداله پورآزاد، محمدرضا.، ستاری، محمدتقی. 1394. پیش‌‌بینی جریان روزانه رودخانه اهرچای با استفاده از روش­های شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) و مقایسه آن با سیستم استنتاج فازی- عصبی تطبیقی  .(ANFIS) مجله پژوهشهای حفاظت آب و خاک،  جلد 22 شماره 1، صفحه 298-287.
 27. ستاری محمدتقی، احمدی فر وحدت و پاشاپور خلف انصار رسول. 1393. مدل‌سازی تلفات تبخير از مخزن سد علويان با استفاده از مدل درختي  M5 و مقايسه آن با روش‌های تجربی. مجله علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب ایران. سال چهارم، شماره هفدهم. صفحه 122-110.
 28. ستاری محمدتقی، رضازاده جودی علی،  نهرین فرناز. 1393. پیش بینی مقادیر بارش ماهانه با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و مدل درختی M5(مطالعه موردی ایستگاه اهر). مجله پژوهشهای جغرافیای طبیعی. دوره 46، شماره 2، صفحه 247-260.
 29. ستاری محمدتقی، عباسقلی نایب زاد مهدی و میرعباسی نجف آبادی رسول. 1393. پیش بینی کیفیت آبهای سطحی با استفاده از روش درخت تصمیم. مجله علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب ایران. سال چهارم، شماره پانزدهم. صفحه 88-76.
 30. ستاری، محمد تقی و نهرین فرناز. 1392. پيش‌بينی مقادير حداکثر بارش روزانه با استفاده از سيستم‌هاي هوشمند و مقايسه آن با مدل درختی M5. فصلنامه علمی-پژوهشی مهندسی آبیاری و آب. سال چهارم. شماره چهاردهم. صفحه 83-98.
 31. فرناز نهرین؛ محمد تقی ستاری و فرزین سلماسی. 1392. پیش بینی اتلاف کارمایه در سرریز توری سنگی پله ای با استفاده از شبیه درختیM5.  مهندسی منابع آب. شماره 19. صفحه 75-86.
 32. محمدتقي ستاري، فرناز نهرين، وحيد عظيمي. 1392. پيش بيني تبخير-تعرق مرجع روزانه با استفاده از مدل شبكه عصبي مصنوعي و مدل درختي  M5مطالعه موردي: ايستگاه بناب. مجله آبياري و زهكشي ايران، سال هفتم، شماره 1، 104-113.
 33. ستاری، محمد تقی.، بهرام اسمعیل زاده و احمد فاخری فرد. 1385. شبیه سازی ورودی تصادفی یک مخزن آبیاری و تحلیل عملکرد آن. دانش کشاورزی، جلد16، شماره 4.
 34. ستاری، محمدتقی.، ابریشم چی، احمد و اسلامیان، سید سعید. 1381. شبیه سازی توزیع آب در سیستم چند مخزنه حوضه آبریز رودخانه کلامرز میانه. دانش کشاورزی جلد 12، شماره 3.
 35. ستاری، محمدتقی.، اسلامیان، سید سعید و ابریشم چی، احمد. 1381. بهینه سازی توزیع آب در سیستم چند مخزنه حوضه آبریز رودخانه کلامرز میانه. استقلال، سال 21، شماره 2.

 

3-5- مقالات منتشره در کنفرانسهای علمی خارج کشور

 

1.      Mohammad Taghi Sattari and Salar Jarehan, 23-25 October 2017. Trend analysis of water quality parameters and compare them with the water level fluctuations of the Lake Urmia. International Congress of Health and Environment, Çukurova University, Adana, Turkey, 23-25 October 2017.

2.      Arya Farkhondeh and Mohammad Taghi Sattari. 23-24 May 20.17. Estimation of SAR Quality Index by using M5 Tree Model (Case study: Shahrchay River in West Azerbaijan, Iran). The 4th International Conference on Environmental Planning and Management. University of Tehran. Tehran. Iran.

3.      Arya Farkhondeh and Mohammad Taghi Sattari. 8 March 2017. Management of Mahabad Reservoir during Drought with Respect to Environmental Requirement. The Second International Congress of Earth, Space and Clean Energy. Tehran. Iran.

4.      Vahid Nourani, Mohammad Taghi Sattari, Amir Molajou. 2016. Long-Led Precipitation Forecasting in Urmia synoptic station by Sea Surface
Temperatures of the Black, Mediterranean and Red Seas. One-day Joint Workshop-cum-Seminar on Soft Computing Methods in Water Resources Engineering. Nicosia. ITU-North Cyprus.

5.      Faramarz Feyzi, Mohammad Taghi Sattari, Mohammad Taghi Alami. Optimum Operation of a Reservoir via Invasive Weed Optimization Algorithm. 2016. One-day Joint Workshop-cum-Seminar on Soft Computing Methods in Water Resources Engineering. Nicosia. ITU-North Cyprus.

6.      Sattari, M. Taghi and Ali RezazadehJoudi, 2016.  PERFORMANCE EVALUATION OF CLASSICAL AND NOVEL DATA MINING METHODS IN ESTIMATION MISSING PRECIPITATION DATA IN ARID AREAS. International Water Conference, Water Resources in Arid Areas. Sultan Qaboos University, Oman.

7.      Mohammad Taghi Sattari, Saeed Samadianfard. 2016. Daily reservoir inflow forecasting using data mining methods. World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, 5-9 September, 2016 – Prague, Czech Republic.

8.      Sattari, M. Taghi and Dodangeh M., 2015, Estimation of daily soil temperature by using M5 Tree Model, World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, 7-11 September, 2015 – Prague, Czech Republic.

9.      Hinis, M. Ali, Sattari, M. Taghi., Yürekli, K. 2013. ANFIS metodu ile Eleviyan barajından bırakılacak su miktarının belirlenmesi, Baki Canık Su medeniyeti Sempozyumu, Aksaray Üniversitesi, Aksaray, Türkiye.

10.  Sattari, M. Taghi., Yürekli, K., Ünlükara, A. 2010. Karaman İlinde Yapay Sinir Ağları Yaklaşımı Kullanarak Kuraklığın Tahmini. I. Ulusal Su Kaynakları Yönetimi Sempozyumu. KARAMAN.

11.  Sattari, M. Taghi., Yürekli, K., Ünlükara, A., Anlı, A. S. ve Karahan, G. 2010. Ankara’da Aylık ET0 Miktarlarının Yapay Sinir Ağları Yöntemi ile Tahmin Edilmesi. I. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi. Eskişehir.

12.  S.S. Eslamian, Sattari, M. Taghi and R. Nazari, 2004 “Optimization and Simulation of Water Distribution in Small multi-Reservoir System” The Sixth International Conference on Hydro-science and Engineering, Brisbane, Australia.

13.  Sattari, M. Taghi, A.H. Nazemi and D. Farsadizadeh, 2003, “Application of LP in Optimizing Qeysereq Single-Purpose Reservoir Volume” Water Supply and Drainage for Buildings-Proceeding of 29th International Symposium. Edited by V. Demircay & A. Tavukcuoglu. Published in 2003 by METU Faculty of Architecture Press, Ankara, Turkey. ISBN 975-429-209-4.

 

3-6- مقالات منتشره در کنفرانسهای علمی داخل کشور

 1. حبیب حسینی آذر و محمدتقی ستاری. 1396. ارزیابی کارایی مدل های هیدرولوژیکی IHA-CRES، HEC-HMS در شبیه سازی رواناب حوضه آبریز رودخانه کلیبر چای. چهارمین کنفرانس بین المللی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار. 16 مهر 1396. شیراز
 2. حبیب حسینی آذر و محمدتقی ستاری. 1396. شبیه سازی رواناب حوضه آبریز رودخانه کلیبرچای با استفاده ار مدل هیدرولوژیکی SWAT. چهارمین کنفرانس بین المللی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار. 16 مهر 1396. شیراز
 3. محمدتقی ستاری، رسول میرعباسی و محمدذهنی. 1396. مقايسه عملکرد شبکه های عصبی مصنوعی پرسپترون چند‌لايه و رگرسيون خطی چند متغيره در پیش بینی جریان ورودی روزانه به مخزن سد مهاباد. دومين کنفرانس ملی هيدرولوژي ايران. 20 و 21 تیر. دانشگاه شهرکرد.
 4. هاجر فیضی و محمدتقی ستاری. 1396. بهره‌برداری بهینه از مخزن سد مهاباد با استفاده از الگوریتم تکامل‌تفاضلی. دومين کنفرانس ملی هيدرولوژي ايران. 20 و 21 تیر. دانشگاه شهرکرد.
 5. نازک روزگاری، یوسف حسن زاده و محمدتقی ستاری. 1396. مقایسه عملکرد برنامه ریزی غیرخطی و الگوریتم ژنتیک در بهره برداری بهینه از مخزن سد با لحاظ نیاز زیست‌محیطی. دومين کنفرانس ملی هيدرولوژي ايران. 20 و 21 تیر. دانشگاه شهرکرد..
 6. رباب چراغی و محمدتقی ستاری. 1395. مدل­سازی و پیش بینی شاخص کیفی اکسیژن محلول در آب با استفاده از رگرسیون بردار پشتیبان. چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری. 7 تا 8 بهمن 1395. دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تهران.
 7. میثم جمشیدی، مهدی حسنلو و محمدتقی ستاری. 1395. تخمین نقشه شوری دریاچه ارومیه با استفاده از مدل خطی و تصاویر لندست 8. کنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و زیست محیطی وضعیت دریاچه ارومیه. 3 تا 4 آذرماه 1395. دانشگاه تبریز.
 8. سالار جارحان، رسول میرعباسی نجف آبادی، محمدتقی ستاری و شکیب فهیدی. 1395. ارزیابی روند و تغییرات ناگهانی هدایت الکتریکی در دریاچه ارومیه. کنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و زیست محیطی وضعیت دریاچه ارومیه. 3 تا 4 آذرماه 1395. دانشگاه تبریز.
 9. هاجر فیضی، محمدتقی ستاری و نازک روزگاری. 1395. برآورد حداقل جریان زیست محیطی رودخانه با روش¬های هیدرولوژیکی. کنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و زیست محیطی وضعیت دریاچه ارومیه. 3 تا 4 آذرماه 1395. دانشگاه تبریز.
 10. فرامرز فیضی، محمدتقی اعلمی، محمدتقی ستاری و رضا دشتی. 1395. کاربرد الگوریتم مجموعه ذرات در بهره­برداری بهینه از مخزن سد بوکان در زیرحوضه دریاچه اورمیه با لحاظ حق­آبه زیست­محیطی. کنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و زیست محیطی وضعیت دریاچه ارومیه. 3 تا 4 آذرماه 1395. دانشگاه تبریز.
 11. طاهر الهی و محمدتقی ستاری. 1395. پایش خشکسالی حوضه آبریز رودخانه شهرچای ارومیه با استفاده از شاخص‌های¬خشکسالی هیدرولوژیکی و هواشناسی. کنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و زیست محیطی وضعیت دریاچه ارومیه. 3 تا 4 آذرماه 1395. دانشگاه تبریز.
 12. محمدتقی ستاری، علی رضازاده جودی و فروغ صفدری. 1395. مقایسه عملکرد روش های مدل درختی M5 و رگرسیون بردار پشتیبان در تخمین نسبت جذبی سدیم (مطالعه موردی: رودخانه باراندوزچای). کنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و زیست محیطی وضعیت دریاچه ارومیه. 3 تا 4 آذرماه 1395. دانشگاه تبریز.
 13. رضا دشتی، محمدتقی ستاری، وحید نورانی. 1395. معرفی الگوریتم فراابتکاری تکامل تفاضلی در بهره برداری بهینه مخزن. کنفرانس بین المللی آب و محیط زیست و توسعه پایدار 6 تا 8 مهرماه 1395. دانشگاه محقق اردبیلی
 14. شهرام شاه محمدی کلالق، محمدتقی ستاری، ایرج رسولی و بابک خیاط رستمی. 1395. پیش­بینی جریان ورودي ماهانه به سد سبلان با روش‌های شبکه عصبی مصنوعی و مدل درختی M5 برای یک سال آبی. کنفرانس بین المللی آب و محیط زیست و توسعه پایدار 6 تا 8 مهرماه 1395. دانشگاه محقق اردبیلی
 15. رضا دشتی، محمدتقی ستاری، وحید نورانی و جعفر عباس فام. 1395. بهره برداری بهینه از سیستم تک مخزنه با استفاه از الگوریتم اصلاح شده جستجوی هارمونی (مطالعه موردی-سد علویان). دومین کنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهشی در عمران، معماری و مدیریت شهری. 30 اردیبهشت 95. دانشگاه جامع علمی کاربردی تهران.
 16. هادی اسمیه و محمدتقی ستاری، 1395، کاربرد الگوریتم مجموعه ذرات در بهره برداری بهینه از مخزن سد چندمنظوره الغدیر ساوه. ششمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران از 1 تا 3 اردیبهشت ماه 1395. دانشگاه کردستان
 17. امیر مولاجو، محمدتقی ستاری و وحید نورانی. 1395. کاربرد قوانين انجمني در بررسي بارش هاي منطقه اي. نهمین کنگره ملی مهندسی عمران. 21 و 22 اردیبهشت 1395. دانشگاه فردوسی مشهد. مشهد. ایران
 18. بختیاری نوید، محمدتقی ستاری و علی رضازاده جودی. 1394. ارزیابی عملکرد مدل‌های رگرسیون بردار پشتیبان (SVR)  و تجربی در تخمین رواناب سالانه (مطالعه موردی: حوضه گیلان). دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری. 6-4 اسفند 94. دانشگاه هنر اسلامی تبریز.  تبریز. ایران
 19. بختیاری نوید و محمدتقی ستاری. 1394. تخمین رواناب سطحی حوضه گیلان با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی. دومین همایش ملی انسان، آب و زمین. 26 شهریور ماه 1394. اصفهان.
 20. اسدپوراصل رامین و محمدتقی ستاری. 1394. پیش بینی عمق حفره آبشستگی اطراف پایه پل با استفاده از روش رگرسیون ماشین بردار پشتیبان. دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران-دانشکده مهندسی عمران. 15 تا 17 اردیبهشت 94. دانشگاه تبریز.
 21. شمسی سوسهاب و محمدتقی ستاری. 1393. تخمین سطح آب زیرزمینی دشت اردبیل با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی. پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور. 11 تا 13 شهریور. دانشگاه ارومیه.
 22. رضازاده جودی علی، ستاری محمدتقی و نهرین فرناز. 1393. پیش بینی عمق آبشستگی پایه پل با استفاده از مدل درختی قواعد M5. سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران. ۲۱ تا 23 آبان.  دانشگاه تبریز.
 23. موسوی سیدنصراله، ستاری محمدتقی و فرسادی زاده داود. 1393. مدل سازی ضریب دبی سرریزهای لبه تیز با مقطع U شکل با استفاده از مدل درختی M5. سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران. ۲۱ تا 23 آبان دانشگاه تبریز.
 24. شریفی صابر, احمدی فر وحدت و محمدتقی ستاری. 1393. مدل سازی باران موثر مبتنی بر روش USDA-SCS با استفاده از مدل درختی  M5 و سیستم استنتاج تطبیقی عصبی فازی ANFIS. چهارمين کنفرانس بين المللی چالش های زيست محيطی و گاه شناسی درختی. 24 تا 26 اردیبهشت. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعی ساری
 25. پاشاپور خلف انصار، رسول؛ محمدتقی ستاری و رسول میرعباسی نجف آبادی، 1392، مدل سازی میزان تبخیر از سطح آزاد آب مخزن سد علویان با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و مقایسه آن با روابط تجربی، ششمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور، کرمان، انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران.
 26. بیگ زالی، نینا.، ستاری، محمدتقی و نهرین، فرناز. 1392. شبیه سازی جریان خروجی از مخزن سد زنوز با استفاده از مدل درختی قوانین M5. دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران.
 27. صمدیان فرد، سعید.، دلیرحسن نیا، رضا و ستاری، محمدتقی. 1392. پیش‌بینی نوسانات تراز سطح آب دریاچه ارومیه با استفاده از مدل‌درختی M5 و برنامه‌ریزی ژنتیک. سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین. 27 تا 30 بهمن. دانشگاه ارومیه.
 28. ایرج.، ستاری. محمدتقی و شاه محمدی، شهرام. 1392. تخمین میانگین سالانه سیلاب حوضه های آبریز آذربایجان با استفاده از مدل درختی M5. کنفرانس بین المللی عمران و توسعه پایدار شهری. دانشگاه آزاد تبریز.
 29. قهرمانیان، بابک.، ستاری، محمدتقی. 1392. ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ رﺳﻮﺑﮕﺬارى در ﻣﺨﺰن ﺳﺪ ﻋﻠﻮﯾﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از مدل MIKE3. کنفرانس بین المللی عمران و توسعه پایدار شهری. دانشگاه آزاد تبریز.
 30. نهرین، فرناز.، ستاری، محمدتقی و بیگ زالی، نینا.1392. مقایسه تخمین بار معلق به دو روش منحنی سنجه رسوب و مدل درختی M5 (مطالعه موردی: لیقوان چای). دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران.
 31. عالي نژاد، يوسف.، ستاری، محمدتقی و سلماسي فرزين. 1392. ارزیابی عملکرد شبکه‌های عصبی مصنوعی و برنامه‌ریزی بیان ژن در مدل‌سازی ضریب دبی در سرریز کرامپ. کنفرانس بین المللی عمران و توسعه پایدار شهری. دانشگاه آزاد تبریز.
 32. عبداله پور آزاد، محمدرضا.، ستاری، محمدتقی و شاه محمدی، شهرام. 1392. پيش بيني سيلاب رودخانه اهر چاي در ایستگاه تازه کند با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي، کنفرانس ملی مدیریت سیلاب. مرکز آموزش های شهروندی شهرداری تهران.
 33. قهرمانيان، فراز.، ستاری، محمدتقی و شاه محمدی، شهرام. 1392. کاربرد مدل درختی M5 در مدل سازی بار رسوبی معلق رودخانه می سی سی پی. کنفرانس بین المللی عمران و توسعه پایدار شهری. دانشگاه آزاد تبریز.
 34. قهرمانیان، بابک.، ستاری، محمدتقی و شاه محمدی، شهرام. 1392. بررسی تأثیر رسوبات بر روی الگوی جریان مخزن سد علویان با استفاده از مدل MIKE3. هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان.
 35. قهرمانیان، بابک.، ستاری، محمدتقی. 1391. بررسی روند رسوبگذاري در مخزن سد علویان با استفاده از روش کاهش سطح. همایش ملی مهندسی آب و فاضلاب. دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فن آوری-پژوهشکاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی.
 36. ثاقبیان مهدی، قهرمانیان بابک، ستاری محمدتقی. 1391. بررسی بررسي كارايي روش فلاشينگ دركنترل رسوبات مخزن سدسفيدرود. نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه، دانشگاه شهید چمران اهواز.
 37. ستاری، محمد تقی.، اسمعیل زاده، بهرام و بدلی مشاهیر، محمد. 1382. تخصیص بهینه آب در مخازن دو منظوره آبیاری و آبرسانی، اولین کنگره مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف.
 38. ستاری، محمدتقی.، اسلامیان، سید سعید و ابریشم چی، احمد. 1382. بهینه سازی مصرف آب در یک سیستم رودخانه ای 9 مخزنه. ششمین کنفرانش بین المللی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان.

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    لیست انتشارات


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد