وب سایت شخصی مهرداد طرفدار حق 

2, August 2016,  Google Scholar Citations 1618, h-index  20, i10-index 40

 

*Google Scholar doesn’t count non-English papers which are about 30% of my publications.

 

Journal Articles:

 

1.       S. B. Naderi, M. Negnevitsky, A. Jalilian, M. Tarafdar Hagh, "Efficient Fault Ride-Through Scheme for Three-Phase Voltage Source Inverter-Interfaced Distributed Generation Using DC Link Adjustable Resistive type Fault Current Limiter”, Elsevier, Renewable Energy, Elsevier, Renewable Energy, Vol. 92, July 2016, pp. 484-498.

2.       Mehdi Jalali, Kazem Zare and Mehrdad Tarafdar Hagh, “Timing, Siting, and Sizing of Sub-transmission Substations and Distributed Generation Units Along Planning Horizon,” Electric Power Components and Systems,Vol. 44, Issue 10, June 2016, pages 1111-1125, Published online: 21 May 2016.

3.       S. Moradi, S. Khanmohammadi, M. Tarafdar Hagh, B. Mohammadi, “A semi-analytical non-iterative primary approach based on the priority list to solve unit commitment problem,”, Elsevier, Energy, Vol. 88, August 2015, pp. 244-259.

4.       N. Daryani, M. Tarafdar Hagh, S. Teimourzadeh, “Adaptive Group Search Optimization Algorithm for Multi-Objective Optimal Power Flow Problem,” Elsevier, Applied Soft Computing, Vol. 38, Issue C, Jan. 2016, pp. 1012-1024.

5.        J. Morsali, K. Zare, M. Tarafdar Hagh, “Performance comparison of TCSC with TCPS and SSSC controllers in AGC of the realistic interconnected multi-source power system,” Elsevier, Ain Shams Engineering Journal, Article in Press, 2015.

6.        K. R. Milani, M. Tarafdar Hagh, “Iran Uses Spacer Cable,” July 8, 2015, T&D World Magazine.

7.        M. Tarafdar Hagh, H. Ebrahimian, N. Ghadimi, “Hybrid Intelligent Water Drop Bundled Wavelet Neural Network to Solve the Islanding Detection By Inverter-Based DG,” Springer, Frontiers in Energy, March 2015, Vol. 9, Issue 1, pp. 75-90.

8.        A. Jalilian, M. Tarafdar Hagh, S. Abapour, K. Muttaqi, “DC-Link Fault Current Limiter-Based Fault Ride-Through Scheme for Inverter-Based Distributed Generation,” IET Renewable Power Generation, August 2015, Vol. 9, Issue 6, pp. 690-699.

9.        A. Jalilian, M. Tarafdar Hagh, S. M. Hashemi, ‘An innovative Directional Relaying Scheme based on Postfault Current,” IEEE Trans. on Power Delivery, Vol. 29, No. 6, Dec. 2014, pp. 2640-2647.

10.      K. Zare, M. Tarafdar Hagh, J. Morsali, “Effective oscillation damping of an interconnected multi-source power system with automatic generation control and TCSC”, Elsevier, Electrical Power and Energy Systems, Vol. 65, 2015, pp. 220-230.

11.      E. Davoodi, M. Tarafdar Hagh, S. Ghassem Zadeh, “A Hybrid Improved Quantum-behaved Particle Swarm Optimization–Simplex method (IQPSOS) to solve power system load flow problems”, Elsevier, Applied Soft Computing, Vol. 21, 2014, pp. 171-179.

12.      S. B. Naderi, M. Jafari, M. Tarafdar Hagh, “Controllable resistive type fault current limiter (CR-FCL) with frequency and pulse duty-cycle”, Elsevier, Electrical Power and Energy Systems, Vol. 61, 2014, pp. 11-19.

13.      M. Jalali, K. Zare, M. Tarafdar Hagh, “Dynamic expansion planning of sub-transmission substations and defining the associated service area”, Elsevier, Electric Power System Research, Vol. 116, 2014, pp. 218-230.

14.      A. Nahavandi, M. Tarafdar Hagh, M. B. B. Sharifian, S Danyali, “A Nonisolated Multi-Input Multi-output DC-DC Boost Converter for Electric Vehicle Applications”, IEEE Trans. on Power Electronics, published online.

15.      S. M. Hashemi, M. Tarafdar Hagh, H. Seyedi, “High-speed relaying scheme for the protection of transmission lines in the presence of thyristor-controlled series capacitor”, IET Generation, Transmission & Distribution, published online.

16.      M. Jalali, K. Zare, M. Tarafdar Hagh, “A multi-stage MINLP-based model for sub-transmission system expansion planning considering the placement of DG units”, Elsevier, International Journal of Electrical Power & Energy Systems, Vol. 63, Dec. 2014, pp. 8–16.

17.      M. Tarafdar Hagh, N. Ghadimi, “Multisignal Histogram-Based Islanding Detection Using Neuro-Fuzzy Algorithm”, Journal of Complexity, 2014, published online.

18.      M. Tarafdar Hagh, M. Alipour, S. Teimourzadeh, “Application of HGSO to security-based optimal placement and parameter setting of UPFC”, Elsevier, Energy Conversion and Management, Vol. 86, 2014, pp.  873–885.

19.      M. Tarafdar Hagh,S. Teimourzadeh, M. Alipour, P. Aliasghary, “Improved Group Search Optimization Method for Solving CHPED in Large Scale Power Systems”, Elsevier, Energy Conversion and Management, Vol. 80, issue , April 2014, pp. 446 – 456.

20.     S. Galvani, M. Tarafdar Hagh, M. B. Sharifian, "Unified Power Flow Controller Impact on Power System Predictability", IET, Generation, Transmission & Distribution, Vol. 8, Iss. 5, 2014, pp. 819-827.

21.     S. B. Naderi, M. Jafari, M. Tarafdar Hagh, “Parallel-Resonance-Type Fault Current Limiter”, IEEE Trans. On Industrial Electronics, Vol. 60, No 7, July 2013, pp. 2538-2546.

22.     M. Tarafdar Hagh, M. Ahmadi, A. R. Milani, P. Salehpour, B. Asadzadeh, "Implementation of State Estimation in Iran North-West Dispatching Center", Tabriz Journal of Electrical Eng., Vol. 45, No. 1, spring 2014, Serial No. 71, pp. 43-51, (in Persian).

23.     Z. Hooshi, M. Tarafdar Hagh,  M. Sabahi, "Line to Line Compensator (LLC), A New Generation of FACTS Controllers", Tabriz Journal of Electrical Eng., Vol. 44, No. 1, 2013, pp. 57-67.

24.     M. Tarafdar Hagh, N. Ghadimi, "Radial Basis Neural Network based Islanding Detection in Distributed Generation", International Journal of Engineering, Trans. A: Basics, Vol. 27, No. 7, Jully 2014, pp. 1061-1070.

25.     M. Tarafdar Hagh, M. B. B. Sharifian, S. Galvani, "Impact of SSSC and STATCOM on Power System Predictability", Elsevier, Intl. J. of Electrical Power and Energy Systems, Vol. 56, March 2014, pp. 159-167.

26.     M. Ahmadi Jirdehi, M. Tarafdar Hagh, K. Zare, "Simultaneous Identification and Correction of Measurement and Branch Parameter Errors", Turkish Journal of Electrical and Computer Sciences, Vol. 22, Issue 4, 2014, pp. 858-873.

27.     K. Zare, M. Tarafdar Haque, E. Davoodi, “Discussion of “Solving non-convex economic dispatch problem with valve-point effects using modified group search optimizer method” by Kazem Zare et al. “Electric Power Systems Research” 84 (2012) 83–89”, Elsevier, Electric Power System research, Vol. 95, 2013, pp. 353-355.

28.     M. Tarafdar Hagh, A. Roshan Milani, B. Mozaffari, "Harmonic Voltage Estimation of Distribution Networks Using Inverse PCA”, Tabriz Journal of Electrical Eng., Vol. 42, No. 1, 2013, pp.39-47, (in Persian).

29.     S. M. Hashemi, M. Tarafdar Hagh, H. Seyedi,"Transmission-Line Protection: A Directional Comparison Scheme Using the Average of Superimposed Components", IEEE Trans. on Power Delivery, Vol. 28, No. 2, April 2013, pp. 955-964.

30.     S. M. Hashemi, M.Tarafdar Hagh, H. Seyedi, “A Novel Backup Distance Protection Scheme for Series-Compensated Transmission Lines”, IEEE Trans. Power Delivery, Vol. 29, No. 2, April 2014, pp.699-707.

31.     M. Ahmadi, M. Tarafdar Hagh, K. Zare, "Simultaneous Processing of Measurement and Parameters Errors in Dynamic State Estimation", Iranian Electric Industry Journal of Quality and Productivity (IEIJQP), Vol. 1, No. 2, 2013, pp. 58-67 (in Persian).

32.     M. Tarafdar Hagh, N. Ghadimi, "New Islanding Detection Algorithm For Wind Turbine", International Review of Automatic Control (IREACO), Vol. 4., No. 4, 2011, pp. 542-546.

33.     M. Tarafdar Hagh, N. Ghadimi, S. Najafi, "Hybrid Method to Detect the Anti-Islanding Mode Protection for Wind Turbine with Internally Excited system", International Review of Automatic Control (IREACO), Vol. 4., No. 4, 2011, pp. 542-546.

34.     M. Tarafdar Hagh, A. Roshan Milani, M. R. Azimzadeh, "Investigation of Harmonic Current Source Effects on Distribution and Transmission Lines Capacity and Losses: Case Study", International Journal on Technical and Physical Problems of Engineering (IJTPE), Sept. 2011, Issue 8, Vol. 3, No. 3, pp.81-85.

35.     S. M. Mahaei, M. Tarafdar Hagh, K. Zare, "Modeling FACTS Devices in Power System State Estimation", International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE), Vol. 1, No. 1, Sept. 2011.

36.     S. M. Mahaei, M. Tarafdar Hagh, K. Zare, "Improving Bad Data Detection in State Estimation of Power Systems", International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE), Vol. 1, No. 2, Sept. 2011.

37.     K. Zare, M. Tarafdar Haque, E. Davoodi, "Solving Non-Convex Economic Dispatch Problem with Valve Point Effects Using Modified Group Search Optimizer Method", Elsevier, Electric Power System Research, 84, 2012, pp. 83-89.

38.     S. Mehdi Mahaei, M. Tarafdar Hagh, "Minimizing the Number of PMUs and Their Optimal Placement in Power Systems", Elsevier, Electric Power System Research, Vol. 83, Issue 1, Feb. 2012, pp. 66-72.

39.     M. Jafari, S. B. Naderi, M. Tarafdar Hagh, M. Abapour, S. H. Hosseini, "Voltage Sag Compensation of Point of Common Coupling (PCC) Using Fault Current Limiter", IEEE Trans. on Power Delivery, Vol. 26, Issue 4, Oct. 2011, pp. 2638-2646.

40.     A. Khoshkbar Sadigh, M. Tarafdar Hagh, M. Sabahi, "Unified Power Flow Controller based on two Shunt Converters and a Series Capacitor", Vol. 80, Issue 12, Dec. 2010, Elsevier, Electric Power Systems Research, pp. 1511–1519.

41.     M. Tarafdar Hagh, S. Galavani, "Minimization of Load Shedding by Sequential Use of Linear Programming and Particle Swarm Optimization", Vol. 19, No. 4, 2011, pp.551-563, Turkish Journal of Electrical and Computer Sciences.

42.     S. Khanmohammadi, M. Amiri, M. Tarafdar Haque, "A New Three-Stage Method for Solving Unit Commitment Problem", Elsevier, Energy, Vol. 35, Issue 7, 2010, pp. 3072-3080.

43.     E. Rasooli Anarmarzi, M. R. Feyzi, M. Tarafdar Hagh, "Hierarchical Fuzzy Controller Applied to Multi-Input Power System Stabilizer", Turkish Journal of Electrical and Computer Sciences, Vol. 18, Issue 4, 2010, 541-552.

44.     M. Tarafdar Hagh, M. Ahmadi Jirdehi, " A Robust Method for State Estimation of Power System with UPFC ", Turkish Journal of Electrical and Computer Sciences, Vol. 18, Issue 4, 2010, 571-582.

45.     H. Taghizadeh, M. Tarafdar Hagh, "Harmonic Elimination of Cascade Multilevel Inverters with Non-equal DC Sources Using Particle Swarm Optimization", IEEE Trans. on Ind. Elect., Vol. 57, No. 11, Nov. 2010, pp. 3678-3684.

46.     M. Tarafdar Hagh, B. Tousi, H. Taghizadeh, "Optimum Switching Angles Estimation for Multi-Level Inverters Using Neural networks in a Wide Range of Modulation Index", International Journal of Engineering Science, Vol. 19, No. 10-A, 2009, No. 87-97.

47.     M. Tarafdar Hagh, Hassan Taghizadeh. Kaveh Razi, "Harmonic Minimization in Multilevel Inverters Using Modified Species-based Particle Swarm Optimization", IEEE Transaction on Power Electronics, Vol. 24, Issue 10, Oct. 2009, pp. 2259-2267.

48.     M. Tarafdar Hagh, S. J. Kazempour, "Evaluation of TCSC on Overload Reduction of Transmission Lines and Voltage Stability of buses in Fault Condition", University of Tehran, Journal of Faculty of Engineering, Vol. 42, No. 7, Feb. 2009, pp. 891-899, (in Persian).

49.     H. Taghizadeh, M. Tarafdar Hagh, "Elimination of Specific Higher Order Harmonics in Multilevel Converters Using Particle Swarm Optimization", University of Tehran, Journal of Faculty of Engineering, Vol. 42, No. 7, Feb. 2009, pp. 901-912, (in Persian).

50.     M. Tarafdar Hagh, M. Abapour, "Non-superconducting Fault Current Limiter with Controlling the Magnitudes of Fault Currents", IEEE Transactions on Power Electronics, Vol. 24, No. 3, March 2009, pp. 613-619.

51.     M. Abapour, M. Tarafdar Hagh, M. Sabahi, "A Novel Structure for Fault Current Limiter", Iranian Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE), Vol. 6, No. 4, Winter 2009, pp. 326-334, (in Persian).

52.     M. Tarafdar Hagh, M. Abapour , "Non-Superconducting Fault Current Limiters", European Transactions on Electrical Power, Vol. 19, Issue 5, July 2009, pp. 669-682.

53.     M. Tarafdar Hagh, A. Atashi "New Arc Starter and Cycle by Cycle Current Control Strategy for Improving the Operation of Inverter Based Arc Welding Supply", The Modares Journal of Electrical Engineering, Vol. 7, Issue 1, Winter 2007, pp. 101-110, (in Persian).

54.     E. Babaei, S. H. Hosseini, G. B. Gharepetian, M. Tarafdar Hagh, M Sabahi, "Reduction of DC Voltage Sources and Switches in Asymmetrical Multilevel Converters using a Novel Topology", Elsevier Electric Power System Research, No. 77, June 2007, pp. 1073-1085.

55.     M. Tarafdar Hagh, M. Abapour, "DC Reactor Type Transformer Inrush Current Limiter", IET Electric Power Applications (IEE), Vol. 1, No. 5, Sept 2007, pp. 808-814.

56.     S. H. Hosseini, M. Tarafdar Hagh, H. Veladi, M. Bahrami, "Design, simulation and Implementation of Static VAR Compensator Based on Instantaneous reactive Power Theory", Journal of Faculty of Engineering", University of Tabriz, Vo. 30, No. 1 (Electrical Eng.), Spring 2004, pp. 1-12 (in Persian)

57.     M. Tarafdar Haque, S. H. Hosseini, “A High-Quality Multi-Level VSI suitable for High Power and High Voltage Application” , Iranian Journal of Science & Technology, Shiraz University, I. R. of Iran, Trans. B, Vol. 26, No. B4, Autumn 2002, pp. 679-686, (in Persian).

58.     M. Tarafdar Haque, S. H. Hosseini, "The Simulation of a SVC and a Parallel Active Filter By Means of Transfer Function Concept of VSI", Iranian Journal of Science &Technology, School of Engineering, Shiraz University, I. R. of Iran, Trans. B, Vol. 26, No. B4, Autumn, (in Persian).

59.     M. Tarafdar Haque, S. H. Hosseini, “A New Strategy for Simultaneous Compensation of Instantaneous Reactive Power and Harmonic of Non-Linear Loads”, International Journal of Engineering, Vol. 14, No. 4, Nov. 2001, pp. 333-338.

60.     S. H. Hosseini, M. Tarafdar Haque, R. M. Mathur “Dynamic Compensation of Electrical Power Systems Using Multilevel Voltage Source Inverter”, International Journal of Engineering, Vol. 14, No.3, Aug. 2001, pp. 215-228.

61.     M. Tarafdar Haque, T. Ise, S. H. Hosseini, A Novel Control Strategy for Active Filters Usable in Harmonic Polluted and/or Imbalanced Utility Voltage Case", Journal of Japan Society for Power Electronics, Vol. 26, No. 1, 2000, pp.86-94.

62.     S. H. Hosseini, M. Tarafdar Haque, M. Yari, “A New Generalized Direct Frequency Converter”, Journal of Faculty of Engineering, University of Tabriz, No. 23, Autumn & Winter 1999, pp. 21-28 (in Persian).

63.     S. H. Hosseini, M. Tarafdar Haque “The Compensation of Power System by Inverters”, Journal of Faculty of Engineering, University of Tabriz, No. 12, Winter 1996, pp. 42-55 (in Persian).

64.     S. H. Hosseini, M. Tarafdar Haque, G. Khandar, "Analysis and Simulation of a New Control Scheme for Pulse Width Modulated Series Resonant Converter", International Journal of Engineering, Iran University of Science & Technology, Vol. 6, No. 1a, pp. 59-74, 1995.

65.     S. H. Hosseini, M. Tarafdar Haque “The Presentation of a New Active Filter with Amplitude Modulation of Difference Wave”, Journal of Faculty of Engineering, University of Tabriz, No. 4, Autumn 1994, pp. 1-12 (in Persian).

66.     R. Kenarangi, M. Tarafdar Haque, "Green-House Effect and its Relationship with Electrical Industry" Journal of Science & Technology, IRAN, 1990, No. 6, pp. 1-9 (in Persian).


 

Conference Papers:

 

1.       H. Abaspour, M. Tarafdar Hagh, “Solving Unit Commitment by using Combination of Ant Colony and Priority List by Application of Sequential Constraints”, 1st Intl. Conf. on New Research Achievements in Electrical and Computer Engineering,  13 May 2016, Tehran, Amirkabir University (in Persian).

2.       P. Aliasghari, M. Tarafdar Hagh, M. Abapour, M. Bayrami, “Design of PID Controller for UPFC based Damping Stabilizer Using Group Search Optimization Algorithm,” 23rd Iranian Conf. on Electrical Eng. (ICEE), Tehran, Iran, 2016.

3.       S. B. Naderi, M. Tarafdar Hagh, “Non-controlled Fault Current Limiter to Improve Fault Ride-through Capability of DFIG-Based Wind Turbine,” 2016 IEEE PES General Meeting, July 17 - 21, 2016 in Boston, MA, USA, (accepted to be presented).

4.       F. Hamzeh Aghdam, M. Tarafdar Hagh, “Reliability Evaluation of Two-Stage Interleaved Boost Converter Interfacing PV Panels Based on Mode of Use,” The 7th Power Electronics, Drives Systems and Technologies Conference", (PEDSTC2016), 16-18 Feb. 2016, Tehran, Iran,

5.       J. Morsali, K. Zare, M. Tarafdar Hagh, “AGC of Interconnected Multi-source Power System with ConsideringGDB and GRC Nonlinearity Effects,” 6th Conf. on Thermal Power Plants, 19-20 January 2016, University of Science and Technology, Tehran, Iran.

6.       H. Ghadimi, M. Tarafdar Hagh, A. Akbari Majd, N. Ghadimi, “Implementation of a New Method to Protect the Islanding with the Aim of Decreasing the Non-recognisable Region ”, 4th Regional Conf. on Electricity Distribution, 5-6 January 2016, Tehran, Iran (in Persian).

7.       M. Tarafdar Hagh, P. Aliasghari, J. Morsali, “Coordinated Design of UPFC Damping Controller and CPSS Using Group Search Optimization Algorithm,” 23rd Iranian Conf. on Electrical Eng. (ICEE), Tehran, Iran, 2015, pp. 1446-1451.

8.       A Haidar, K. M. Muttaqi, M. Tarafdar Hagh, “A Coordinated Control Approach For DC Link And Rotor Crowbars To Improve Fault Ride-Through of DFIG based Wind Turbines,” IEEE Industry Applications Society Annual Meeting, Addison, Texas, USA, 18-22 Oct. 2015, pp. 579-586.

9.       S. B. Naderi, M. Negnevitsky, A Jalilian, M. Tarafdar Hagh, K. M. Muttaqi, “Optimum Resistive Type Fault Current Limiter: An Efficient Solution To Achieve Maximum Fault Ride-Through Capability Of Fixed Speed Wind Turbines During Symmetrical And Asymmetrical Grid Faults,” IEEE Industry Applications Society Annual Meeting, Addison, Texas, USA, 18-22 Oct. 2015, pp. 694-701.

10.     M. Aboutorabi, P. Naderi, M. Tarafdar Hagh, “Estimation of Defected Insulators Share in Electrical Distribution Power Loss,”, 30th International Power System Conference (PSC), 2-4 Nov. 2015, Tehran, Iran, (in Persian).

11.     M. Tarafdar Hagh, J. Morsali, K. Zare, K. Muttaqi, “Introducing FOPLC Based TCSC in Coordination With AGC To Improve Frequency Stability of Interconnected Multi-Source Power System,” Australasian Universities Power Engineering Conference (AUPEC’05), 27-30 Sept. 2015, Wollongong, Australia.

12.     S. Naderi, M. Negnevitsky, A. Jalilian, M. Tarafdar Hagh, K. M. Muttaqi, “Voltage Sag Compensation Of Point Of Common Coupling For Low Voltage Ride-Through Enhancement of Inverter Interfaced DG Using Bridge Type FCL,” Australasian Universities Power Engineering Conference (AUPEC’05), 27-30 Sept. 2015, Wollongong, Australia.

13.     M. Tarafdar Hagh, A. Jalilian, S. Naderi, M. Negnevitsky, K. M. Muttaqi, “Improving Fault Ride-Through Of Three-Phase Voltage Source Inverter during Symmetrical Fault Using DC Link Fault Current Limiter,” Australasian Universities Power Engineering Conference (AUPEC’05), 27-30 Sept. 2015, Wollongong, Australia.

14.     M. Tarafdar Hagh, B. Nouri, Mahmoud Nouri, H. Lomei, K. Muttaqi, “A New Protection Scheme for the DC Traction System Supply,” Australasian Universities Power Engineering Conference (AUPEC’05), 27-30 Sept. 2015, Wollongong, Australia.

15.     M. Tarafdar Hagh, Y. Tan, K. Muttaqi, “Direct Power Control of DFIG based Wind Turbine based on Wind Speed Estimation and Particle Swarm Optimization,” Australasian Universities Power Engineering Conference (AUPEC’05), 27-30 Sept. 2015, Wollongong, Australia.

16.     M Tarafdar Hagh, K. M. Muttaqi, D Sutanto, M. S. A. Hossain, A. Haidar, “Improving fault ride-through capability of DFIG based wind generators by using bridge-type superconducting fault current limiter,” 50th International Universities Power Engineering Conference (UPEC), 1-4 Sept. 2015.

17.     A Haidar, M. Tarafdar Hagh, K. M. Muttaqi, “Improving low voltage ride-through using a super capacitor at the DC link of Doubly-Fed Induction Generator based wind turbine,” 50th International Universities Power Engineering Conference (UPEC), 1-4 Sept. 2015.

18.     M. Tarafdar Hagh, K. Muttaqi,“Using Harmonized Europe Network Code as a Benchmark for Compatibility Testing of Australia and Iran Grid Codes,” International Conference and Exhibition on Electricity Distribution - CIRED 2015,15-18 June 2015, Lyon, France.

19.     M. Tarafdar Hagh, T. Ahmadzadeh, K. M. Muttaqi, D. Sutanto, "Load Flow Analysis of Radial and Weakly Meshed Distribution Systems including Distributed Generations", Australian Universities Power Engineering Conference (AUPEC), 28 Sept.-1 Oct. 2014, Perth, Australia.

20.     A.R. Milani, M. Tarafdar Hagh, B. Mozafari, B. Asadzadeh, “Harmonic Source Estimation Of Distribution Networks Using ICA Method”,  10th International Conference on Technical and Physical Problems of Electrical Engineering, 7-8 September 2014, Institute of Physics, Azerbaijan National Academy of Sciences, Baku, Azerbaijan.

21.     J. Morsali, K. Zare, M. Tarafdar Hagh, “Appropriate Generation Rate Constraint (GRC) Modeling Method for Reheat Thermal Units to Obtain Optimal Load Frequency Controller (LFC),” The 5th Conf. on Therma Power Plants (IPGC 2014), 10-11 June, 2014, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

22.     E. Naderi, M. Tarafdar Hagh, A. Mashadi, K. Sabahi, "Eddy Current Analysis of DC Rail Transport by Finite Element Methods",  3rd Intl. Conf. on Recent Advances in Rail Eng. (ICRARE2013), Univ. of Science and Ind. of Iran, May 2013, Tehran, (in Persian).

23.     B. Noori, M. Tarafdar Hagh, "A New Protectin Method for Supply System of Rural Train",  Rail Transport Conference, Tehran, Nov. 2013, (in Persian).

24.     M. Tarafdar Hagh, T. Sojoodi, M. Sojoodi, R. Medadov, "Electrical Parameters Stability Improvement of AlGaAs-GaAs Photo Voltaic Cells", Intl. power Sys. Conf., Tehran, 4-6 Nov. 2013, (in Persian).

25.     M. Tarafdar Hagh, F. Niknam, "Series Active Filter based on Improved Double Flying Capacitor Converter", Intl. power Sys. Conf., Tehran, 4-6 Nov. 2013, (in Persian).

26.     M. Tarafdar Hagh, S. Teimourzadeh, M. Alipour, "Combined Heat and Power Dispatch using Modified Group Search Optimization Method", 28th Intl. power Sys. Conf., Tehran, 4-6 Nov. 2013.

27.     F. Najaty, M. Tarafdar Hagh, S. E. Baghbani, "Dual Output Power Electronic Transformer", Intl. Conf. on Electrical Eng. (ICEE2013), May 2013, Tehran, Iran.

28.     M. Tarafdar Hagh,  A. Gashanghpour, K. Roshan Milani, "Design and Mass Production of Medium Voltage Spacers", Paper No. 1315, CIRED, 10-13- June 2013, Stockholm, Sweden.

29.     L. Mohammadian, S. Khani, M. Tarafdar Hagh, E. Babaee, "A New Method for Distribution Networks Design for Loss Reduction and Voltage Profile Improvement", 18th Elect. Dist. Conf., May 2013, Kermanshah, Iran, (in Persian).

30.     M. Tarafdar Hagh, K. R. Milani, B. Adham, "Necessity of Production and Using Standard Low Voltage Aerial Bundled Cables", 18th Elect. Dist. Conf., May 2013, Kermanshah, Iran, (in Persian).

31.     M. Tarafdar Hagh. Gh. Khoshkholgh, A. A. Iavartalab, K. R. Milani, "Basics of Determination of Right of Way Rules of Distribution Networks", 18th Elect. Dist. Conf., May 2013, Kermanshah, Iran, (in Persian).

32.     B. Noori, M. Tarafdar Hagh, "Modeling the System of Tabriz Urban Train", 3rd Intl. Conf. on Recent Advances in Rail Eng. (ICRARE2013), Univ. of Science and Ind. of Iran, May 2013, Tehran, (in Persian).

33.     A. Jalilian, M. Tarafdar Hagh, K. Sabzevari, M. Baledi, "A New Technique based on FCL for increasing Security and Quality of Micro-Grids", First National Conf. on Power Systems Engineering, Univ. of Malaier, April 2013, (in Persian).

34.     A. Jalilian, M. Tarafdar Hagh, K. Sabzevari, M. Baledi, "Dynamic Modelling of HTS Fault Current Limiter for Increasing Security and Performance of DFIG against Symmetrical Faults", First National Conf. on Power Systems Engineering, Univ. of Malaier, April 2013, (in Persian).

35.     E. Naderi, M. Tarafdar Hagh, K. Zare, "Determination of the performance of Distribution Static Compensator (D-STATCOM) in distribution network", Paper No. 1147, CIRED, 10-13- June 2013, Stockholm, Sweden.

36.     B, Moradi, S. Ghasemzadeh, M. Tarafdar Hagh, "Economical Scheduling Distributed Generators in Micro-Grids", Intl. Conf. on Recent Advances in Engineering, Feb. 2013, (ICRAE2013), Islamic Azad Univ. of Khomeini Shahr, Khomeini Shahr, Iran, (in Persian).

37.     B, Moradi, S. Ghasemzadeh, M. Tarafdar Hagh, "Economical Optimization of Power Generation in Micro-Grids", Intl. Conf. on Recent Advances in Engineering, Feb. 2013, (ICRAE2013), Islamic Azad Univ. of Khomeini Shahr, Khomeini Shahr, Iran, (in Persian).

38.     E. Mokhtarpour Habashi, M. Tarafdar Hagh, "Single-phase transformer-less buck-boost residential fuel cell based DG", CIRED 2012, 29-30 May 2012, Lisbon, 21st Intl. Conf. and Exhibition on Electricity Dist. Paper No. 0229.

39.     M. Tarafdar Hagh, M. M. Hosseini, S. Asgarifar, "A novel phase to phase fault location algorithm for distribution network with distributed generation", CIRED 2012, 29-30 May 2012, Lisbon, 21st Intl. Conf. and Exhibition on Electricity Dist. Paper No. 0267.

40.     K. Roshan Milani, M. Tarafdar Hagh, "Spacer Cable Project, Successful Experience of Electric Industry and University Cooperation", First Conf. on Electric Industry with Universities and Research Centers, 12 Dec. 2012, Tehran, (in Persian).

41.     J. Jafarzadeh, M. Tarafdar Hagh, K. Zare, "Distribution Networks Reconfiguration based on Varying Load and Energy Cost Curves", 8th International Conference on “Technical and Physical Problems of Power Engineering”, 5-7 September 2012, Ostfold University College, Fredrikstad, Norway, No: 12910601.

42.     M. Tarafdar Hagh, M. Farsadi, S. Galavani, "A Probabilistic Approach for Optimal Capacitor Placement in Unbalanced Distribution Systems Using NSGA_II", 12th International Conference on Probabilistic Methods Applied to Power Systems (PMAPS'2012), 10-14 June 2012  Istanbul, Turkey, Istanbul Technical University, Taskisla Campus

43.     S. Pooiafar, M. Tarafdar Hagh, S. Ghasemzadeh, "Detection of Simultaneous Multi-Faults in Power System", ICEE 2012, May 2012, Tehran Univ., Tehran, (in Persian).

44.     L. Mohammadian, A. Mohammadian, S. Khani, M. Tarafdar Hagh, E. Babaei, “Using a Hybrid Evolutionary Method for Optimal Planning, and Reducing Loss of Distribution Networks”, 16th Electrical Power Distribution Networks (EPDC), 2011, Bandarabbas, Iran.

45.     S. M. Hashemi, M. Tarafdar Hagh, H. Seiedi, "Protection of IPFC included Transmission Lines by using Travelling Waves", 6th Protection and Control of Power systems Conf., Sharif Industry University, Tehran, Dec. 2011, (in Persian).

46.     F. Najati, M. Tarafdar Hagh, E. Babaei, "Distribution Electronic Power Transformer with Reduced Number of Power Switches", IEEE PEDSTC, Tehran, Iran, 2012, pp.324-329.

47.     J. Jafarzadeh, M. Tarafdar Hagh, "Determination of the Optimal State Variables in the Weighted Least Square Estimator", 7th International Conference on Technical and Physical Problems of Power Engineering” 7-9 July 2011, Near East University, Lefkosa, TR Northern Cyprus.

48.     J. Jafarzadeh, M. Tarafdar Hagh, S. M. Mahaei, P. Farhadi, "Optimal Placement of FACTS devices based on Network Security", 3rd Intl. Conf. on Computer Research and Development (ICCRD), Vol. 3, pp. 345-349, Shanghai,2011.

49.      M. Tarafdar Hagh, N. Ghadimi, F. Hashemi, S. J. Zebardast, "New Islanding Detection Algorithm for Wind Turbines", IEEE 10th Intl. Conf. on Environment and Elect, Eng. (EEEIC 2011), 8-11 May, Rome, Italy, 2011.

50.     M. Tarafdar Hagh, S. B.  Naderi, M. Jafari, "Using Non-superconducting Fault Current Limiter as Inrush Current Limiter", ELECO 2011, 7th Intl. Conf. on Elect. and Electronics Eng., 1-4 Dec. 2011, Bursa, Turkey, Paper ID: 134, pp. 269-273.

51.     Mehdi Jafari, S. Behzad Naderi, M. Tarafdar Hagh, "Soft Starting of Medium Voltage Induction Motors Using a Resistive Type Fault Current Limiter", ELECO 2011, 7th Intl. Conf. on Elect. and Electronics Eng., 1-4 Dec. 2011, Bursa, Turkey, Paper ID: 180, pp. 231-235.

52.     S. B. Naderi, M. Jafari, M. Tarafdar Hagh, "Impact of Bridge Type Fault Current Limiter on Power System Transient Stability", ELECO 2011, 7th Intl. Conf. on Elect. and Electronics Eng., 1-4 Dec. 2011, Bursa, Turkey, Paper ID: 235, pp. 148-152.

53.     L. Mohammadian, M. Tarafdare Hagh, E. Babaei, S. Khani, "Using PSO for Optimal Planning, and Reducing Loss of Distribution Networks", ELECO 2011, 7th Intl. Conf. on Elect. and Electronics Eng., 1-4 Dec. 2011, Bursa, Turkey, Paper ID: 10, pp. 65-70.

54.     A. Ajami, M. Tarafdar Hagh, A. Yarahmadi, M. Yoonesi, "A Proposed Algorithm to use SVM Method in Z-Source DVR", 26th Intl. Power Sys. Conf. (PSC 2011), 31 Oct. – 2 Nov. 2011, Tehran, Iran, 11-F-PQA-1503, (in Persian).

55.     Z. Hooshi, M. Tarafdar Hagh, M. Sabahi, "Line to Line Compensator (LLC), a New Generation of FACTS Controllers", 24th Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering (CCECE 2011), 8-11 May 2011, Marriot gateway, Niagara falls, Ontario, Canada, pp. 723-726.

56.     M. Mahaei, M. Tarafdar Hagh, K. Zare, “Determination of the Optimal State Variables in the Weighted Least Square Estimator”, 7th International Conference on Technical and Physical Problems of Power Engineering” 7-9 July 2011, Near East University, Lefkosa, TR Northern Cyprus, pp. 222-226.

57.     M. Tarafdar Hagh, M. Jafari , S. B. Naderi, "New Series Resonance Type Fault Current Limiter", Intl. Conf. on Power Systems transients (IPST) 2011, 14-17 June, Delft, Netherlands, paper 246.

58.     M. Tarafdar Hagh, S. B. Naderi and M. Jafari, "Improvement of Power System Transient Stability Using a Controllable Resistor Type Fault Current Limiter", Intl. Conf. on Power Systems transients (IPST) 2011, 14-17 June, Delft, Netherlands, paper 247.

59.     M. Tarafdar Hagh, K. R. Milani M. R. Osooli, "Design and Installation of First 20 kV Spacer Cable in Iran", CIRED 2011, 6-9 June 2011, Frankfurt, 21st Intl. Conf. and Exhibition on Electricity Dist. Paper No. 0452.

60.     V. Hosseinnezhad, M. Tarafdar Hagh; E. Babaei, "Quantum particle swarm optimization for economic dispatch problem with valve-point effect", 19th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE), 2011, Amir Kabir Univ. of Technology, Tehran, Iran, 17-19 May 2011.

61.     V. Hosseinnezhad, E. Babaei, M. Tarafdar Hagh; "Application of QPSO for Reconfiguration of Radial Distribution Lines for Power Loss Reduction", 19th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE), 2011, Amir Kabir Univ. of Technology, Tehran, Iran, 17-19 May 2011, (in Persian).

62.     S. Asgarifar, M. Tarafdar Hagh, M. M. Hosseini, “A Novel Fault Location Algorithm for Double Fed Distribution Networks”, IEEE Power Engineering and Automation (PEAM) Conference, Vol. 1, pp. 327-330, 2011

63.     M. Tarafdar Hagh, E. Mokhtarpour Habashi, A. S. Khoshkbar, G. Gharehpetian, "Flying Capacitor Multicell Converter Based Uninterruptable Power Supply Fed by Fuel Cell", Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion (SPEEDAM'10, Pisa, Italy, 14-16 June 2010.

64.     N. Ghadimi, M. Tarafdar Hagh, F. Hashemi, H. Ghadimi, "New Anti-Islanding Method by Combination of some Existing Methods", 25th Intl. Power System Conference (PSC 2010), 10-F-PDS-1306, (in Persian).

65.     S. M. Mahaee, M. Tarafdar Hagh, "Optimum PMU Placement in Developing Networks", 25th Intl. Power System Conference (PSC 2010), 98-F-DTC-1481, (in Persian).

66.     M. Tarafdar Hagh, M. Jafari, S. B. Naderi, "New Resonance Type Fault Current Limiter", 2010 IEEE Intl .Conf. on Power and Energy (PECon 2010), 29 Nov.-1 Dec., pp. 507-511, 2010, Kuala Lumpur, Malaysia.

67.     M. Tarafdar Hagh; S. B. Naderi, M. Jafari, "Application of Non-superconducting Fault Current Limiter to Improve Transient Stability", 2010 IEEE Intl .Conf. on Power and Energy (PECon 2010), 29 Nov.-1 Dec. 2010, Kuala Lumpur, Malaysia.

68.     M. Hadizadeh, M. Tarafdar Hagh, K. R. Milani, "Problems of Low Voltage Aerial Bundled cables Due to NonStandard IPCs", 15'th Electric Power Distribution Conf. (EPDC), 4-5 May 2010, Tehran, (in Persian).

69.     K. R. Milani, M. Tarafdar Hagh, "Economic Analysis of Medium Voltage Overhead Non-bare Distribution Conductors", 15'th Electric Power Distribution Conf. (EPDC ), 4-5 May 2010, Tehran, (in Persian).

70.     M. Tarafdar Hagh, K. R. Milani, "Design and Installation of First Iran 20 kV Overhead Spacer Cable Project", 15'th Electric Power Distribution Conf. (EPDC ), 4-5 May 2010, Tehran, (in Persian).

71.     M. Tarafdar Hagh, M. Ahmadi Jirdehi, “Optimal Placement and Sizing Parallel Capacitors in Distribution Networks for Power Loss Reduction in Varying Load Condition", 18th Iranian Conference on Electrical Engineering, Isfahan, Iran, 11-13 May, ICEE 2010, pp. 1663-1669, (in Persian).

72.     M. Tarafdar Hagh, S. Galvani, "A Multi-Objective Genetic Algorithm for Weighted Load Shedding", 18th Iranian Conference on Electrical Engineering, Isfahan, Iran, 11-13 May, ICEE 2010, pp. 867 – 873.

73.     A. R. Marami Iranaq, M. Tarafdar Haque, E. Babaei, "A UPFC Based on Matrix Converter", 1'st Power Electronics & Drive Systems & Technologies Conference (PEDSTC'10), 17-18 Feb. 2010, Tarbiat Modarres Univ., Tehran, Iran, pp. 95-100

74.     M. Tarafdar Hagh, M. Jafari, S. B. Naderi, "Transient Stability Improvement Using Non-superconducting Fault Current Limiter",  1'st Power Electronics & Drive Systems & Technologies Conference (PEDSTC'10), 17-18 Feb. 2010, Tarbiat Modarres Univ., Tehran, Iran, pp. 367-370.

75.     M. Tarafdar Hagh, "Necessities, Advantages and problems of Using All Aluminium Alloy Conductors (AAAC) in Iran Overhead Electrical Distribution Lines", 15'th Electric Power Distribution Conf. (EPDC), 4-5 May 2010, Tehran, (in Persian).

76.     S. H. Hosseini, M. Tarafdar Hagh, M. Jafari, S. B. Naderi, S, Gassemzadeh, “Power Quality Improvement using a New Structure of Fault Current Limiter”, Intl. Conf. on Electrical/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), Thailand, 2010, pp.641-645.

77.     L. Mohammadian, M. Tarafdar Hagh, "Introducing WAMS and its Applications for of Interruptions", 12'th Intl. Student Conference on Electrical Engineering (ISCEE), 13-15 Aug. 2009, (in Persian).

78.     M. Tarafdar Hagh, H. Latafat, "Transient Stability Analysis of Controlled Power Systems by using Lyapanov Energy Function", 17'th Iranian Conference on Electrical Engineering, May 12-14, ICEE 2009, Tehran, Iran (in Persian).

79.     E. Rasooli, M. R. Feizi, M. Tarafdar Hagh, "Hierarchical Fuzzy Controller Applied to Multi-input Power System Stabilizer", 17'th Iranian Conference on Electrical Engineering, May 12-14, ICEE 2009, Tehran, Iran (in Persian),

80.     M. Tarafdar Hagh, S. Hadi Hosseini, S. Galavani, H. Hosseinian, "Optimum Load Shedding in Contingency Conditions by using PSO Algorithm ", 17'th Iranian Conference on Electrical Engineering, May 12-14, ICEE 2009, Tehran, Iran (in Persian)

81.     M. Tarafdar Hagh, M. Ahmadi Jirdehi, "State Estimation of Power Systems with UPFC by using Conjugate Gradient", 17'th Iranian Conference on Electrical Engineering, May 12-14,ICEE  2009, Tehran, Iran (in Persian).

82.     M. Tarafdar Hagh, A. M. Kashtiban, "Particle Swarm Optimization and Finite-Element based Approach for Shell Type Distribution Transformers Design", 2'nd Global Conference on Power Control & Optimization (PCO 2009), 1-3 June 2009, Bali, Indonesia, pp. 26 of abstracts book.

83.     M. Tarafdar Hagh, A. Roshan Milani, A. Lafzi, "Optimizing Transient Behavior of Wind Farm Equipped by Switching Capacitors", 2'nd Global Conference on Power Control & Optimization (PCO 2009), 1-3 June 2009, Bali, Indonesia, pp. 27 of abstracts book.

84.     M. Tarafdar Hagh, A. Khoshkbar Sedigh, "Elimination of Instantaneous Backward mmf in Single Phase Induction Motors", The 5th IEEE GCC Conf. & Exhibition, 17-19 March 2009, Kuwait

85.     M. Tarafdar Hagh, A. Sadigh Manesh, M. R. Hesamzadeh, "Improvement of Load Bus Voltages Considering the Optimal Dispatch of Active and Reactive Powers", 43rd  Intl. Universities Power Engineering Conference (UPEC'08), 1-4 Sept. 2008, Padova, Italy.

86.     B. Asadzadeh, H. Farajbakhsh, M. Tarafdar Hagh, "The Necessary to Modifying Iran Right of Way of Transmission Lines", 23 Intl. Power system Conference, PSC 2008, 30 Nov.- 2 Dec., 98-F-SEA-0141, 2008, Tehran, Iran, in Persian.

87.     H. Taghizadeh, M. Tarafdar Hagh, "Harmonic Elimination of Multilevel Inverters Using Particle Swarm Optimization" International Symposium on Industrial Electronics) ISIE08) 30 June – 2 July 2008, Cambridge, United Kingdom, pp. 393-396.

88.     M. Tarafdar Hagh, H. Taghizadeh, K. Razi, "Optimum control of Multilevel Inverters Using Artificial Neural Networks", International Symposium on Industrial Electronics (ISIE08), 30 June – 2 July 2008, Cambridge, United Kingdom, pp. 2336-2341.

89.     M. Tarafdar Hagh, A. Roshan Milani, A. Lafzi "Dynamic Stability Improvement of a Wind Farm Connected to Grid Using STATCOM", Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunication and Information Technology (ECTI'08), 14-17 May 2008, Krabi, Thailand, pp. 1057-1060.

90.     S. Daniali, S. H. Hosseini, M. Tarafdar Hagh, "Multiple Application of Distribution Connected Photovoltaic Modules as Active Filter for Fast Maximum Power Point Tracking", 16'th Iranian Conf. on Electrical Engineering (ICEE'08), 13-15 May 2008, Tehran, Iran, pp. 118-123 (in Persian).

91.     S. Daniali, S. H. Hosseini, M. Tarafdar Hagh, "Fast Maximum Power Point Tracking Method for Utility Connected Single-Phase Photovoltaic Modules Usable for Harmonic Compensation of Loads", 16'th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE'08), 13-15 May 2008, Tehran, Iran, pp. 111-117 (in Persian).

92.     K. Roshan Milani, Gh. Fallahnegad, M. Tarafdar Hagh, "Presentation of the Results of First Production of Aluminum Alloy 5005 in Iran and its Application in Distribution Networks", 13'th Electrical Power Distribution Conf. (EPDC'08), 30 April-1 May 2008, Zibakenar, Gilan, Iran, pp.        , (in Persian).

93.     M. Tarafdar Hagh, A. Lafzi, A. Roshan Milani, "Dynamic and Stability Improvement of a Wind Farm Connected to Grid Using UPFC", IEEE Intl. Conf. on Industrial Technology, 21-24 April 2008, Chengdu, Sichuan, China.

94.     E. Rasooli, M. R. Feizi, M. Tarafdar Hagh, "Improvement of Multi-input Power System Stabilizer by Using Fuzzy Controller”, 23 Intl. Power system Conference, PSC 2008, 30 Nov.- 2 Dec., 98-F-PSS-0235, 2008, Tehran, Iran

95.     S. Khanmohammadi, M. Tarafdar Hagh, M. Abapour, "Fuzzy Logic based SVC for Reactive Power Compensation and Power Factor Correction", The 8'th Intl. Power Eng. Conf. (IPEC'07), 3-6, Dec. 2007, Singapore, pp.1241-1246.

96.     M. Tarafdar Hagh, K. Razi, H. Taghizadeh, "Fault Classification and Location of Power Transmission Lines using Artificial Neural Networks", The 8'th Intl. Power Eng. Conf. (IPEC'07), 3-6, Dec. 2007, Singapore, pp. 1109-1114.

97.     M. Tarafdar Hagh, M. Valizadeh, "Analysis and Comparative Study of Transient Inrush Current Reduction methods", The 8'th Intl. Power Eng. Conf. (IPEC'07), 3-6, Dec. 2007, Singapore, pp. 287-291.

98.     K. Razi, M. Tarafdar Hagh, Gh. Ahrabian, "High Accurate Fault Classification of Power Transmission Lines Using Fuzzy Logic", The 8'th Intl. Power Eng. Conf. (IPEC'07), 3-6, Dec. 2007, Singapore, pp. 42-46.

99.     M. Tarafdar Hagh, A. Roshan Milani, A. Lafzi, "Coordinated Design of PSS and TCSC Dynamics Model for Power System Network Oscillations", The 7th Intl. Conf. on Power Electronics and Drive Systems (PEDS 2007), 27-30 Nov., Bangkok, Thailand, pp. 411-416.

100.  M. Tarafdar Hagh, A. Roshan Milani, A. Lafzi, "Dynamic and Stability of a Wind Power Plant that is Connected to Distribution Network",22'nd Intl. power System Conf., 19-21 Nov. 2007, Tehran, Iran, Paper No. 98-F-REN-718, (in Persian)

101.  M. Tarafdar Hagh, H. Latafat, " Parameters of Ant Colony Algorithm for Solving Unit Commitment Problem", 22'nd Intl. power System Conf., 19-21 Nov. 2007,  Tehran, Iran, Paper No. 98-F-PSS-750 (in Persian)

102.  R. Ajabi Farshbaf, B. Toosi, M. Tarafdar Hagh, "Application of Genetic Algorithm in Designing a Self Tuning Adaptive Controller for using in Power System Stabilizers", 22'nd Intl. power System Conf., 19-21 Nov. 2007, Tehran, Iran, paper No. 98-E-PSS-666 (in Persian).

103.  S. H. Hosseini, M. Abapour, M. Tarafdar Hagh. "Power Quality Improvement by use of a New Topology of Fault Current Limiter", Electrical Eng./Electronics, Computer, Telecommunication and Information Tech. (ECTI) Intl. Conf, 2007, Chiang Mai, Thailand, May 9-12, pp. 305-308.

104.  E. Moradi, M. Tarafdar Hagh, S. H. Hosseini, "Improvement of Available Transfer Capability (ATC) by using SSSC", 22'nd Intl. power System Conf., 19-21 Nov. 2007, Tehran, Iran, Paper No. 98-F-PQA-315 (in Persian)

105.  M. Tarafdar Hagh , M. Abapour, "A New Topology of Fault Current Limiter and its Control Strategy", SICE-ICASE Intl. Joint Conf., 18-21 Oct. 2006, Busan, Korea, pp. 5520-5534.

106.  J. Feiz, M. Tarafdar Haque, "Distribution of Magnetic Field of Power Lines with Different Configurations", IEEE Power India Conference, 10-12 April 2006, New Delhi, India.

107.  A. Pashaei, M. Tarafdar Haque, S. Alizadeh, "Control of Output Voltage of Simple DC-DC Converters", IEEE Vehicle Power and Propulsion Conference (VPPC), 6-8 Sept. 2006, Windsor England, United Kingdom.

108.  M. Abapour, M. Tarafdar Hagh, "A Non-Control Transformer Inrush Current Limiter", IEEE Intl. Conf. on Ind. Technology ICIT 2006, Mumbai, 15-17 Dec. India, pp. 2390-2395.

109.  S. Tizghadam, F. Shahnia, H. Hoseinian, M. Tarafdar Hagh, "Crisis Management and its Role on Generation, Transmission, and Distribution of Electrical Energy", The 1'st Intl. Conf. on Integrated Natural Disaster Management (INDM-2006), 29-30 Jan., Tehran, Iran, pp. 53, (in Persian)

110.  T. Noormohammadi, M. Asiabi, M. Tarafdar Haque, "Cooperation Potential on Geothermal energy between Iran and Turkey", TPE-06 3rd International Conference on Technical and Physical Problems in Power Engineering, May 29-31, 2006, Ankara, Turkey, pp. 1044-1048.

111.  M. Tarafdar Haque, A. Pashaei, R. Fathi, "Control of output Voltage of Simple DC-DC Converters" TPE-06 3rd International Conference on Technical and Physical Problems in Power Engineering, May 29-31, 2006, Ankara, Turkey, pp. 910-914.

112.  M. Tarafdar Haque, E. Moradi, "Unit Commitment using Loss Penalty Factors", TPE-06 3rd International Conference on Technical and Physical Problems in Power Engineering, May 29-31, 2006, Ankara, Turkey, pp. 554-557.

113.  K. Roshan Milani, M. Tarafdar Haque, M. Alahverdy Navasi, "Reduce Technical & Economical Problems of Power Distribution Overhead Lines using Covered Conductors",TPE-06 3rd International Conference on Technical and Physical Problems in Power Engineering, May 29-31, 2006, Ankara, Turkey, pp. 465-469.

114.  M. Tarafdar Haque, M. Zeiaee, M. Farrokhifar, "State Feedback Control of Series DC Motors with Permanent Magnet Core", TPE-06 3rd International Conference on Technical and Physical Problems in Power Engineering, May 29-31, 2006, Ankara, Turkey, pp. 227-231.

115.  M. Tarafdar Haque, S. M. Seyed Giasi, K. R. Milani, M. Mostofi, "State of The Art of Application of Covered Conductors in IRAN", TPE-06 3rd International Conference on Technical and Physical Problems in Power Engineering May 29-31, 2006, Ankara, Turkey, pp. 872-876.

116.  G. Ahrabian, F. Shahnia, M. Tarafdar Haque, "Hybrid Filter Applications for Power Quality Improvement of Power Distribution Networks Utilizing Renewable Energies",  IEEE International Symposium on  Industrial Electronics, 9-13 July 2006, Vol. 2, Montreal, Canada, pp. 1161-1165.

117.  A. M. Kashtiban, A. R. Milani, M. Tarafdar Haque, "Finite Element Calculation of Winding Type Effect on Leakage Flux in Single Phase Shell Type", Intl. Conf. on Application of Electrical Eng., 12-14 March. 2006, Prague, Check Republic, pp. 39-43.

118.  M. Gandchi, M. Tarafdar Haque, A. Yazdanpanah, "Available Transfer Capability Calculation with Transfer based Static Security -Constrained Optimal Power", Intl. Conf. on Application of Electrical Eng., 12-14 March. 2006, Prague, Check Republic, pp. 30-35.

119.  A. Charmin, M. Tarafdar Haque, M. Abapour, "Non-Superconducting Fault Current Limiter", Intl. Conf. on Application of Electrical Eng., 12-14 March. 2006, Prague, Check Republic, pp. 12-17.

120.  M. Tarafdar Haque, M. Sabahi, "A ZVS Cycloconverter based Series Active Filter", Intl. Conf. on Application of Electrical Eng., 12-14 March. 2006, Prague, Check Republic, pp. 18-23.

121.  M. Tarafdar Haque, A. Atashi, "A Simple Arc Starter and Arc Stabilizer Circuit for Inverter-Based Arc Welding Power Supply", Intl. Conf. on Application of Electrical Eng., 12-14 March. 2006, Prague, Check Republic, pp. 1-5.

122.  F. Shahnia, A. M. Kashtiban, K. Roshan Milani, M. Tarafdar Haque, "Insulation Effects and Characteristics of XLPE Covered Overhead Conductors in Low and Medium Voltage Power Distribution Systems in Iran", IEEE Intl. Symposium on Elect. Insulation, Toronto, ON, Canada, 11-14 June 2006, pp. 64-67.

123.  A. Kazemi, A. Mokhtarpour, M. Tarafdar Haque, “A new control Strategy for Unified Power Quality Conditioner (UPQC) in Distribution Systems”, Intl. Conf. on Power Sys. Technology, PowerCon 2006,

124.  M. Tarafdar Haque, F. Shahnia, M. Sarhangzadeh, "Power Quality Concerns of Unit Commitment of Main Transformers for DC Electrified Urban Railway Systems", International Conference on Power Electronics and Intelligent Control, for Energy Conservation, Warsaw, 17-19 October 2005, paper ID 68

125.  M. Tarafdar Haque, R. Fathi, "Application of Universal Custom Power Conditioner in Distribution Networks", International Conference on Power Electronics and Intelligent Control, for Energy Conservation, Warsaw, 17-19 October 2005, paper ID 165

126.  M. Tarafdar Haque, R. Fathi, "A Novel Optimal Controller for Tracking of Reference Compensating Currents of Parallel Active Filter", International Conference on Power Electronics and Intelligent Control, for Energy Conservation, Warsaw, 17-19 October 2005, paper ID 66

127.  M. Tarafdar Haque, Sh. Sarlak, N. Mahboobifar, "Control of Active Power Filter Using DC Bus Voltage", International Conference on Power Electronics and Intelligent Control, for Energy Conservation, Warsaw, 17-19 October 2005, paper ID 70

128.  M. Tarafdar Haque, A. Pashaei, "Design of a SMES Supported Dynamic Voltage Restorer for Sensitive Loads", International Conference on Power Electronics and Intelligent Control, for Energy Conservation, Warsaw, 17-19 October, .2005, paper ID 67

129.  M. Tarafdar Haque, S. Najafi, "Application of Neuro-Fuzzy Dynamic Programming to Improve the Reactive Power and Voltage Profile of a Distribution Substation", The Fourth World Enformatika Conf., 24-26 June 2005, Istanbul, Turkey, Vol. 6, pp.126-129

130.  M. Tarafdar Haque, A. Taheri, "Using Neural Network for Execution of Programmed Pulse Width Modulation (PPWM) Method", The Fourth World Enformatika Conf. , 24-26 June 2005, Istanbul, Turkey, Vol. 6, pp. 58-61

131.  M. Tarafdar Haque, A. M. Kashtiban, "Application of Neural Networks in Power Systems; A Review", The Fourth World Enformatika Conf. , 24-26 June 2005, Istanbul, Turkey, Vol. 6, pp. 53-57

132.  A. Mashhadi Kashtiban, M. Vakili, M. Tarafdar Haque,"Analysis of Dynamic Immunity of Tie Lines in Multi-Area Power Systems Using Neural Networks", 20'th Intl. Power Sys. Conf. Tehran, Iran, PSC 2005, paper ID 98-F-PQA-454, (in Persian)

133.  M. Tarafdar Haque, S. Ghasi, M. Mostoofi, F. Farnam, "Overhead Covered Conductors and Experimental Results of its Sub-Industrial Production", 20'th Intl. Power Sys. Conf. PSC 2005, Tehran, Iran, paper ID 98-F-PDS-468, (in Persian)

134.  F. Shahnia, M. Tarafdar Haque, "Different and New Methods of Optimization of Dimensions of Transmission Lines' Towers and their Effects on Right of Way, Electrical and Electrical Parameters", 20'th Intl. Power Sys. Conf. PSC 2005, Tehran, Iran, paper ID 98-F-PTL-597, (in Persian).

135.  E. Babaei, S. H. Hosseini, M. Tarafdar Haque, "A Novel Approach to Multilevel Current Source Converters", The 2005 Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology (ECTI) Intl. Conf., 12-13 May 2005, Pattaya, Cholburi, Thailand, pp. 177-180.

136.  E. Babaei, M. Tarafdar Haque, S. H. Hosseini, "A Novel Structure for Multilevel Converters", Intl. Conf. on Electrical Machines and Systems, Sept. 27-29, 2005, Nanjing, China, Vol. 2, pp. 1278-1283.

137.  M. Tarafdar Haque, S. Ghiasi, K. Roshan Milani, "Overhead Covered Conductors, the Future Generation of Distribution Lines in Iran", 10'th Conf. On Distribution Network of Electrical Energy, 4-5 May 2005, Tabriz, Iran, Faculty of Electrical and Computer Engineering, pp. 64-72, (in Persian).

138.  M. Tarafdar Haque, P. Alami, F. Shahnia, "Philosophy of Right of Way and Compact Lines", 1’st CompacTransmission Lines Seminar, 19-20 May, Sari, Mazandaran, Iran, pp. 225-235, (in Persian)

139.  L. Zeini, S. H. Hosseini, M. Tarafdar Haque, S. Khanmohammadi, "A New Method for Utilization and Control of Parallel UPSs in Power Systems", 19'th Intl. Power Sys. Conf.(PSC), 22-24 Nov. 2004, Tehran, Iran, 98-F-PQA-515, (in Persian).

140.  M. Tarafdar Haque, S. Ghiasi, M. Nahl, "Technical and Economical Comparison between Aluminum Conductor and Copper Conductor Cables", 19'th Intl. Power Sys. Conf.(PSC), 22-24 Nov. 2004, Tehran, Iran, 98-F-PTL-430., (in Persian).

141.  M. Tarafdar Haque, "Parallel Single-Phase Current Source Inverters (CSIs) as a Multi-level CSI Active Filter", Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation & Motion (SPEEDAM) 2004, Italy, Capri, 16-18 June, F1B-1 – F1B5.

142.  S. Ghasemzadeh, M. Tarafdar Haque, "Series Multi-Level Voltage Source Inverters (MLVSIs) as a High-Quality MLVSI", Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation & Motion (SPEEDAM) 2004, Italy, Capri, 16-18 June, pp. T2A-1 – T2A5.

143.  S. H. Hosseini, S. Shahmohammadi, M. Tarafdar Haque, "A New Hybrid filter for Power Quality Improvement in Power Systems", 2nd International Symposium on Electrical, Electronic and Computer Engineering, 11-13 March 2004, Nicosia, North Cyprus, pp. 78-83.

144.  M. Tarafdar Hagh, "A Control Strategy based on Extended pq theory usable in parallel Active Filters", IEEE Intl. Symposium on Industrial Electronics (ISIE'04),  4-7 May 2004, Ajaccio, France, Vol. 2, pp. 791-796.

145.  S. H. Hosseini, M. Tarafdar Haque, S. Shahmohammadi, "A Shunt Active Power Filter Control for Unbalanced Conditions", 10'th IEEE Intl. Conf. on Electronics, Circuits, and Systems (ICECS 2003), 14-17 Dec., Sharjah, United Arab Emirates, Proc. Vol. II, pp. 830-833.

146.  S. Kahrobaei, V. Salehipour, M. Tarafdar Haque, "Presentation of a Control Strategy for Series Voltage Compensators Using Instantaneous Positive Sequence Coordinates", 1’st Flexible AC Transmission Systems (FACTS) Seminar, University of Khajeh Nasir, Electrical Faculty, 9 Oct., pp. 91-97 (in Persian).

147.  M. Tarafdar Haque, V. Salehi pour, S. Kahrobaee, “A Multi-Level Current Source Inverter Structure Usable as Active Filter”, A New Multi-Level Series Converter, 48’th International Wissenschaftliches Conf, Technical Univ. of Ilmenau, Germany, 22.-25. September 2003, Abstract pp. 559-560.

148.  M. Tarafdar Haque, V. Salehi pour, S. Kahrobaee, "A New Multi-Level Series Converter", 48’th International Wissenschaftliches Conf, Technical University of Ilmenau, Germany, 22.-25. September 2003, Abstract pp. 626-626.

149.  M. Tarafdar Haque, R. Barati, S. Kateb, "A Gap-Less Ferro-Resonance Stabilizer", 48’th International Wissenschaftliches Conf, Technical University of Ilmenau, Germany, 22.-25. September 2003, Abstract pp. 561-562.

150.  S. H. Hosseini, M. Tarafdar Hagh, H. Veladi, M. Bahrami, "Simulation, Designing and Making a Static VAR Components based on Instantaneous Reactive Power Theory", 11’th ICEE’2003, May 6-8, 2003, Shiraz, Iran, Vol. 4, pp. 55-62 (in Persian)

151.  M. Tarafdar Haque, “Single-phase pq Theory for Active Filters”, 2002, IEEE TENCON’02, Oct. 28-31, Beijing, China.

152.  M. Tarafdar Haque, T. Ise, S. H. Hosseini, “A Novel Control Strategy for Unified Power quality Conditioner (UPQC)”, 2002 IEEE 33rd Annual IEEE Power Electronics Specialists Conference (PESC’02), 23-27 June. 2002, Cairns, Australia, Vol. 1, pp. 94-98.

153.  M. Tarafdar Hagh, “Single-Phase PQ Theory”, 2002 IEEE 33rd Annual IEEE Power Electronics Specialists Conference (PESC’02), 23-27 June. 2002, Cairns, Australia, Vol. 4, pp. 1815-1819.

154.  S. H. Hosseini, A. Ajami, M. Tarafdar Haque, “Electric Energy Converters and Their Effect on Power Quality problems”, Second Intl. Conf. on Energy Research & Development (ICERD-2), April 5-7, 2002, Kuwait, State of Kuwait, pp. 529-538

155.  M. Tarafdar Haque, S. H. Hosseini, “Air Pollution and its Relation with Electric Industry”, Second Intl. Conf. on Energy Research & Development (ICERD-2), April 5-7, 2002, Kuwait, State of Kuwait, pp. 353-359.

156.  S. Shahmohammadi, K. Zare, M. Tarafdar Haque, S. H. Hosseini, “A New Method for Balancing and Reactive Power Compensation of Loads in Electrical Distribution System”, 10'th Iranian Conference. on Electrical Engineering (ICEE), Tabriz University, Tabriz, IRAN, 13-17 May 2002, Vol. 5, pp. 231-238 (in Persian).

157.  M. Tarafdar Haque, T. Ise, “Implementation of Single-phase pq Theory”, Power Conversion Conference-Osaka 2002 (PCC-Osaka), April 2-5, pp.761-765.

158.  M. Tarafdar Haque, “A Control strategy for Static VAR Compensation based on Single-Phase pq Theory”, Intl. Conf. on Power Quality-Assessment of Impact, Nov. 6-7, 2001, New-Delhi, India, pp. IV-15 – IV-18.

159.  M. Tarafdar Haque, S. H. Hosseini, “A Control Strategy for Unified Power Quality Conditioner (UPQC) Using Instantaneous Symmetrical Components Theory”, Second Intl. Conf. on Electrical and Electronics Engineering (ELECO’ 2001), 7-11, Nov. 2001, Bursa-Turkey, pp. 152-156.

160.  M. Tarafdar Haque, S. H. Hosseini, T. Ise, “A Control Strategy for Parallel Active Filters Using extended p-q Theory and Quasi-instantaneous Positive Sequence Extraction Method”, 2001 IEEE International Symposium on Industrial Electronics - ISIE' 2001, June 12-16, Pusan- Korea, Vol.1, pp.348-353.

161.  M. Tarafdar Haque, T. Ise, S. H. Hosseini, "A Novel Control Strategy for Active Filters Usable in Harmonic Polluted and/or Imbalanced Utility Voltage Case of 3-Phase 4-Wire Distribution Systems", ICHQP, Florida, USA, Oct. 1-4 2000, Vol. I, pp. 239-244.

162.  M. B. B. Sharifian, M. Tarafdar Haque, H. Javidnia, S. H. Hosseini, M. Haghifam "Voltage Stability of Power System Considering Thevenin Equivalent Circuit of Load Bus", 8'th ICEE' 2000, Vol. 2, pp. 506-513 (in Persian).

163.  S. H. Hosseini, M. Tarafdar Haque, "A Parallel Loaded DC/DC Resonant Converter with a New Power and Control Circuit", ICECS' 2000, Leobnan, Dec. 17-19, 2000, Vol. II, pp. 915-918.

164.  S. H. Hosseini, M. Tarafdar Haque, S, Khanmohammadi, "Neural Network Based Programmed Pulse Width Modulation (PPWM) Usable on Voltage Source Inverters (VSIs)", ICECS' 2000, Leobnan, Dec. 17-19, 2000, Vol. II, pp. 725-728.

165.  M. Salamzadeh, M. Tarafdar Haque, S. H. Hosseini,"Transfer Function Concept of VSI and its Utilization in Simulation of a SVC and a Parallel Active Filter", ELECO' 99, Bursa-Turkey, 1-5 Dec. 1999, pp. 146-149.

166.  M. Tarafdar Haque, S. H. Hosseini,"A High-Quality Multi-Level VSI Suitable for High Power/High Voltage Applications", First Intl. Conf. on Electrical and Electronics Engineering (ELECO'99), Bursa-Turkey, 1-5 Dec. 1999, pp.126-130.

167.  M. Tarafdar Haque, S. H. Hosseini, M. Yari, "A New Generalized Direct Frequency Converter," 7'th ICEE, Iran Telecommunication Research Center, May 1999, Vol. 2, pp. 456-463 (in Persian).

168.  A. Aghagolzadeh, M. B. B. Sharifian, M. Tarafdar Haque,"Real Time Estimation of Induction Motors Parameters," ICEE, 1999, Khajeh Nasir University, IRAN, Vol. V, pp. 85-90 (in Persian).

169.  S. H. Hosseini, M. Tarafdar Haque, "A New Control Scheme for Parallel Loaded DC/DC Resonant Converter using Only One Switching Device", IEEE CCECE'98, May 1998, Waterloo, Canada, pp. 177-180.

170.  A. Aghagolzadeh, M. Tarafdar Haque, M. B. B. Sharifian, "The Presentation of a New Pulse Width Modulation Method Usable in Active Filters and Three-Phase Inverters," ICEE, May 1998, Khajeh Nasir University, IRAN, Vol. V, pp. 159-164 (in Persian).

171.  M. Tarafdar Haque, S. H. Hosseini, "The Presentation of a New Power Circuit and Modulation Method for Three-Phase Inverters", ICPE' 95, Seoul, Korea, pp. 466-470.

172.  S. H. Hosseini, M. Tarafdar Haque "Designing of Transmission Lines in Cold and Mountain Regions", The First Seminar of Efficiency of Electrical Equipments in Cold and Mountain Regions, Ardabil, IRAN, July 1995 (in Persian).

173.  S. H. Hosseini, M. Tarafdar Haque "The Presentation of a New Inverter Using Pulse Amplitude Modulation (PAM)",ICEE, 1994, Tarbiat Modarres University, IRAN, pp. 149-154 (in Persian).

174.  S. H. Hosseini, M. Tarafdar Haque "The Presentation of a New Active Filter with Amplitude Modulation of Difference Wave", PEMC'94, Warsaw, Poland, pp. 231-235.

175.  S. H. Hosseini, M. Tarafdar Haque, G. Khandar, "Analysis of a New Pulse Width Modulated Series Resonant Converter with High Efficiency", ISIC-93, Singapore, pp. 161-165.

176.  J. Faiz, M. Tarafdar Haque, "Minimization of Starting Time and Improvement of Performance of a Capacitor-Run Single Phase Induction Motor", ELMA-93, Varna, Bulgaria, pp. 147-152.

177.  S. H. Hosseini, M. Tarafdar Haque, "Power Systems Compensation by Inverters," ICEE, 1993, Amir Kabir University, IRAN, pp. 149-154 (in Persian).

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد