وب سایت شخصی محمد فاريابيردیفانجمن های عضومحل و كشورتاریخ عضویت
1 انجمن مديريت ايران ايران1397
2 انجمن علمي بازاريابي ايران ايران1397
3 انجمن علمي مديريت اجرايي ايران ايران1397
4 انجمن تحقيقات بازاريابي ايران ايران1397
5 انجمن مديريت کيفيت ايران ايران1397
6 انجمن مديريت منابع انساني ايران ايران1397
7 انجمن توسعه بهره وري ايران ايران1397
8 انجمن علمي بازرگاني ايران ايران1397
9 انجمن اقتصاددانان ايران ايران1397
10 انجمن مديريت اموزشي ايران ايران1397
11 انجمن علمي مديريت ورزشي ايران ايران1397
12 انجمن علمي آموزش و توسعه منابع انساني ايران ايران1397
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد