وب سایت شخصی محمد حسين رضائي مقدمردیفانجمن های عضومحل و كشورتاریخ عضویت
1 جغرافيدانان امريکا امريکا1995
2 انجمن ايراني مخاطره شناسي ايران1391
3 انجمن بين المللي ژئومورفولوژي انگلستان1993
4 انجمن ايراني ژئومورفولولوژي ايران1388
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد