وب سایت شخصی سعيد جهانبخشردیفانجمن های عضومحل و كشورتاریخ عضویت
1 انجمن ايراني اقليم شناسي ايرانمهر 1389
2 انجمن جغرافيدانان ايران ايراان1367
3 انجمن مهندسي کشاورزي ژاپن ژاپن1983
4 انجمن جغرافيدانان ژاپن ژاپن1981
5 سردبير مجله انديشه جغرافيا/ دانشگاه زنجان ايران1386
6 عضو هيئت تحريريه نشريه جغرافيا و برنامه ريزي دانشگاه تبريز ايران1378
7 عضو هيئت تحريريه مجله جغرافيا و برنامه ريزي محيطي دانشگاه اصفهان ايران1386
8 عضو هيات تحريريه مجله جغرافيا و توسعه ، پژوهشکده علوم زمين و جغرافيا ، دانشگاه سيستان و بلوچستان ايران1387
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد