وب سایت شخصی عليرضا ختائيردیفنام موسسهعنوان درسسطحتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشکده شيمي دانشگاه تبريز فرآيندهاي پيشرفته تصفيه آب و پسابها دکتري 1388 تا حال
2 دانشکده شيمي دانشگاه تبريز اصول صنايع شيميايي کارشناسي 1387 تا حال
3 دانشکده شيمي دانشگاه تبريز اصول تصفيه آب و پسابهاي صنعتي کارشناسي 1387 تا حال
4 دانشکده شيمي دانشگاه تبريز آزمايشگاه اصول تصفيه آب و پسابهاي صنعتي کارشناسي 1385 تا حال
5 دانشکده شيمي دانشگاه تبريز آزمايشگاه شيمي صنعتي کارشناسي 1387 تا حال
6 دانشکده شيمي دانشگاه تبريز شيمي صنايع معدني کارشناسي ارشد 1389 تا حال
7 دانشکده شيمي دانشگاه تبريز مباحث نوين در شيمي کاربردي کارشناسي ارشد 1390 تا حال
8 دانشکده شيمي دانشگاه تبريز نانو مواد معدني کارشناسي ارشد 1391 تا حال
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد