وب سایت شخصی حسين آقاجانيردیفنام موسسهعنوان درسسطحتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز- گروه مهندسي مواد ترموديناميک مهندسي مواد يک کارشناسي بهمن 1387 تا حال
2 دانشگاه تبريز- گروه مهندسي مواد ترموديناميک پيشرفته مهندسي مواد کارشناسي ارشد بهمن 1389 تا حال
3 دانشگاه تبريز- گروه مهندسي مواد اصول استخراج فلزات يک (آهن و فولاد) کارشناسي بهمن 1387 تا حال
4 دانشگاه تبريز- گروه مهندسي مواد اصول استخراج فلزات دو (فلزات غيرآهني) کارشناسي بهمن 1388 تا حال
5 دانشگاه تبريز- گروه مهندسي مواد مباحثي در ترموديناميک پيشرفته مهندسي مواد دکتري مهر 1391 تا حال
6 دانشگاه تبريز- گروه مهندسي مواد آلياژهاي غيرآهني کارشناسي مهر 1388 تا حال
7 دانشگاه تبريز- گروه مهندسي مواد متالورژي جوشکاري کارشناسي بهمن 1389 تا حال
8 دانشگاه تبريز- گروه مهندسي مواد آزمايشگاه عمليات حرارتي کارشناسي بهمن 1388 تا حال
9 دانشگاه تبريز- گروه مهندسي مواد آزمايشگاه متالورژي جوشکاري کارشناسي بهمن 1389 تا حال
10 دانشگاه تبريز- گروه مهندسي مواد سيستم هاي چندجزيي دکتري بهمن 1390 تا حال
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    لیست انتشارات


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد