وب سایت شخصی محسن آقاياري هيرردیفنام موسسهعنوان درسسطحتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز تبيين مسئله شناسي و تحليل روشهاي کمي و کيفي ... دکتري 1393 تا حال
2 دانشگاه تبريز تحليل نظام انديشه اي برنامه ريزي آمايشي کيفيت محيطي در مناطق روستايي دکتري 1393 تا حال
3 دانشگاه تبريز کارگاه مديريت توسعه پايدار کارشناسي ارشد 1394 تا حال
4 دانشگاه تبريز مديريت راهبردي توسعه روستايي کارشناسي ارشد 1393 تا حال
5 دانشگاه تبريز روش تحقيق در برنامه ريزي روستايي کارشناسي ارشد 1392 تا حال
6 دانشگاه تبريز روشها و فنون تصميم گيري در برنامه ريزي روستايي کارشناسي ارشد 1392 تا حال
7 دانشگاه تبريز کاربرد GIS در برنامه ريزي روستايي کارشناسي ارشد 1390 1392
8 دانشگاه تبريز کارگاه برنامه ريزي روستايي کارشناسي ارشد 1391 1393
9 دانشگاه تبريز اصول و روشهاي آمايش سرزمين کارشناسي 1391 1393
10 دانشگاه تبريز جغرافياي جمعيت ايران کارشناسي 1391 تا حال
11 دانشگاه تبريز روش تحقيق کارشناسي 1390 1391
12 دانشگاه تبريز جغرافياي روستايي ايران کارشناسي 1392 تا حال
13 دانشگاه تبريز درآمدي بر سيستم اطلاعات جغرافيايي کارشناسي 1390 1391
14 دانشگاه تبريز فناوري اطلاعات (IT) کارشناسي 1391 1393
15 دانشگاه تبريز مباني جغرافياي جمعيت کارشناسي 1390 تا حال
16 دانشگاه تبريز نقشه خواني کارشناسي 1390 1393
17 دانشگاه تبريز تفسير عکسهاي هوايي و ماهواره اي کارشناسي 1390 1391
18 دانشگاه تبريز کاربرد کامپيوتر در جغرافيا کارشناسي 1390 1391
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق تدریس


    مقاله ها


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد