وب سایت شخصی مجيد محمود عليلوردیفنام موسسهعنوان درسسطحتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز آسيب شناسي رواني 1 و 2 کارشناسي 1373 تا حال
2 دانشگاه تبريز آسيب شناسي رواني پيشرفته کارشناسي ارشد 1385 تا حال
3 دانشگاه تبريز فنون مصاحبه تشخيصي کارشناسي ارشد 1386
4 دانشگاه تبريز رفتار درماني شناختي کارشناسي ارشد 1386 تا حال
5 انيستيتو روانپزشکي تهران رفتار درماني شناختي کارشناسي ارشد 1381 تا حال
6 دانشگاه تبريز کاربرد روشهاي تشخيص باليني کارشناسي ارشد 1386 تا حال
7 دانشگاه تبريز کار برد عملي روشهاي رواندرماني کارشناسي ارشد 1385 تا حال
8 دانشگاه تبريز کاربرد روشهاي مصاحبه و درمان کارشناسي 1374 تا حال
9 دانشگاه تبريز سمينار در مسايل روانشناسي باليني کارشناسي 1375 تا حال
10 دانشگاه تبريز نظريه هاي رواندرماني دکتري 1388 تا حال
11 دانشگاه تبريز نظريه هاي رواندرماني دکتري 1388 تا حال
12 دانشگاه تبريز روانشناسي شخصيت دکتري 1389 تا حال
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد