وب سایت شخصی محمد حسين امين فرردیفنام موسسهعنوان درسسطحتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز مکانيک خاک - مهندسي سيستم ها - اقتصاد مهندسي -مهندسي پي - پروژه تخصصي -زبان تخصصي کارشناسي 1378 تا حال
2 دانشگاه تبريز مهندسي پي پيشرفته-مکانيک سنگ- ژئو تکنيک دريائي- پايانامه کارشناسي ارشد 1380 تا حال
3 دانشگاه تبريز مکانيک سنگ 2 -مباحث ويژه -پايانامه دکترا دکتري 1388
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد