وب سایت شخصی احمد نعمت الهيردیفنام موسسهعنوان درسسطحتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز انگل شناسي و بيماريهاي انگلي دام کارداني 1369 تا حال
2 دانشگاه تبريز اپيدميولوژي کارداني 1369 1380
3 دانشگاه تبريز انگل شناسي 1 کارشناسي 1374 تا حال
4 دانشگاه تبريز انگل شناسي 2 کارشناسي 1374 تا حال
5 دانشگاه تبريز انگل شناسي و بيماريهاي انگلي 1 ( کرمهاي گرد) کارشناسي ارشد 1386 تا حال
6 دانشگاه تبريز انگل شناسي و بيماريهاي انگلي 2 ( کرمهاي پهن) کارشناسي ارشد 1386 تا حال
7 دانشگاه تبريز انگل شناسي و بيماريهاي انگلي 3 ( تک ياخته ها) کارشناسي ارشد 1386 تا حال
8 دانشگاه تبريز تکنيکهاي اختصاصي انگل شناسي کارشناسي 1374 تا حال
9 دانشگاه تبريز انگل شناسي و بيماريهاي انگلي 4( بندپايان) کارشناسي ارشد 1386 تا حال
10 دانشگاه تبريز تاکسونومي کرمها کارشناسي ارشد 1392 تا حال
11 دانشگاه تبريز تاکسونومي بندپايان کارشناسي ارشد 1392 تا حال
12 دانشگاه تبريز تاکسونومي بندپايان کارشناسي ارشد 1392 تا حال
13 دانشگاه تبريز بيولوژي کرمها کارشناسي ارشد 1392 تا حال
14 دانشکده پزشکي حشره شناسي دکتري 1385 1386
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد