وب سایت شخصی محمد اصغريردیفنام موسسهعنوان درسسطحتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز- گروه فلسفه زبان تخصصي فلسفه کارشناسي 1383 1384
2 دانشگاه تبريز فلسفه کانت کارشناسي 1383 1384
3 دانشگاه تبريز فلسفه معاصر و مکاتب فلسفي قرن 20 و 21 کارشناسي 1386 1386
4 دانشگاه تبريز فلسفه تطبيقي کارشناسي 1386 1386
5 دانشگاه تبريز فلسفه هاي جديد و معاصر غرب کارشناسي 1386 1386
6 دانشگاه تبريز فلسفه هگل کارشناسي ارشد 1386 1387
7 دانشگاه تبريز فلسفه علم (2) کارشناسي 1386 1387
8 دانشگاه تبريز مباني فلسفي کارشناسي 1386 1387
9 دانشگاه تبريز فلسفه علم (1) کارشناسي 1387 1387
10 دانشگاه هنر اسلامي حکمت هنر اسلامي کارشناسي ارشد 1387 1388
11 دانشگاه تبريز فلسفه هنر و زيبايي شناسي کارشناسي 1387 1388
12 دانشگاه تبريز فلسفه هگل کارشناسي ارشد 1387 1388
13 دانشگاه تبريز فلسفه علم 2 کارشناسي 1387 بهمن 87
14 دانشگاه هنر اسلامي تبريز حکمت هنر اسلامي کارشناسي ارشد بهمن 87 تير 88
15 دانشگاه تبريز روش تحقيق و کار با کامپيوتر کارشناسي مهر 88 بهمن88
16 دانشگاه تبريز زبان تخصصي 1 کارشناسي 88 تير 89
17 دانشگاه تبريز سنت، مدرنيته و پست مدرنيسم کارشناسي ارشد مهر 89 تا حال
18 دانشگاه تبريز فلسفه هنر کارشناسي ارشد مهر 89 تا حال
19 دانشگاه تبريز - گروه علوم اجتماعي- دانشکده علوم انساني فلسفه علم کارشناسي مهر 89 بهمن 89
20 دانشگاه تبريز روش تحقيق و کار با کامپيوتر کارشناسي مهر 89 تا حال
12
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد