وب سایت شخصی داود بهبوديردیفنام موسسهعنوان درسسطحتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز اقتصاد خرد کارشناسي 1375 تا حال
2 دانشگاه تبريز اقتصاد منابع کارشناسي ارشد 1385 تا حال
3 دانشگاه تبريز برنامه ريزي اقتصادي کارشناسي ارشد 1385 تا حال
4 دانشگاه تبريز اقتصاد خرد پبشرفته کارشناسي ارشد 1386 تا حال
5 دانشگاه تبريز اقتصاد ايران کارشناسي 1385 تا حال
6 دانشگاه تبريز اقتصاد منابع دکتري 1388 تا حال
7 دانشگاه تبريز اقتصاد خرد پبشرفته دکتري 1387 تا حال
8 دانشگاه تبريز اقتصاد کشاورزي کارشناسي 1390 تا حال
9 دانشگاه تبريز اقتصاد کار و نيروي انساني کارشناسي 1389 تا حال
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد