وب سایت شخصی محمد حسين جواريردیفنام موسسهعنوان درسسطحتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز نقد جامعه شناختي ادبيات دکتري 1386 تا حال
2 دانشگاه تبريز نقدساختارگرايي دکتري 1386 تا حال
3 دانشگاه تبريز نقد انواع ادبي و نقد مضموني دکتري 1386 تا حال
4 دانشگاه تبريز تصويرشناسي دکتري 1386 تا حال
5 دانشگاه تبريز اموزش ادبيات دکتري 1386 تا حال
6 دانشگاه تبريز نقد تفسيري کارشناسي ارشد 1377 تا حال
7 دانشگاه تبريز رمانتيسم کارشناسي ارشد 1377 تا حال
8 دانشگاه تبريز شعر در قرن 20 کارشناسي ارشد 1377 تا حال
9 دانشگاه تبريز ادبيات تطبيقي کارشناسي ارشد 1377 تا حال
10 دانشگاه تبريز نقد ادبي کارشناسي 1377 تا حال
11 دانشگاه تبريز تفسير قرن 20 ادبيات فرانسه کارشناسي 1386 تا حال
12 دانشگاه تبريز نمايشنامه و ساختمان ان کارشناسي 1377 تا حال
13 دانشگاه تبريز تاريخ ادبيات قرن 19 فرانسه کارشناسي 1377 تا حال
14 دانشگاه تبريز مكالمه کارشناسي 1377 1387
15 دانشگاه تبريز ادبيات قرون 17و 18 کارشناسي 1377 1390
16 دانشگاه تبريز تفسير متون 17 و 18 کارشناسي 1377 1390
17 دانشگاه تبريز بررسي آثار انقلابي و مردمي نويسندگان فرانسوي زبان کارشناسي 1390 تا حال
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد