وب سایت شخصی داود مختاريردیفنام موسسهعنوان درسسطحتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه زنجان دروس رشته جغرافياي طبيعي کارشناسي 1381 1382
2 دانشگاه تبريز دروس رشته جغرافياي طبيعي کارشناسي 1382 تا حال
3 دانشگاه تبريز دروس رشته جغرافياي روستايي کارشناسي ارشد 1382 تا حال
4 سازمان مديريت و برنامه ريزي آذربايجان شرقي آمايش سرزمين کارشناسي ارشد 1384 1384
5 سازمان مديريت و برنامه ريزي اردبيل آمايش سرزمين کارشناسي ارشد 1385 1385
6 دانشگاه تبريز دروس رشته جغرافياي طبيعي کارشناسي ارشد 1390 تا حال
7 دانشگاه تبريز دروس رشته ژئومورفولوژي دکتري 1390 تا حال
8 دانشگاه تبريز و پرديس بين المللي ارس دانشگاه تبريز کاربرد GIS در مطالعات آب و خاک، کاربرد GIS در مطالعات شهري و روستايي، کاربرد GIS در مديريت مخاطرات طبيعي، کاربرد GIS در برنامه ريزي شهري کارشناسي ارشد 1390 تا حال
9 دانشگاه تبريز و پرديس بين المللي ارس دانشگاه تبريز جغرافياي طبيعي شهر کارشناسي ارشد 1388 تا حال
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد