وب سایت شخصی ابراهيم اصغري كلجاهيردیفنام موسسهعنوان درسسطحتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز آبهاي زيرزميني و مسايل ژئوتكنيكي کارشناسي ارشد 1381 تا حال
2 دانشگاه تبريز مباني زمين شناسي مهندسي کارشناسي 1382 تا حال
3 دانشگاه تبريز - علوم طبيعي مكانيك خاك کارشناسي 1382 تا حال
4 دانشگاه تبريز - علوم طبيعي مكانيك سنگ کارشناسي 1383 1392
5 دانشگاه تبريز زمين شناسي زيست محيطي کارشناسي 1384 تا حال
6 دانشگاه تبريز زمين شناسي مهندسي كاربردي کارشناسي 1383 1392
7 دانشگاه تبريز - علوم طبيعي خطرات زمين شناختي کارشناسي ارشد 1390 تا حال
8 دانشگاه تبريز زمين شناسي زيست محيطي و پروژه هاي مهندسي کارشناسي ارشد 1390 تا حال
9 دانشگاه تبريز- علوم طبيعي مکانيک خاک کارشناسي ارشد 1393 تا حال
10 دانشگاه تبريز زمين شناسي مهندسي پيشرفته 2 کارشناسي ارشد 1393 تا حال
11 دانشگاه تبريز اصول مهندسي زلزله کارشناسي 1387 1392
12 دانشگاه تبريز محيطهاي رسوبي کارشناسي 1384 1392
13 دانشگاه تبريز رسوب شناسي کارشناسي 1384 1386
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد