وب سایت شخصی عباس قديمي قيداريردیفنام موسسهعنوان درسسطحتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز تاريخ نگاري در ايران دکتري 1388 تا حال
2 دانشگاه تبريز نقد وبررسي تاريخ ايران در دوره قاجار کارشناسي ارشد 1386 تا حال
3 دانشگاه تبريز تاريخ ايران دردوره معاصر کارشناسي ارشد 1387 تا حال
4 دانشگاه تبريز روشهاي تحقيق در تاريخ کارشناسي ارشد 1386 تا حال
5 دانشگاه تبريز فلسفه تاريخ کارشناسي ارشد 1386 1392
6 دانشگاه تبريز تاريخ ايران در دوره قاجار تا انقلاب مشروطيت کارشناسي 1386 تا حال
7 دانشگاه تبريز تاريخ ايران از کودتاي1299 تا کوتاي 28 مرداد 1332 کارشناسي 1387 1400
8 دانشگاه تبريز روش تحقيق در تاريخ کارشناسي 1386 تا حال
9 دانشگاه تبريز تاريخ نگاري و تحولات آن در ايران وجهان کارشناسي 1384 تا حال
10 دانشگاه تبريز فلسفه تاريخ کارشناسي 1385 1392
11 دانشگاه تبريز کليات ومباني علم تاريخ کارشناسي 1384 1387
12 دانشگاه تبريز مباني تاريخ اجتماعي ايران کارشناسي 1385 1390
13 دانشگاه تبريز روش تحقيق پيشرفته دکتري 1391 تا حال
14 دانشگاه تبريز تاريخ تحولات ايران در دوره افشار و زند کارشناسي 1385 تا حال
15 دانشگاه تبريز اتقلاب مشروطيت ايران کارشناسي 1392 تا حال
16 دانشگاه تبريز ريشه هاي تاريخي توسعه نيافتگي و عقب ماندگي ايران کارشناسي 1397 تا حال
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    افتخارات کسب شده


    انجمن های عضو


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد