وب سایت شخصی سحرانه قائميردیفنام موسسهعنوان درسسطحتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز کنترل سيستمهاي خطي کارشناسي 1389 تا حال
2 دانشگاه تبريز محاسبات عددي کارشناسي 1386 1389
3 دانشگاه تبريز آز سيستمهاي کنترل خطي کارشناسي 1383 1389
4 دانشگاه تبريز محاسبات نرم کارشناسي ارشد 1389 تا حال
5 دانشگاه تبريز سيستمهاي فازي نوع دو کارشناسي ارشد 1391 تا حال
6 دانشگاه تبريز کنترل ديجيتال و غيرخطي کارشناسي 1390 تا حال
7 دانشگاه تبريز سيستمهاي کنترل ديجيتال کارشناسي ارشد 1391 تا حال
8 دانشگاه تبريز تجزيه تحليل سيگنالها و سيستمها کارشناسي 1389 تا حال
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    توانایی و تخصص ها


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    مقاله ها


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد