وب سایت شخصی حميدرضا قاسم زادهردیفنام موسسهعنوان درسسطحتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز بيوحسگرهاي پيشرفته در فرآوري و کنترل کيفيت و سلامت مواد غذايي دکتري 1394 تا حال
2 دانشگاه تبريز خواص فيزيکي و مکانيکي محصولات کشاورزي دکتري 1385 1387
3 دانشگاه تبريز رفتار مکانيکي مواد کشاورزي دکتري 1389 تا حال
4 دانشگاه تبريز کشاورزي دقيق دکتري 1384 تا حال
5 دانشگاه تبريز مباحث نوين در ماشينهاي کشاورزي (2) دکتري 1391 1394
6 دانشگاه تبريز مباحث منتخب در انرژي دکتري 1398 1398
7 دانشگاه تبريز مباني مکاترونيک دکتري 1392 تا حال
8 دانشگاه تبريز مهندسي پس از برداشت دکتري 1384 تا حال
9 دانشگاه تبريز اصول و فناوري بازيافت در کشاورزي کارشناسي ارشد 1383 1393
10 دانشگاه تبريز انتخاب و کاربرد ماشينهاي کشاورزي کارشناسي ارشد 1382 1385
11 دانشگاه تبريز آزمون و ارزيابي ماشينهاي کشاورزي کارشناسي ارشد 1382 تا حال
12 دانشگاه تبريز بازيافت پسماندهاي ارگانيک کارشناسي ارشد 1394 تا حال
13 دانشگاه تبريز تكنولوژي انتقال مواد و محصولات کشاورزي کارشناسي ارشد 1374 1382
14 دانشگاه تبريز تکنولوژي بازيافت مواد کشاورزي کارشناسي ارشد 1376 1382
15 دانشگاه تبريز خواص بيوفيزيکي محصولات کشاورزي کارشناسي ارشد 1376 1385
16 دانشگاه تبريز خواص فيزيکي و مکانيکي محصولات کشاورزي تکميلي کارشناسي ارشد 1386 تا حال
17 دانشگاه تبريز روشها و ابزار اندازه گيري کارشناسي ارشد 1374 1378
18 دانشگاه تبريز روشهاي توليد و کارگاه کارشناسي ارشد 1386 1393
19 دانشگاه تبريز رئولوژي مواد غذايي کارشناسي ارشد 1394 تا حال
20 دانشگاه تبريز فرآيند توليد کارشناسي ارشد 1394 تا حال
12
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد