وب سایت شخصی دکتر حسين پناهيردیفنام موسسهعنوان درسسطحتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز اقتصاد خرد - روش تجقيق - زبان تخصصي - برنامه ريزي اقتصادي -برنامه ريزي توسعه جهانگردي، بازاريابي جهانگردي کارشناسي ارشد 1386 تا حال
2 دانشگاه تبريز اقتصاد خرد - روش تجقيق - زبان تخصصي - برنامه ريزي اقتصادي - اقتصاد مديريت - اقتصاد بهداشت - اقتصاد جهانگردي - اقتصاد توسعه کارشناسي 1370 تا حال
3 دانشگاه ازاد تبريز روش تجقيق - زبان تخصصي - برنامه ريزي اقتصادي کارشناسي ارشد 1386 تا حال
4 دانشگاه ازاد تبريز اقتصاد خرد - روش تجقيق - برنامه ريزي اقتصادي - اقتصاد مديريت - - اقتصاد توسعه کارشناسي 1370 1378
5 دانشگاه هال - انگلستان اقتصاد خرد - اقتصاد کلان کارشناسي 1380 1385
6 موسسه بانکداري ايران - تبريز اقتصاد خرد - روش تجقيق - کارشناسي ارشد 1386 تا حال
7 دانشگاه علامه طباطبايي اقتصاد خرد کارشناسي 1368 1370
8 دانشگاه امام حسين اقتصاد خرد کارشناسي 1371 1373
9 دانشگاه علوم پزشکي تبريز اقتصاد سلامت کارشناسي ارشد 1389 تا حال
10 دانشگاه علوم پزشکي تبريز اقتصاد سلامت کارشناسي 1389 تا حال
11 دانشگاه علوم پزشکي تبريز اقتصاد سلامت دکتري 1392 تا حال
12 دانشگاه تبريز اقتصاد خرد پيشرفته دکتري 1391 تا حال
13 دانشگاه علوم پزشکي تبريز اقتصاد خانواده دکتري 1395 تا حال
14 دانشگاه تبريز آقتصاد شهري دکتري 1394 تا حال
15 دانشگاه تبريز اقتصاد توسعه دکتري 1393 تا حال
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد