وب سایت شخصی هيرش سيديردیفنام موسسهعنوان درسسطحتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز بررسي سيستمهاي قدرت 1 کارشناسي 88/7/1 تا حال
2 دانشگاه تبريز اندازه گيري الكتريكي کارشناسي 87/7/1 تا حال
3 دانشگاه تبريز مباني مهندسي برق کارشناسي 87/7/1 88/7/1
4 دانشگاه تبريز آزمايشگاه ماشينهاي الكتريكي1 کارشناسي 87/7/1 88/7/1
5 دانشگاه تبريز حفاظت پيشرفته کارشناسي ارشد 88/11/17 تا حال
6 دانشگاه تبريز طرح پستهاي فشارقوي کارشناسي 88/11/17 تا حال
7 دانشگاه تبريز حفاظت و رله ها کارشناسي 89/11/17 تا حال
8 دانشگاه تبريز حفاظت ديجيتال سيستمهاي قدرت کارشناسي ارشد 89/7/1 تا حال
9 دانشگاه تبريز آزمايشگاه فشار قوي کارشناسي 88/7/1 تا حال
10 دانشگاه تبريز ديناميک سيستمهاي قدرت 2 دکتري 92/11/17 تا حال
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    دروس


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد