وب سایت شخصی مسعود حاجي عليلوي بنابردیفنام موسسهعنوان درسسطحتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز مکانيک خاک پيشرفته 2 دکتري 1390 تا حال
2 دانشگاه تبريز اندرکنش خاک و سازه دکتري 1387 تا حال
3 دانشگاه تبريز نظريه خميري در ژئوتکنيک دکتري 1388 تا حال
4 دانشگاه تبريز مکانيک خاک پيشرفته کارشناسي ارشد 1388 تا حال
5 دانشگاه تبريز مکانيک محيط هاي پيوسته کارشناسي ارشد 1384 تا حال
6 دانشگاه تبريز روشهاي عددي در خاک کارشناسي ارشد 1384 تا حال
7 دانشگاه تبريز اصول مهندسي تونل کارشناسي ارشد 1385 تا حال
8 دانشگاه تبريز آز ژئوتکنيک پيشرفته کارشناسي ارشد 1386 تا حال
9 دانشگاه تبريز مکانيک خاک 1 کارشناسي 1384
10 دانشگاه تبريز مکانيک خاک 2 کارشناسي 1387 تا حال
11 دانشگاه تبريز اصول مهندسي تونل کارشناسي 1387 تا حال
12 دانشگاه تبريز آز مکانيک خاک کارشناسي 1384 تا حال
13 دانشگاه تبريز آز ژئوتکنيک کارشناسي 1386 تا حال
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد