وب سایت شخصی مسعود حسين زاده اصلردیفنام موسسهعنوان درسسطحتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه صنعتي شريف- دانشکده عمران طراحي سازه هاي فولادي 2 کارشناسي 1390 1390
2 دانشگاه صنعتي شريف- دانشکده عمران مصالح ساختماني و تکنولوژي بتن کارشناسي 1384 1384
3 دانشگاه صنعتي شريف- دانشکده عمران -پرديس بين الملل طراحي سازه هاي فولادي 1 کارشناسي 1386 1388
4 دانشگاه صنعتي شريف- دانشکده عمران -پرديس بين الملل طراحي سازه هاي فولادي 2 کارشناسي 1386 1388
5 دانشگاه صنعتي شريف- دانشکده مهندسي شيمي استاتيک و مقاومت مصالح کارشناسي 1385 1389
6 دانشگاه صنعتي شريف- دانشکده عمران -پرديس بين الملل تحليل سازه ها 1 کارشناسي 1388 1388
7 دانشگاه صنعتي شريف- دانشکده عمران -پرديس بين الملل پروژه سازه هاي فولادي کارشناسي 1386 1388
8 دانشگاه آزاد واحد تهران جتوب طراحي سازه هاي بتني 1 کارشناسي 1386 1386
9 دانشگاه آزاد واحد تهران جتوب تحليل سازه ها 1 کارشناسي 1386 1386
10 دانشگاه آزاد واحد تهران جتوب تحليل سازه ها 2 کارشناسي 1386 1386
11 موسسه آموزش عالي آزاد ماهان تحليل سازه ها و مقاومت مصالح کارشناسي 1388 تا حال
12 موسسه آموزش عالي آزاد ماهان طراحي سازه هاي بتني و فولادي کارشناسي 1389 تا حال
13 دانشگاه تبريز - دانشکده عمران بارگذاري کارشناسي 1391 تا حال
14 دانشگاه تبريز - دانشکده عمران کاربرد کامپيوتر در مهندسي عمران کارشناسي 1391 تا حال
15 دانشگاه تبريز - دانشکده معماري طراحي سازه هاي فلزي کارشناسي 1391 تا حال
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    سوابق تدریس


    مقاله ها


    افتخارات کسب شده


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد