وب سایت شخصی فرزاد کتيرائيردیفنام موسسهعنوان درسسطحتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز قارچ شناسي و بيماريها کارشناسي ارشد 1389 تا حال
2 دانشگاه تبريز قارچ شناسي کارشناسي 1389 تا حال
3 دانشگاه تبريز زبان تخصصي کارشناسي 1391 تا حال
4 دانشگاه آزاد دامغان قارچ شناسي کارشناسي 1386 1388
5 دانشگاه آزاد دامغان انگل شناسي کارشناسي 1386 1388
6 دانشگاه آزاد زنجان انگل شناسي کارشناسي 1389 1389
7 دانشگاه آزاد زنجان ميکروب شناسي کارشناسي 1389 1389
8 دانشگاه آزاد زنجان باکتري شناسي کارداني 1389 1389
9 دانشگاه تهران قارچ شناسي عملي کارشناسي ارشد 1385 1385
10 دانشگاه آزاد تهران انگل شناسي دامپزشکي کارشناسي ارشد 1390 1390
11 دانشگاه آزاد تهران قارچ شناسي و بيماريها کارشناسي ارشد 1390 1390
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    انجمن های عضو


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد