وب سایت شخصی علي محمدخورشيددوستردیفنام موسسهعنوان درسسطحتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز متون تخصصي، دکتري 1374 تا حال
2 دانشگاه تبريز متون تخصصي کارشناسي ارشد 1374 تا حال
3 دانشگاه تبريز متون تخصصي کارشناسي 1374 تا حال
4 دانشگاه تبريز اکوسيستم هاي طبيعي کارشناسي ارشد 1374 تا حال
5 دانشگاه تبريز برنامه ريزي محيطي کارشناسي 1378 تا حال
6 دانشگاه تبريز آمار کاربردي دکتري 1378 تا حال
7 دانشگاه تبريز آمار کاربردي کارشناسي ارشد 1378 تا حال
8 دانشگاه تبريز آمار و احتمالات 1 و 2 کارشناسي 1384 تا حال
9 دانشگاه تبريز فلسفه جغرافيا کارشناسي 1384 تا حال
10 دانشگاه تبريز اقليم کاربردي کارشناسي 1384 تا حال
11 دانشگاه تبريز اقليم کاربردي کارشناسي ارشد 1384 تا حال
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد