وب سایت شخصی ليلي محمد خانليردیفنام موسسهعنوان درسسطحتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز معماري پيشرفته کارشناسي ارشد 1387 تا حال
2 دانشگاه تبريز معماري کارشناسي 1380 تا حال
3 دانشگاه تبريز مدار منطقي کارشناسي 1379 تا حال
4 دانشگاه تبريز اصول سيستم کارشناسي 1379 تا حال
5 دانشگاه تبريز سيستم عامل کارشناسي 1379 تا حال
6 دانشگاه تبريز شبکه هاي کامپيوتري کارشناسي 1379 تا حال
7 دانشگاه تبريز اصول کامپيوتر 1 کارشناسي 1379 تا حال
8 دانشگاه تبريز اصول کامپيوتر 2 کارشناسي 1379 تا حال
9 دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر نرم افزارهاي توزيع شده کارشناسي 87 تا حال
10 دانشگاه تبريز سيستم عامل پيشرفته کارشناسي ارشد 1387 تا حال
11 دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر شبکه هاي کامپيوتري کارشناسي 1388 تا حال
12 دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر مباحث ويژه (رايانش مشبک) دکتري 1388 تا حال
13 دانشکده علوم کامپيوتر سيستم عامل پيشرفته کارشناسي ارشد 1387 1391
14 گروه علوم کامپيوتر پردازش ابري دکتري 1391 1391
15 گروه مهندسي کامپيوتر سيستم هاي توزيع شده کارشناسي ارشد 1391 تا حال
16 گروه علوم کامپيوتر شبکه هاي کامپيوتري پيشرفته کارشناسي ارشد 1388 1391
17 گروه علوم کامپيوتر معماري پيشرفته کارشناسي ارشد 1388 1391
18 دانشگاه تبريز امنيت شبکه هاي کامپيوتري کارشناسي ارشد 921 تا حال
19 دانشگاه تبريز مصورسازي داده ها دکتري 942 تا حال
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد