وب سایت شخصی محمد علي لطف اللهي يقينردیفنام موسسهعنوان درسسطحتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه اروميه و دانشگاه تبريز تحليل سازه ها 2 کارشناسي 1370 تا حال
2 دانشگاه اروميه و دانشگاه تبريز تحليل سازه ها 1 کارشناسي 1370 تا حال
3 دانشگاه اروميه و دانشگاه تبريز سازه هاي بتن آرمه 1 کارشناسي 1370 تا حال
4 دانشگاه اروميه و دانشگاه تبريز سازه هاي بتن آرمه 2 کارشناسي 1370 تا حال
5 دانشگاه اروميه و دانشگاه تبريز ديناميک کارشناسي 1369 1386
6 دانشگاه اروميه بتن آرمه پيشرفته کارشناسي ارشد 1377 1384
7 دانشگاه اروميه ديناميک سازه ها کارشناسي ارشد 1377 1384
8 دانشگاه اروميه و دانشگاه تبريز اصول طراحي سازه هاي دريائي کارشناسي ارشد 1377 1386
9 دانشگاه تبريز ديناميک سازه هاي دريائي کارشناسي ارشد 1385 تا حال
10 دانشگاه تبريز مباني هيدروليک دريا کارشناسي ارشد 1385 تا حال
11 دانشگاه تبريز مهندسي سواحل دکتري 1384 تا حال
12 دانشگاه تبريز ديناميک سازه هاي دريائي دکتري 1384 تا حال
13 دانشگاه تبريز سدهاي بتني کارشناسي ارشد 1387 تا حال
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد